Takaisin

Angiotensiinikonvertaasin estäjät (ACE:n estäjät) vakaan sepelvaltimotaudin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Erkki Ilveskoski
18.3.2015

Näytön aste: A

Vakaata sepelvaltimotautia sairastavan potilaan vasemman kammion toiminnan ollessa normaali angiotensiinikonvertaasin estäjät (ACE:n estäjät) parantavat ennustetta niillä potilailla, joilla on hypertensio tai diabetes.

ACE:n estäjät parantavat ennustetta sydäninfarktin jälkeisessä vasemman kammion systolisessa vajaatoiminnassa «McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD ym. ESC Guide...»1, mutta tutkimusnäyttö on epäselvempi systolisen funktion ollessa normaali.

Baker ym. «Baker WL, Coleman CI, Kluger J ym. Systematic revi...»2 julkaisivat vuonna 2009 meta-analyysin, johon he valitsivat 44 tutkimuksen joukosta seitsemän kaksoissokkoutettua, lumekontrolloitua ja satunnaistettua työtä. Tutkimuksessa oli mukana yli 32 000 potilasta. Suuri osa meta-analyysin potilaista koostui HOPE- «Yusuf S, Sleight P, Pogue J ym. Effects of an angi...»3 ja EUROPA-tutkimusten «Fox KM, EURopean trial On reduction of cardiac eve...»4 potilaista. Katsauksen tarkoituksena oli selvittää, vähentääkö ACE:n estäjä hoito lumehoitoon verrattuna sepelvaltimotautipotilaiden kokonaiskuolleisuutta sekä sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta. Mukaan hyväksytyissä tutkimuksissa vasemman kammion ejektiofraktion tuli olla yli 40 %, tai jos sitä ei oltu määritetty, potilailla ei saanut olla vajaatoimintaan viittaavia oireita tai löydöksiä. Analyysissä käytettiin julkaisutason tietoja.

ACE:n estäjä -hoito vähensi lumehoitoon verrattuna tilastollisesti merkitsevästi sekä kokonaiskuolleisuutta (RR 0,87, 95 % luottamusväli 0,81–0,94), sydän- ja verisuonitautikuolleisuutta (RR 0,83, 95 % luottamusväli 0,70–0,98) että kuolemaan johtamattoman sydäninfarktin vaaraa (RR 0,83, 95 % luottamusväli 0,73–0,94). Hyödyn arvioitiin olevan suurempi korkean riskin potilailla, mutta valitettavasti tästä ei esitetty mitään tilastollista analyysiä. Haittavaikutuksena ACE:n estäjäryhmässä esiintyi enemmän pyörtymisiä (RR 1,24, 95 % luottamusväli 1,02–1,52) ja yskää (1,67, 95 % luottamusväli 1,22–2,29). Kaikissa mukaan otetuissa tutkimuksissa tulokset olivat samansuuntaisia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: ACE:n estäjien käytöstä on ennustetta parantavaa hyötyä myös normaalin vasemman kammion toiminnan omaavilla sepelvaltimotautipotilailla, mutta meta-analyysiin mukaan otetuissa tutkimuksissa oli mukana pääasiassa korkean riskin potilaita kuten diabeetikoita. Esimerkiksi HOPE-tutkimuksessa «Yusuf S, Sleight P, Pogue J ym. Effects of an angi...»3 reilu 50 % potilaista oli sairastanut sydäninfarktin ja noin 40 %:lla oli diabetes. Vastaavasti EUROPA-tutkimuksen «Fox KM, EURopean trial On reduction of cardiac eve...»4 potilaista 64 % oli sairastanut sydäninfarktin ja diabetes oli 10 %:lla. Tutkimus ei siis vastaa siihen, hyötyvätkö kaikki myös matalan riskin vakaata sepelvaltimotautia sairastavat potilaat ACE:n estäjä hoidosta. Meta-analyysin tasoa laskee se, että mukaan oli otettu koko HOPE-potilasryhmä, vaikka heistä sepelvaltimotauti oli vain 80 %:lla.

Kirjallisuutta

  1. McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD ym. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2012;33:1787-847 «PMID: 22611136»PubMed
  2. Baker WL, Coleman CI, Kluger J ym. Systematic review: comparative effectiveness of angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin II-receptor blockers for ischemic heart disease. Ann Intern Med 2009;151:861-71 «PMID: 20008762»PubMed
  3. Yusuf S, Sleight P, Pogue J ym. Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. N Engl J Med 2000;342:145-53 «PMID: 10639539»PubMed
  4. Fox KM, EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease Investigators. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study). Lancet 2003;362:782-8 «PMID: 13678872»PubMed