Takaisin

Liikuntainterventiot ja fysioterapia laihuus- ja ahmimishäiriötä sairastavilla potilailla

Näytönastekatsaukset
Minna Koskinen
4.11.2014

Näytön aste: C

Ohjatut fysioterapeuttiset interventiot saattavat vähentää masennus- ja syömishäiriöoireita laihuus- ja ahmimishäiriötä sairastavilla.

Systemaattisessa katsauksessa «Vancampfort D, Vanderlinden J, De Hert M ym. A sys...»1 tarkasteltiin fysioterapiainterventioiden tehoa verrattuna tavanomaiseen hoitoon sekä hoitoa odottaviin laihuus- ja ahmimishäiriötä sairastavilla potilailla. Katsaukseen valittiin kahdeksan tutkimusta. Näistä kolmen tutkimuksen arvioitiin olevan metodologisesti laadukkaita. Yhteensä 213 potilasta oli mukana tarkastelussa. Potilaista 50,7 % oli diagnosoitu ahmimishäiriö ja 42,2 % laihuushäiriö. Ainoastaan yhdessä tutkimuksessa oli mukana sairaalahoidossa olevia potilaita. Potilaiden ikä vaihteli 16:sta 36 vuoteen. Fysioterapiainterventiot sisälsivät erilaista harjoittelua: aerobista harjoittelua, rentoutusharjoittelua, kehotietoisuusharjoittelua, joogaa, voimaharjoittelua, hierontaa tai näiden yhdistelmiä. Tuloksellisuutta oli pitänyt mitata joillakin seuraavista mittareista: syömispatologia, antropometriset mittarit (BMI, kehon koostumus), fysiologiset mittarit (lihasvoima) tai psykologiset mittarit (elämänlaatu, ahdistus, masennus). Tutkimuksissa oli käytetty erilaisia mittareita. Katsaukseen hyväksyttiin vain sellaisia tutkimuksia, joissa oli käytetty vertailuryhmää. Yksittäisissä tutkimuksissa osallistujien määrä vaihteli.

Tulokset: Aerobinen harjoittelu ja lihasvoimaharjoittelu lisäsivät lihasvoimaa laihuushäiriöpotilailla, ja näillä interventioilla oli myös yhteys BMI:n kasvuun. Lisäksi aerobinen harjoittelu, jooga, hieronta ja kehotietoisuusharjoittelu vähensivät syömishäiriön oireita ja masennusoireita sekä laihuushäiriö- että ahmimishäiriöpotilailla. Haittavaikutuksia ei ilmennyt.

Johtopäätöksenä todettiin, että koska tutkimukset olivat kovin vaihtelevia ja interventiot olivat erilaisia, tarvitaan enemmän tutkimusta luotettavan näytön saamiseksi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Interventiot olivat kovin vaihtelevia, joten johtopäätöksiä on vaikea tehdä.

Kirjallisuutta

  1. Vancampfort D, Vanderlinden J, De Hert M ym. A systematic review of physical therapy interventions for patients with anorexia and bulemia nervosa. Disabil Rehabil 2014;36:628-34 «PMID: 23826882»PubMed