Takaisin

Toimintaterapia ja osallistuminen MS-taudissa

Näytönastekatsaukset
Juhani Ruutiainen
5.2.2019

Näytön aste: B

Asiakaskeskeinen toimintaterapia ja tavanomainen toimintaterapia ilmeisesti vaikuttavat samalla tavoin MS-tautia sairastavan autonomiaan, osallistumiseen ja toimintakykyyn.

Hollantilaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Eyssen IC, Steultjens MP, de Groot V ym. A cluster...»1 oli mukana yli 18-vuotiaita MS-tautia sairastavia, joilla oli rajoitteita vähintään yhdessä päivittäisessä toiminnassa (activities of daily life). Ryhmäkoko oli (n alussa / 4 kk / 8 kk kuntoutuksen päätyttyä / lopullinen ITT-analyysi) A: 156/150/148/156 ja B: 113/109/107/113. Tutkimus vertasi asiakaskeskeisen (client-centred) toimintaterapian ja tavanomaisen toimintaterapian vaikuttavuutta MS-tautia sairastavan autonomiaan, osallistumiseen ja toimintakykyyn.

A-ryhmä osallistui yksilölliseen asiakaskeskeiseen toimintaterapiaan, joka perustui kanadalaiseen Client-centred process model -ajatteluun. Siinä malliin koulutettu terapeutti auttaa kuntoutujaa itse valitsemaan ja toteuttamaan omassa ympäristössään keskeiseksi kokemiaan suorituksia. B-ryhmä sai malliin perehtymättömän toimintaterapeutin antamaa tavanomaista tavoitekeskeistä terapiaa.

Päämuuttujia olivat toimintakyvyn rajoitteet ja niihin liittyvä haitta (Disability and Impact Profile) sekä Impact on Participation and Autonomy -kyselylomake valinnoista ja osallistumisesta jokapäiväisessä elämässä. Ryhmät erosivat alkutilanteessa iän, kuntoutuspaikan ja MS-taudin etenemistyypin suhteen, minkä vuoksi tilastolliset analyysit tehtiin niihin suhteutettuina. Kontaktiaika terapeutin ja kuntoutujan kanssa oli ryhmässä A 6,8 tuntia ja ryhmässä B 6,9 tuntia (ei tilastollisesti merkitsevää eroa).

Ryhmät eivät ITT-analyysin ja per protocol analyysin mukaan eronneet toisistaan päämuuttujien tuloksissa 4 ja 8 kuukautta intervention jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Eyssen IC, Steultjens MP, de Groot V ym. A cluster randomised controlled trial on the efficacy of client-centred occupational therapy in multiple sclerosis: good process, poor outcome. Disabil Rehabil 2013;35:1636-46 «PMID: 23343363»PubMed