Takaisin

Kiinteiden ruokien aloittamisikä ja allergiariski

Näytönastekatsaukset
Sami Remes
19.8.2014

Näytön aste: C

Kiinteiden ruokien aloittaminen yksilöllisen tarpeen mukaan 4–6 kuukauden iässä – myös allergiaperheissä – saattaa vähentää ruoka-allergian, allergisten sairauksien tai allergisen herkistymisen kehittymisriskiä.

Tämä systemaattinen katsaus «Tarini BA, Carroll AE, Sox CM ym. Systematic revie...»1 vuodelta 2006 arvioi alle 4 kuukauden iässä aloitetun kiinteiden ruokien antamisen vaikutusta lapsen allergisten sairauksien riskiin. Katsauksessa huomioitiin satunnaistetut, kontrolloidut tutkimukset, tapaus-verrokkitutkimukset ja kohorttitutkimukset. Analyyseihin hyväksyttiin mukaan 13 tutkimusta. Läpikäydyissä tutkimuksissa oli runsaasti menetelmällisiä heikkouksia, jonka vuoksi vahvoja johtopäätöksiä ei voitu tehdä.

Katsauksen mukaan varhainen kiinteiden ruokien aloittaminen saattaa lisätä atooppisen ekseeman riskiä, mutta muiden allergisten sairauksien riskiin varhaisella kiinteiden ruokien aloittamisella ei pystytty osoittamaan olevan vaikutusta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tuore katsaus «Koplin JJ, Allen KJ. Optimal timing for solids int...»2 käy läpi kirjallisuutta sekä hoitosuosituksia, joissa käsitellään kiinteiden ruokien alkamisiän merkitystä lapsen allergiariskiin. Katsaus käy läpi kiinteiden ruokien aloittamista maha-suolikanavan kypsymisen mekanismien näkökulmasta, hoitosuosituksissa tapahtuneita muutoksia asian suhteen viime vuosikymmeninä ja tuoreita sekä meneillään olevia tutkimuksia aiheesta.

Läpikäydyn kirjallisuuden perusteella ruoka-allergiaa ei voida ehkäistä kiinteiden ruokien tai allergeenisina pidettyjen ruoka-aineiden alkamisikää lykkäämällä. Kirjallisuus itse asiassa viittaa siihen, että ruoka-allergiariski saattaa päinvastoin lisääntyä kiinteiden ruoka-aineiden aloitusta lykkäämällä, mutta tämän asian varmistamiseksi tarvitaan satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistettu, lumekontrolloitu tutkimus «Palmer DJ, Metcalfe J, Makrides M ym. Early regula...»3, jossa selvitettiin, voidaanko varhaisella allergeenisen ruoka-aineen antamisella ehkäistä ruoka-allergian kehittymistä kyseistä ruoka-ainetta kohtaan. Palmerin ym. tutkimuksessa annettiin keskivaikeaa tai vaikeaa atooppista ekseemaa sairastaville lapsille 4 kuukauden iästä alkaen raakaa kananmunajauhetta tai riisijauhetta (lume) 8 kuukauden ikään saakka. Tutkimukselle oli voima-analyysin perusteella suunniteltu otoskooksi 103 lasta/ryhmä.

Kolmannes (15/49 lasta) kananmunaryhmään satunnaistetuista lapsista sai allergisen reaktion kananmunajauheesta, suurin osa ensimmäisestä annoksesta. Muutama lumeryhmän lapsi (3/37 lasta) sai oireita lumeena käytetystä riisijauheesta.

Kahdentoista kuukauden seurannan kohdalla kananmunaryhmässä esiintyi vähemmän (33 %; 14/42) IgE-välitteistä kananmuna-allergiaa kuin lumeryhmässä (51 %; 18/35). Ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä (RR 0,65; 95 % luottamusväli 0,38–1,11), jonka osasyynä saattoi olla tutkimuksen keskeytyminen ja sen seurauksena otoskoon (n = 86) jääminen suunniteltua pienemmäksi. Atooppisen ekseeman oireissa tai vaikeusasteessa ei ollut hoidon aikana eroa ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kyseessä on ensimmäinen interventiotutkimus, jossa oli selvitetty, voidaanko ruoka-allergiaa spesifisesti ehkäistä aloittamalla kyseinen ruoka lapselle jo 4 kuukauden iästä alkaen. Koska tutkimuksessa ei tutkittu kananmunalle herkistymistä ennen satunnaistamista, odotetusti osa lapsista sai heti ensimmmäisestä annoksesta allergisen reaktion. Tämän vuoksi riippumaton turvallisuusryhmä arvioi, voidaanko tutkimusta jatkaa, ja tämä aiheutti katkoksen potilaiden rekrytointiin. Vaikka lupa tutkimuksen jatkamiseen myöhemmin saatiin, ei tutkimusryhmällä ollut enää taloudellisia mahdollisuuksia jatkaa rekrytointia, joten aineisto jäi voimalaskennassa arvioitua pienemmäksi.

