Takaisin

Stabiliseringsskena vid behandling av led- eller muskelrelaterad TMD hos unga

Näytönastekatsaukset
Taina Remes-Lyly, Yrsa Le Bell, Aune Raustia, Pentti Kemppainen ja Mauno Könönen
18.9.2014

Näytön aste: C

Stabiliseringsskena med hård yta som används nattetid i kombination med kort information kan minska led- och muskelrelaterad TMD-smärta hos unga efter 3 och 6 månader jämfört med information kombinerad med avslappningsövningar eller enbart information.

I en svensk randomiserad kontrollerad behandlingsstudie (n = 122; flickor 93; medelålder 15,3 år; variationsintervall 12–18 år) jämfördes 1) kort information (n = 39) och 2) kort information i kombination med avslappning (n = 41) och 3) behandling med hård stabiliseringsskena (n =42) vid behandling av TMD-smärta. Primär svarsvariabel var ett smärtindex, som bestod av smärtintensitet mätt med VAS multiplicerad med smärtfrekvens; uppföljningstiden var 3 eller 6 månader.

Under uppföljningen konstaterades en statistiskt signifikant skillnad mellan behandlingsgrupperna (ANOVA, F(2,107) = 6,03; p < 0,01). De patienter som fick behandling med skena tillfrisknade signifikant bättre än de som enbart fick information (p < 0,01). Jämfört med de patienter som fick kort information och avslappningsövningar sågs ingen skillnad. Smärtindex sjönk med 50 procent hos 60 procent av patienterna i gruppen med information och skena; motsvarande tal i gruppen med information och avslappning var 32 procent och i gruppen med enbart information 23 procent.

  • Undersökningens kvalitet: hög
  • Tillämpbarhet på en finländsk population: god

Kirjallisuutta

  1. Wahlund K. Temporomandibular disorders in adolescents. Epidemiological and methodological studies and a randomized controlled trial. Swed Dent J Suppl 2003;164:inside front cover, 2-64 «PMID: 14717039»PubMed