Takaisin

Kammiokulman laserhoidon tehon vertaaminen glaukoomakirurgiaan silmänpaineen alentajana avokulmaglaukoomassa

Näytönastekatsaukset
Anu Vaajanen
22.8.2014

Näytön aste: A

Kammiokulman laserhoito ei laske silmänpainetta yhtä tehokkaasti kuin kirurginen hoito pitkälle edenneessä avokulmaglaukoomassa.

Lasertrabekuloplastian tehoa avokulmaglaukooman hoidossa käsitelleeseen Cochraine-katsaukseen «Rolim de Moura C, Paranhos A Jr, Wormald R. Laser ...»1, «»1 otettiin mukaan kaikki ennen kesäkuuta 2007 julkaistut RCT- tutkimukset, joissa verrattiin kammiokulman laserkäsittelyä, sen tehoa lääkehoitoon, kirurgiseen hoitoon (trabekulektomia) tai pelkkään seurantaan. Kriteerit täyttäviä tutkimuksia löytyi 19, joissa oli mukana 2 137 potilasta (2 746 silmää). Yhteensä kolmessa tutkimuksessa verrattiin kammiokulman laserkäsittelyä (ALT) ja trabekulektomiaa toisiinsa.

AGIS-tutkimuksessa oli mukana 591 (789 silmää) avokulmaglaukoomapotilasta, ikä 35–80 vuotta (mediaani 67 vuotta) valkoisia 42 %, mustia 56 % ja muita 2 %. Heistä 38 %:lla oli ensimmäisen asteen sukulaisella glaukooma, 50:lla hypertensio, 20 %:lla diabetes ja 20 %:lla vaskulaarinen sairaus. Heillä oli käytössä maksimaalinen siedetty silmänpainetta alentava lääkehoito ja mahdollinen iridotomia oli tehty yli 4 viikkoa aikaisemmin. Heille ei ollut tehty harmaakaihileikkausta ja mahdollinen kortisonilääkitys oli lopetettu yli viikko aikaisemmin. Glaukooma oli todennettu toistetuin painemittauksin ja kuvantamalla sekä näkökenttävaurio asteikolla 1–16. Interventiona oli ALT + trabeculectomy + trabeculectomy (n = 404) ja trabeculectomy + ALT + trabeculectomy (n = 385). Cochrane-katsauksen tulokseen otettiin mukaan vain kummankin ryhmän ensimmäisen intervention jälkeinen tilanne (henkilökohtainen yhteydenotto). Arvioitiin early failure (6 viikkoa) ja late failure (yli 6 viikkoa).

Moorfieldsin tutkimuksessa oli 77 potilaita (ikä 61–67 vuotta), joilla oli todettu tuore avokulmaglaukooma. Heistä 44 analysoitiin Cochrane-katsauksessa. Aikaisempaa historiaa tai tutkittavien rotua ei mainittu. Lähtöpaine oli ≥ 24 mmHg, cup/disc-suhde ≥ 0,6 tai papilla notch, papillan RIM-kalpeus, näkökenttädefekti (Friedman Field analyser). Tutkittavat jaettiin kolmeen ryhmään: 1) lääkehoito (n = 15), trabekulektomia (n = 15) tai ALT (n = 15). ALT-asetukset: 50 polttoa/180 astetta, 50 µm, 0,1 s, 0,5–1,0 W, hoito annettiin kaksi kertaa 2 viikon välein. Hoidon epäonnistuminen arvioitiin IOP ≥ 22 mmHg tai näkökenttädefektin huononeminen > 2 % 3 kuukauden kohdalla. Mikäli näin kävi, siirryttiin toiseen hoitoon. Onnistuminen 6 kuukauden kohdalla oli lääkehoidettujen ryhmässä 87 %, kirurgisesti hoidettujen ryhmässä 100 % ja laseroidussa ryhmässä 86 %. Vastaavasti 3 vuoden kohdalla 89,2 %, 99,9 % ja 85 %.

Watsonin tutkimuksessa oli 61 potilasta (95 silmää), joilla oli vaikea tai lääkehoitoon reagoimaton avokulmaglaukooma. Ikä 70 vuotta (38–86 vuotta), rotua tai aikaisempaa historiaa ei ollut mainittu. Interventiona oli 1) ALT (n = 46); 180 astetta, 50 µm, 50 polttoa ja 2) trabekulektomia (n = 48).

Lopputulos näiden kolmen tutkimuksen analyysin jälkeen: silmänpaineen kontrolli oli huonompi laserhoidetuilla vs trabekulektomoiduilla potilailla 6 kuukauden (RR 3,14, luottamusväli 1,60–6,18) ja kahden vuoden (RR 2,03, 95 % luottamusväli 1,38–2,98) kohdalla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kaikki tutkimukset vertasivat kammiokulman laserhoidon tehoa trabekulektomiaan. Suomessa glaukooman kirurginen hoito on joko trabekulektomia tai syvä sklerektomia.

Boland ym. «Boland MV, Ervin AM, Friedman DS ym. Comparative e...»2 systemaattisessa katsauksessa vuodelta 2013 tutkittiin avokulmaglaukooman lääkehoidon, laserhoidon ja kirurgian tehoa silmänpaineen alentajana sekä näkökenttä- ja papillavaurion progressiota. Tutkimuksessa löydettiin haun perusteella 11 258 julkaisua, joista kelvollisia RCT-tutkimuksia oli 75. Laserhoidon ja kirurgian välisen vertailun käsittäviä tutkimuksia oli 5 kpl. Niistä mainittiin että, lasertrabekuloplastialla on vain kohtalainen teho kirurgiaan verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Rolim de Moura C, Paranhos A Jr, Wormald R. Laser trabeculoplasty for open angle glaucoma. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD003919 «PMID: 17943806»PubMed
  2. Boland MV, Ervin AM, Friedman DS ym. Comparative effectiveness of treatments for open-angle glaucoma: a systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2013;158:271-9 «PMID: 23420235»PubMed