Takaisin

ASAn vaikutus leikkausvuotoon ja tromboottisiin komplikaatioihin ei-sydänkirurgisten leikkausten yhteydessä

Näytönastekatsaukset
Pirjo Mustonen
30.5.2014

Näytön aste: B

ASA ei lisänne merkittäviä vuotoja ei-sydänkirurgisten leikkausten yhteydessä.

Vuonna 2010 julkaistu ruotsalainen satunnaistettu ja kaksoissokkoutettu lumekontrolloitu tutkimus «Oscarsson A, Gupta A, Fredrikson M ym. To continue...»1, jossa seurattiin suuren riskin potilaiden vuoto- ja tukoskomplikaatioiden ilmaantuvuutta ei-sydänkirurgisten leikkausten jälkeen. Mukana oli suuren valtimotromboosiriskin potilaita, jotka käyttivät joko ASAa (75 mg) tai lumelääkettä 7 vuorokauden ajan ennen leikkausta ja 3 vuorokauden ajan leikkauksen jälkeen. Tämän jälkeen siirryttiin potilaan aiempaan lääkitykseen (90 %:lla ASA). Potilaita seurattiin leikkauksen jälkeen 30 vuorokautta.

Potilaita oli yhteensä 220. Toimenpiteistä tavallisimpia olivat ortopediset (43 %), urologiset (30 %) ja vatsan alueen leikkaukset (22 %).

Kardiovaskulaarisia haittatapahtumia (sydäninfarkti, vakava rytmihäiriö, sydänpysähdys tai kardiovaskulaarikuolema) ilmaantui 12 potilaalle (5,4 %). 10 näistä potilaista oli lumeryhmässä ja 2 ASA-ryhmässä (p = 0,02). Merkittävien vuotojen (uusintaleikkaus vuodon vuoksi, mahasuolikanavan vuoto, kallonsisäinen vuoto tai spinaali- tai epiduraalivuoto) ilmaantumisessa ei ollut eroja, myös leikkauksenaikaisen vuodon määrä oli molemmissa ryhmissä sama (mediaani 300 ml), eikä kirurgin arvio vuotoherkkyydestä leikkauksen aikana eronnut ryhmien välillä. Tutkimuksen tilastollinen voima ei kuitenkaan ollut riittävä arvioimaan vuotokomplikaatioita.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ranskalainen satunnaistettu ja sokkoutettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus STRATAGEM «Mantz J, Samama CM, Tubach F ym. Impact of preoper...»2, jossa seurattiin merkittävien vuotojen (ja tromboottisten komplikaatioiden) ilmaantuvuutta 30 vuorokauden kuluessa elektiivisen ei-sydänkirurgisen leikkauksen (non cardiac surgery) yhteydessä. Kaikilla potilailla oli pitkäaikainen ASA-lääkitys valtimotromboosin sekundääripreventiona. 10 vuorokautta ennen suunniteltua leikkausta siirryttiin tutkimuslääkkeeseen (joko ASA 75 mg x 1 tai lume), jonka viimeinen annos annettiin leikkauspäivän aamuna. Potilaan pitkäaikaiseen alkuperäiseen lääkitykseen palattiin leikkauksen jälkeen heti, kun se hoitavan lääkärin kliinisen arvion mukaan oli vuotoriskin puolesta mahdollista. Potilaita oli yhteensä 291. Toimenpiteistä tavallisimpia olivat ortopediset (52,2 %), vatsan alueen (20,6 %) ja urologiset leikkaukset (15,5 %).

Merkittäviä vuotoja ilmaantui 30 vuorokauden kuluessa 6,2 %:lle ASA-ryhmässä ja 5,5 %:lle lumeryhmässä (OR 0,88; 95 % luottamusväli 0,29–2,64, p = ns). Merkittävän vuodon määritelmä: aivoverenvuoto, CT:llä dokumentoitu intra- tai retroperitoneaalivuoto, toimenpiteen (uusi leikkaus, endovaskulaarinen tai endoskooppinen toimenpide) tai vähintään 3 yksikön punasolusiirron vaatinut vuoto. Tromboottisissa komplikaatioissa ei havaittu eroa (pieni tutkimus, underpowerd).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Oscarsson A, Gupta A, Fredrikson M ym. To continue...»1 ja «Mantz J, Samama CM, Tubach F ym. Impact of preoper...»2: Pieni aineisto.

Kirjallisuutta

  1. Oscarsson A, Gupta A, Fredrikson M ym. To continue or discontinue aspirin in the perioperative period: a randomized, controlled clinical trial. Br J Anaesth 2010;104:305-12 «PMID: 20150346»PubMed
  2. Mantz J, Samama CM, Tubach F ym. Impact of preoperative maintenance or interruption of aspirin on thrombotic and bleeding events after elective non-cardiac surgery: the multicentre, randomized, blinded, placebo-controlled, STRATAGEM trial. Br J Anaesth 2011;107:899-910 «PMID: 21873632»PubMed