Takaisin

K-vitamiiniannos ja varfariinivaikutuksen kumoaminen

Näytönastekatsaukset
Pirjo Mustonen
30.5.2014

Näytön aste: B

3 mg:n annos K-vitamiinia riittänee kumoamaan vuorokaudessa hoitotasolla olevan varfariinivaikutuksen leikkauksen edellyttämälle tasolle (INR < 1,5) yli 90 %:lla potilaista. 1 mg:n annos on tällaisessa tilanteessa riittämätön.

Hoitotasolla olevan varfariinin lopettaminen vasta vuorokausi ennen leikkausta ja samanaikainen 3 mg:n K-vitamiiniannoksen antaminen ovat riittävä leikkauksen edellyttämän INR-tason (< 1,5) saavuttamiseen yli 90 %:lla potilaista.

Vuonna 2011 julkaistiin australialainen prospektiivinen single-arm-tutkimus «Burbury KL, Milner A, Snooks B ym. Short-term warf...»1, jossa oli mukana 178 elektiiviseen leikkaukseen tulevaa varfariinihoidossa olevaa potilasta. Poissulkukriteereinä olivat ainoastaan yliherkkyys K-vitamiinivalmisteille tai potilaan tai hoitavan lääkärin kieltäytyminen. Potilaista 56 %:lla oli eteisvärinä, 21 %:lla mekaaninen tekoläppä ja 22 %:lla sairastettu laskimotukos tai keuhkoembolia. Varfariini lopetettiin vuorokausi ennen leikkausta ja samalla annettiin 3 mg K-vitamiinia suonensisäisesti. Leikkauksen jälkeen siltahoitoa sai 15 % potilaista hoitavan lääkärin harkinnan mukaisesti.

94 %:lla (167/178) potilaista INR oli ennen leikkausta < 1,5. Suonensisäiseen K-vitamiinin antoon ei liittynyt allergisia reaktioita. 6 viikon seurannassa ei ollut tromboembolisia komplikaatioita.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2010 julkaistiin ranskalainen prospektiivinen satunnaistettu monikeskustutkimus «Steib A, Barre J, Mertes M ym. Can oral vitamin K ...»2, johon otettiin mukaan 94 varfariinihoidossa olevaa, elektiiviseen leikkaukseen tulevaa potilasta. Liian korkean lähtötilanteen INR-arvon (> 3,5) vuoksi 30 potilasta suljettiin pois. Lopulta tutkimukseen jäi 64 potilasta, joilla lähtötilanteen INR oli 2–3,5. Potilaat satunnaistettiin seuraaviin ryhmiin: 1) ryhmään, jossa varfariinihoito keskeytettiin 5 vuorokautta ennen leikkausta ja aloitettiin siltahoito tai 2) ryhmään, jossa varfariinihoito lopetettiin 2 vuorokautta ennen leikkausta ja annettiin 1 mg K-vitamiinia p.o. Mikäli INR ei ollut tavoitetasolla (≤ 1,5) 2 tuntia ennen leikkauksen alkua, leikkausta siirrettiin tai potilaalle annettiin PCC-valmistetta. 5 vuorokauden varfariinitaukoryhmässä (ryhmä 1) 91 %:lla potilaista (31/34) INR oli 2 tuntia ennen leikkausta < 1,5. K-vitamiinia saaneiden ryhmässä (ryhmä 2) 20/30 potilaalla (66 %) INR oli 2 tuntia ennen leikkausta liian korkea (> 1,5). Näistä 20:sta 12 potilaan leikkausta siirrettiin tai heille annettiin PCC-valmistetta.

Kommentit:

«Burbury KL, Milner A, Snooks B ym. Short-term warf...»1: Kyseessä oli kohorttitutkimus. Varfariinihoidon keskeytys 1 vuorokausi ennen leikkausta ja samanaikainen 3 mg:n K-vitamiiniannos suonensisäisesti johtivat riittävään INR-tason laskuun suunniteltuun leikkausajankohtaan mennessä.

«Steib A, Barre J, Mertes M ym. Can oral vitamin K ...»2: Varfariinihoidon keskeytys 2 vuorokautta ennen leikkausta ja samanaikainen 1 mg:n K-vitamiiniannos eivät johtaneet riittävään INR-tason laskuun suunniteltuun leikkausajankohtaan mennessä.

Kirjallisuutta

  1. Burbury KL, Milner A, Snooks B ym. Short-term warfarin reversal for elective surgery--using low-dose intravenous vitamin K: safe, reliable and convenient*. Br J Haematol 2011;154:626-34 «PMID: 21751986»PubMed
  2. Steib A, Barre J, Mertes M ym. Can oral vitamin K before elective surgery substitute for preoperative heparin bridging in patients on vitamin K antagonists? J Thromb Haemost 2010;8:499-503 «PMID: 19912513»PubMed