Takaisin

Ohjatun liikuntaharjoittelun turvallisuus laihuushäiriötä sairastavilla

Näytönastekatsaukset
Minna Koskinen
25.8.2014

Näytön aste: C

Ohjattu liikuntaharjoittelu on ilmeisesti turvallista laihuushäiriötä sairastavilla eikä näytä vaikuttavan haitallisesti valikoituihin antropometrisiin, fysiologisiin tai psykologisiin mittareihin.

Meta-analyysissa «Ng LW, Ng DP, Wong WP. Is supervised exercise trai...»1 tarkasteltiin neljää satunnaistettua kontrolloitua, kolmea osittain satunnaistettua ja kahta ei-kontrolloitua interventiotutkimusta, joissa tutkittiin ohjatun liikuntaharjoittelun vaikutusta joihinkin antropometrisiin mittareihin (paino, BMI, kehon rasvaprosentin osuus) ja fysiologisiin (lihasvoima ja kestävyys) sekä psykologisiin (masennus tai koettu elämänlaatu) muuttujiin.

Tutkittavien määrä vaihteli eri tutkimuksissa 5–127. Kokonaisuudessaan osallistujia oli yhteensä 430. Tutkittavat olivat etupäässä kaukasialaisia naisia, keski-ikä oli 21 vuotta. Eri tutkimuksissa ohjattu harjoittelu vaihteli niin määrältään kuin laadultaan. Liikunta saattoi sisältää esimerkiksi lämmittelyä, venyttelyä, aerobista harjoittelua tai lihaskuntoharjoitteita.

Tulokset: Neljässä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa ja kolmessa osittain satunnaistetussa tutkimuksessa harjoittelun laatu ei vaikuttanut painoon tai BMI:hin. Muutoksia ei myöskään havaittu kehon rasvajakaumassa. Kahdessa ei-kontrolloidussa tutkimuksessa ohjattu liikunta näytti parantavan merkitsevästi painoa ja kehon rasvajakaumaa. Kestävyyskunto ja sydän- ja verenkiertoelimistön kunto näytti myös parantuvan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti:

«Ng LW, Ng DP, Wong WP. Is supervised exercise trai...»1: Osassa tutkimuksista osallistujien määrä oli pieni (n < 20). Harjoitteluohjelmat olivat eri tutkimuksissa sisällöltään hyvin erilaisia.

Kirjallisuutta

  1. Ng LW, Ng DP, Wong WP. Is supervised exercise training safe in patients with anorexia nervosa? A meta-analysis. Physiotherapy 2013;99:1-11 «PMID: 23219634»PubMed