Takaisin

Säilöntäaineeton travoprosti silmänpaineen alentamisessa

Näytönastekatsaukset
Pirkko Lumme
14.8.2014

Näytön aste: B

Säilöntäaineeton travoprosti on ilmeisesti yhtä tehokas ja turvallinen silmänpaineen alentamisessa kuin säilöntäainetta (bentsalkoniumkloridi) sisältävä travoprosti.

Lewisin ja kumppaneiden julkaisemassa tutkimuksessa «Lewis RA, Katz GJ, Weiss MJ ym. Travoprost 0.004% ...»1 verrattiin säilöntäaineettoman 0,004-prosenttisen travoprostin ja bentsalkoniumkloridia säilöntäaineena sisältävän 0,004-prosenttisen travoprostin tehoa ja siedettävyyttä. Tutkimus tehtiin Yhdysvalloissa satunnaistettuna kaksoissokko- ja monikeskustutkimuksena. Potilaat olivat aikuisia avokulmaglaukooma- tai okulaarihypertensiopotilaita. Säilöntäaineryhmässä oli 346 ja säilöntäaineettomassa ryhmässä 344 potilasta. Potilaita seurattiin kolmen kuukauden ajan. Paine mitattiin 2 viikon, 6 viikon ja 3 kuukauden kuluttua kunakin päivänä klo 8, 10 ja 16

Paineen alentuma kaikilla 9 mittauskerralla vaihteli säilöntäaineettomassa ryhmässä 7,3–8,5 mmHg ja säilöntäaineellisessa ryhmässä 7,4–8,4 mmHg välillä. Näissä ei todettu tilastollista eroa; 95 % luottamusväli oli ± 0,08 mmHg kaikilla mittauskerroilla. Haittavaikutuksia, kuten hyperemiaa ja sen vuoksi hoidon keskeytyksiä, todettiin säilöntäaineettomassa ryhmässä 6,4 %:lla ja vastaavasti säilöntäaineisessa ryhmässä 9,0 %:lla potilaista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Grossin ja kumppaneiden julkaisemassa tutkimuksessa «Gross RL, Peace JH, Smith SE ym. Duration of IOP r...»2 verrattiin 0,004-prosenttisen säilöntäaineettoman travoprostin ja säilöntäainetta (bentsalkoniumkloridi) sisältävän 0,005-prosenttisen travoprostin vaikutuksen kestoa. Kyseessä oli prospektiivinen, satunnaistettu kaksoissokkotutkimus. Avokulmaglaukoomaa tai okulaarihypertensiota sairastavat potilaat jaettiin kahteen yhteneväiseen ryhmään. Toinen ryhmä sai säilöntäaineetonta ja toinen säilöntäaineellista travoprostia kerran vuorokaudessa 13 vuorokauden ajan. Sen jälkeen mitattiin silmänpaine 12 tunnin välein 60 tunnin ajan. Tutkimukseen osallistui 109 potilasta.

Alkupaine oli säilöntäaineettomassa ryhmässä 26,9 mmHg ja säilöntäaineryhmässä 27,1 mmHg. Mittauksissa 12, 24, 36, 48 ja 60 tuntia viimeisen lääketiputuksen jälkeen olivat paineet säilöntäaineettomassa ryhmässä 18,7, 17,2, 19,5, 18,7 ja 20,8 mmHg ja säiöntäaineryhmässä vastaavasti 18,5, 16,8, 19,7, 18,0 ja 20,8 mmHg. Keskimääräinen silmänpaine kaikilla mittauskerroilla oli molemmissa ryhmissä > 6 mmHg alempi kuin lähtöpaine. Ero oli ryhmien välillä ± 0,6 mmHg kaikissa lääkkeenjälkeisissä mittauksissa. Ryhmien välillä ei ollut tilastollista eroa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Suomessa ei ole saatavissa säilöntäaineetonta travoprostia.

Kirjallisuutta

  1. Lewis RA, Katz GJ, Weiss MJ ym. Travoprost 0.004% with and without benzalkonium chloride: a comparison of safety and efficacy. J Glaucoma 2007;16:98-103 «PMID: 17224758»PubMed
  2. Gross RL, Peace JH, Smith SE ym. Duration of IOP reduction with travoprost BAK-free solution. J Glaucoma 2008;17:217-22 «PMID: 18414108»PubMed