Takaisin

Non-penetroivan leikkauksen ja trabekulektomian vertailu; komplikaatiot

Näytönastekatsaukset
Mika Harju
4.7.2014

Näytön aste: D

Trabekulektomiaan saattaa liittyä enemmän komplikaatioita kuin syvään sklerektomiaan ja viskokanalostomiaan, mutta tutkimusten komplikaatioiden arvioinnin suuren vaihtelevuuden vuoksi luotettava näyttö puuttuu.

Vuonna 2011 julkaistussa meta-analyysissä «Ke M, Guo J, Qian Z. Meta analysis of non-penetrat...»1 oli mukaan vuoteen 2009 mennessä julkaistuja satunnaistettuja tutkimuksia, jossa vertailtiin non-penetroivaa leikkausta trabekulektomiaan. Hakusanoja olivat ”open angle glaucoma”, ”non-penetrating trabecular surgery” ja ”trabeculectomy”. Haku rajattiin koskemaan vain englannin- ja kiinankielisiä tutkimuksia. Lopulta analyysiin otettiin mukaan yhdeksän tutkimusta, joissa oli hoidettu yhteensä 432 silmää. Yhden vuoden seurannan jälkeen trabekulektomiassa paine oli laskenut enemmän kuin non-penetroivissa leikkauksissa (WMD 2,83; 95 % luottamusväli 1,91–3,74) ja trabekulektomia johti useammin onnistumiseen (≤ 21 mmHg; WMD 0,34; 95 % luottamusväli 0,20–0,59). Komplikaatioiden arviointi vaihteli niin suuresti tutkimusten välillä, ettei meta-analyysiä komplikaatioiden osalta tehty. Tutkimukset perusteella kuitenkin syntyi vaikutelma, että trabekulektomiassa oli enemmän komplikaatioita.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Analyysissä ei eritelty syvää sklerektomiaa ja viskokanalostomia toisistaan. Hakusanat eivät välttämättä löydä kaikkia tutkimuksia. Yhdeksän tutkimusta valittiin mukaan, mutta vain kolme on listattu kirjallisuusluetteloon; artikkelin viitteet ovat selvästi sekaisin. Artikkelin tekstien ja taulukoiden tiedot eivät täsmää keskenään.

Vuonna 2009 julkaistuun meta-analyysiin «Cheng JW, Xi GL, Wei RL ym. Efficacy and tolerabil...»2 otettiin mukaan aikaväliltä 1966 ja huhtikuu 2008 julkaistut tutkimukset (retrospektiiviset, prospektiiviset, satunnaistamattomat ja satunnaistetut), joiden vaatimukset olivat seuraavat: 1) tutkimukset ovat kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia, mukaan lukien kohorttitutkimukset ja satunnaistetut tutkimukset, 2) potilailla oli primaari tai sekundaarinen avokulmaglaukooma, 3) tutkimuksessa vertailtiin non-penetroivaa leikkausta (NPGS) mitomysiini C:n (MMC) kanssa trabekulektomiaan (TE) MMC:n kanssa, 4) tutkimuksessa raportoitiin ainakin yksi seuraavista; prosentuaalinen silmänpaineenlasku, täydellinen onnistuminen (complete success) tai osittainen onnistuminen (qualified success). Lopulta analyysiin otettiin mukaan kahdeksan tutkimusta, joissa oli hoidettu yhteensä 459 silmää; 227 NPGS ja 232 TE. Neljä tutkimusta oli kohorttitutkimuksia ja neljä satunnaistettua tutkimusta.

Kaikki non-penetroivat leikkaukset olivat syviä sklerektomioita tai siihen verrattavia leikkauksia. Silmänpaineen prosentuaalinen lasku oli molemmissa ryhmissä samankaltainen; WMD (weighted mean difference) yhden vuoden kohdalla -1,27 % (95 % luottamusväli -5,61–3,07), kahden vuoden kohdalla -4,55 % (-10,35–1,24), kolmen vuoden kohdalla -0,82 % (-8,80–7,17) ja neljän vuoden kohdalla -6,16 (-25,97–13,65). Viidessä tutkimuksessa raportoitiin myös täydellistä onnistumista (IOP < 22 mmHg ilman lääkitystä). NPGSMMC johti harvemmin täydelliseen onnistumiseen kuin TEMMC (RR 0,74; 95 % luottamusväli 0,63–0,86). Neljä tutkimusta raportoi osittaisesta onnistumisesta (qualified succes, IOP < 22 mmHg lääkkeiden kanssa). Siinä ei ollut NPGSMMC:n ja TEMMC:n välillä eroa (0,93; 0,87–1,01). Nonpenetroivaan leikkaukseen liittyi trabekulektomiaa harvemmin matalaa etukammiota (RR 0,31; 95 % luottamusväli 0,16–0,60) ja harmaakaihia (0,23; 0,11–0,47). Lukumääräisesti trabekulektomiaan liittyi myös enemmän hypotoniaa, etukammioverenvuotoa ja suonikalvoirtaumaa, mutta erot eivät yksittäisten komplikaatioiden välillä olleet merkittäviä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Mukana oli myös satunnaistamattomia tutkimuksia, vaikkakin tulos oli samankaltainen, kun nämä tutkimukset suljettiin pois.

Vuonna 2010 julkaistuun meta-analyysiin «Chai C, Loon SC. Meta-analysis of viscocanalostomy...»3 otettiin mukaan satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, jotka vertasivat viskokanalostomiaa ja trabekulektomiaa. Mukaan valittiin lopulta 10 tutkimusta, joissa hoidettiin yhteensä 458 silmää (397 potilasta). Tutkimuksessa vertailtiin saavutettua keskimääräistä silmänpainetta ja komplikaatiofrekvenssiä. 53,2 % potilaista olivat valkoisia ja 26,2 ei-valkoisia. 20,5 % rotua ei mainittu. Potilaista 81,0 % oli primaari avokulmaglaukooma, 16,4 % sekundaarinen avokulmaglaukooma, 1,7 % primaari sulkukulmaglaukooma ja lopuilta ei diagnoosia raportoitu.

Paine laski hyvin molemmissa ryhmissä, mutta yhden vuoden kohdalla trabekulektomialla saavutettu paine oli matalampi (mean difference 2,25 mmHg; 95 % luottamusväli 1,38–3,12). Kahden vuoden seuranta oli kolmessa tutkimuksessa. Myös kahden vuoden kohdalla trabekulektomialla saavutettu paine oli matalampi (mean difference 3,42 mmHg; 95 % luottamusväli 1,80–5,03). Viskokanalostomiaan liittyi vähemmän komplikaatioita kuin trabekulektomiaan; hypotonian riskisuhde RR 0,29 (95 % luottamusväli 0,152–0,58); hyfeeman 0,50 (0,30–0,84); matalan etukammion 0,19 (0,08–0,45); kaihin kehittymisen 0,31 (0,15–0,64).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Ke M, Guo J, Qian Z. Meta analysis of non-penetrating trabecular surgery versus trabeculectomy for the treatment of open angle glaucoma. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci 2011;31:264-70 «PMID: 21505997»PubMed
  2. Cheng JW, Xi GL, Wei RL ym. Efficacy and tolerability of nonpenetrating glaucoma surgery augmented with mitomycin C in treatment of open-angle glaucoma: a meta-analysis. Can J Ophthalmol 2009;44:76-82 «PMID: 19169318»PubMed
  3. Chai C, Loon SC. Meta-analysis of viscocanalostomy versus trabeculectomy in uncontrolled glaucoma. J Glaucoma 2010;19:519-27 «PMID: 20179632»PubMed