Takaisin

Mitomysiini C non-penetroivassa glaukoomaleikkauksessa

Näytönastekatsaukset
Mika Harju
4.7.2014

Näytön aste: D

Mitomysiini C saattaa parantaa non-penetroivan glaukoomaleikkauksen tulosta ilman lisääntynyttä komplikaatiofrekvenssiä, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Vuonna 2011 julkaistuun meta-analyysiin «Cheng JW, Cai JP, Li Y ym. Intraoperative mitomyci...»1 otettiin mukaan 31.8.2009 mennessä julkaistuja tutkimuksia, joiden vaatimukset olivat seuraavat: 1) tutkimukset olivat kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia, mukaan lukien kohorttitutkimukset ja satunnaistetut tutkimukset, 2) potilailla oli primaari tai sekundaarinen avokulmaglaukooma, 3) leikkauksen aikaista mitomysiini C:tä (MMC) vertailtiin lumeeseen tai kontrolliryhmään, 4) tutkimuksessa raportoitiin ainakin yksi seuraavista; prosentuaalinen silmänpaineenlasku, täydellinen onnistuminen (complete success) tai osittainen onnistuminen (qualified success). Lopulta analyysiin otettiin mukaan kahdeksan tutkimusta, jossa oli hoidettu yhteensä 421 silmää. Kolme tutkimusta olivat prospektiivisia satunnaistettuja tutkimuksia, yksi oli prospektiivinen satunnaistamaton tutkimus ja neljä oli retrospektiivisia satunnaistamattomia tutkimuksia.

Mitomysiinin käyttö paransi leikkauksen onnistumista; riskisuhde (RR) oli vuoden kohdalla 1,20 (95 % luottamusväli 1,05–1,38), kahden vuoden kohdalla 1,30 (1,05–1,61) ja kolmen vuoden kohdalla 1,36 (95 % luottamusväli 1,06–1,73). Jos mukaan otettiin vain satunnaistetut tutkimukset, eroa ryhmien välillä ei ollut. Paineenalennusprosentti oli MMC-ryhmässä vertailuryhmää parempi – myös silloin, jos tutkittiin pelkästään satunnaistettuja tutkimuksia. Komplikaatioiden (haavan vuotaminen, hypotonia, ekspulsiivinen vuoto, matala etukammio, harmaakaihi) suhteen ei ollut eroa ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Ainakin yksi tutkimuksista käsitteli viskokanalalostomiaa, jota ei pidetä filtroivana toimenpiteenä. Yhdessä tutkimuksessa tutkittiin amnionkalvon vaikutusta tulokseen. Muut tutkimukset käsittelivät syvää sklerektomiaa.

Kirjallisuutta

  1. Cheng JW, Cai JP, Li Y ym. Intraoperative mitomycin C for nonpenetrating glaucoma surgery: a systematic review and meta-analysis. J Glaucoma 2011;20:322-6 «PMID: 20577107»PubMed