Takaisin

Selkäydinstimulaatio alaselkäleikkauksen jälkeisen vaikean kroonisen hermojuurikivun hoidossa

Näytönastekatsaukset
Maija Haanpää ja Antti Malmivaara
30.6.2014

Näytön aste: A

Selkäydinstimulaatio vähentää alaselkäleikkauksen jälkeistä vaikeaa kroonista hermojuurikipua.

Systemoidussa katsauksessa «Paavola M, Haanpää M, Kärkkäinen M ym. Selkäydinst...»1 selvitettiin epiduraalisen selkäydinstimulaation vaikuttavuutta ja turvallisuutta neuropaattisen kivun ja CRPS-oireyhtymän hoidossa. Kirjallisuushaku tehtiin Medlinesta (1966 – marraskuu 2007) ja Cochrane-tietokannoista (3. neljännes 2007). Tässä näytönastekatsauksessa tarkastellaan systemoidun katsauksen tuloksia selkäleikkauksen jälkeisen kroonisen vaikean alaraajaan säteilevän hermojuurikivun (failed back surgery syndrome, FBSS) osalta.

Systemoidussa kirjallisuuskatsauksessa «Paavola M, Haanpää M, Kärkkäinen M ym. Selkäydinst...»1 oli kaikkiaan 18 tutkimusta, joista 9 tutkimuksessa oli FBSS-potilaita. Kaksi tutkimusta (potilaita yhteensä 150) oli satunnaistettuja vertailututkimuksia, joissa verrattiin selkäydinstimulaatiota perinteiseen konservatiiviseen hoitoon «Kumar K, Taylor RS, Jacques L ym. Spinal cord stim...»2 ja perinteiseen selkäkirurgiaan «North RB, Kidd DH, Farrokhi F ym. Spinal cord stim...»3 FBSS-potilailla. Havainnoivia tutkimuksia yksinomaan FBSS-potilailla oli neljä (potilaita 146) ja seka-aineistoista koostuvia havainnoivia tutkimuksia, joissa oli FBSS-potilaita, yhteensä kolme (FBSS-potilaita 110). Satunnaistetut tutkimukset olivat korkeatasoisia, ja seurantatutkimusten taso vaihteli heikosta korkealaatuiseen. Seuranta-aika vaihteli yhdestä neljään vuoteen ja oli useimmissa tutkimuksissa kaksi vuotta.

Kahdessa satunnaistetussa vertailevassa tutkimuksessa selkäydinstimulaatio lievitti alaraajaan säteilevää hermojuurikipua kahden seurantavuoden aikana FBSS-potilailla. Selkäydinstimulaatio ei vaikuttanut paikalliseen lanneselkäkipuun. Kontrolloidussa tutkimuksessa havaittiin lievä, mutta kliinisesti merkittävä koetun haitan väheneminen, ja havainnoivat seurantatutkimukset tukivat tätä tulosta. Selkäydinstimulaation vaikutus FBSS-potilaiden elämänlaatuun jäi epäselväksi. Lievät komplikaatiot ja laitteiston revisiot ovat tavallisia, mutta vakavia haittoja ei ole kuvattu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Paavola M, Haanpää M, Kärkkäinen M ym. Selkäydinstimulaatio vaikean neuropaattisen kivun ja monimuotoisen paikallisen kipuoireyhtymän hoidossa. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus. Suom Lääkäril 2009;64:1243-51
  2. Kumar K, Taylor RS, Jacques L ym. Spinal cord stimulation versus conventional medical management for neuropathic pain: a multicentre randomised controlled trial in patients with failed back surgery syndrome. Pain 2007;132:179-88 «PMID: 17845835»PubMed
  3. North RB, Kidd DH, Farrokhi F ym. Spinal cord stimulation versus repeated lumbosacral spine surgery for chronic pain: a randomized, controlled trial. Neurosurgery 2005;56:98-106; discussion 106-7 «PMID: 15617591»PubMed