Kotimainen tutkimusryhmä analysoi diabeteksen ehkäisyyn suuntautuneen suuren syntymäkohortin (N = 3 781) aineistossa kiinteiden ruokien alkamisiän ja ruokavalion laajuuden vaikutusta allergisten sairauksien «Nwaru BI, Takkinen HM, Niemelä O ym. Timing of inf...»4 sekä atooppisen herkistymisen «Nwaru BI, Takkinen HM, Niemelä O ym. Introduction ...»5 riskiin. Tiedot eri ruoka-aineiden alkamisiästä kerättiin 3, 6 ja 12 kuukauden iässä ikäspesifisillä kyselylomakkeilla. Lisäksi tieto uusien ruoka-aineiden alkamisiästä kerättiin päiväkirjalla, joka postitettiin kotiin lapsen ollessa 1,5–2 kuukauden ikäinen. Tätä ruokapäiväkirjaa pidettiin 2 vuoden ikään saakka, ja ruokapäiväkirjan tietoja tarkastettiin hoitajakäyntien yhteydessä.

Kiinteiden ruokien alkamisikä vaihteli ruoka-ainekohtaisesti. Ruokavalion monipuolisuutta arvioitiin eri ikäpisteissä siihen mennesssä aloitettujen ruoka-aineiden määrällä kategorisoituina 3–4 kategoriaan per ikä: 3 kuukautta (ei, 1–2, ≥ 3 ruoka-ainetta); 4 kuukautta (ei, 1–2, 3–4, tai > 4 ruoka-ainetta); 6 kuukautta (0–4, 5–6, 7–8, > 8 ruoka-ainetta).

Kotimaisten viljojen aloittaminen 5–5,5 kuukauden iässä vähensi astman (HR 0,59; 95 % luottamusväli 0,41–0,86) ja allergisen nuhan (HR 0,66; 0,50–0,87) riskiä «Nwaru BI, Takkinen HM, Niemelä O ym. Timing of inf...»4. Kananmunan aloittaminen alle 11 kuukauden iässä vähensi astman, allergisen nuhan ja herkistymisen (spesifinen IgE > 0,35 kU/l jollekin testatuista ruoka- ja hengitystieperäisistä allergeeneista) riskiä, ja kalan aloittaminen alle 9 kuukauden iässä vähensi allergisen nuhan ja herkistymisen riskiä «Nwaru BI, Takkinen HM, Niemelä O ym. Timing of inf...»4.

Tulosten perusteella varhainen kiinteiden ruokien aloittaminen sekä varhainen ruokavalion monipuolisuus saattavat vähentää allergisten sairauksien ja allergisen herkistymisen riskiä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Useissa aiemmissa kansainvälisissä suosituksissa on suositeltu kiinteiden ruokien, erityisesti tavallisten allergeenien, välttämistä allergian ehkäisemiseksi. Uudet tutkimukset ovat kumonneet välttämisen hyödyn ja päinvastoin viittaavat siihen, että varhainen kiinteiden ruokien aloittaminen saattaa vähentää allergiariskiä.

Kirjallisuutta

 1. Tarini BA, Carroll AE, Sox CM ym. Systematic review of the relationship between early introduction of solid foods to infants and the development of allergic disease. Arch Pediatr Adolesc Med 2006;160:502-7 «PMID: 16651493»PubMed
 2. Koplin JJ, Allen KJ. Optimal timing for solids introduction - why are the guidelines always changing? Clin Exp Allergy 2013;43:826-34 «PMID: 23889238»PubMed
 3. Palmer DJ, Metcalfe J, Makrides M ym. Early regular egg exposure in infants with eczema: A randomized controlled trial. J Allergy Clin Immunol 2013;132:387-92.e1 «PMID: 23810152»PubMed
 4. Nwaru BI, Takkinen HM, Niemelä O ym. Timing of infant feeding in relation to childhood asthma and allergic diseases. J Allergy Clin Immunol 2013;131:78-86 «PMID: 23182171»PubMed
 5. Nwaru BI, Takkinen HM, Niemelä O ym. Introduction of complementary foods in infancy and atopic sensitization at the age of 5 years: timing and food diversity in a Finnish birth cohort. Allergy 2013;68:507-16 «PMID: 23510377»PubMed