Takaisin

Terveet elintavat ja matala kardiovaskulaarisairastavuuden riski

Näytönastekatsaukset
Pirjo Mäntylä
18.3.2015

Näytön aste: A

Terveelliset elintavat nuoruudesta lähtien vähentävät sydän- ja verisuonisairauksien riskiä keski-ikäisillä naisilla ja miehillä sekä suojaavat miehiä sydäninfarktilta.

Tutkimus «Liu K, Daviglus ML, Loria CM ym. Healthy lifestyle...»1 oli monikeskustutkimus, johon rekrytoitiin 5 115 tervettä 18–30-vuotiasta naista ja miestä vuosina 1985–86. Heille suoritettiin 7 seurantatutkimusta vuosina 2, 5, 7, 10, 15, 20 ja 25. Analysoitiin yhteensä 3 154 osallistujan tiedot, jotka osallistuivat vuosien 0, 7 ja 20 tutkimuksiin. Terveelliset elintavat selvitettiin vuosina 0, 7 ja 20. Näihin sisältyivät BMI < 25 kg/m2, vähäinen alkoholin käyttö, korkeat terveellisen ruokavalion ja korkeat fyysisen aktiivisuuden pistemäärät ja tupakoimattomuus. Ruokavalion pistemäärät laskettiin keskimääräisen kaliumin, kalsiumin, kuidun ja saturoituneen rasvan saannin perusteella.

Ikään, sukupuoleen ja rotuun suhteutetut matalan sydän- ja verisuonisairastavuuden riskiprofiilien vallitsevuudet olivat 20 vuoden kuluttua 3 %, 14,6 %, 29,5 %, 39,2 % ja 60,7 % tutkittavilla, joilla oli 0, 1, 2, 3, 4 tai 5 terveellisen elintavan tekijää. Riski sairastua sepelvaltimotautiin keski-iässä vähentyi terveellisten elintapatekijöiden lukumäärän kasvaessa.

1 220 osallistujalla oli positiivinen sukuhistoria sydäninfarktin suhteen. Tässä joukossa nuo prevalenssit olivat 2,6 %, 11,5 %, 25,7 %, 31,9 % ja 53,8 % 0:n, 1:n, 2:n, 3:n, 4:n ja 5:n terveyttä edistävän elintapatekijän ryhmissä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimus «Akesson A, Larsson SC, Discacciati A ym. Low-risk ...»2 oli prospektiivinen kohorttitutkimus, jossa 45–79-vuotiaita ruotsalaisia miehiä seurattiin vuodesta 1997 vuoteen 2009. Miehet vastasivat tarkkaan kyselyyn ruokavaliosta ja elintavoista vuonna 1997. Kyselyssä oli 350 kysymystä ruoka-aineista ja elintavoista. Yhteensä 20 721 miestä, joilla ei ollut syöpää, sydän- ja verisuonisairautta, diabetesta, hypertoniaa tai korkeaa kolesterolia, seurattiin vuoteen 2009. Matalan riskin elintapoihin kuuluivat 5 tekijää: terveyttä edistävä ruokavalio, vähäinen alkoholin käyttö, tupakoimattomuus, fyysinen aktiivisuus (kävelyä/pyöräilyä ≥ 40 minuuttia/päivä ja treeniä ≥ 1 tunti viikossa) ja vyötärön ympärys < 95 cm. Ruokavaliossa arvioitiin ruoka-aineita ”Recommended Food Score:n” perusteella. Hedelmät, vihannekset, palkokasvit, pähkinät ja vähärasvaiset meijerituotteet, täysjyvävilja ja kala kuuluivat korkeimpaan luokkaan. 21 elintarviketta luokiteltiin ei suositeltaviin: punainen ja prosessoitu liha, ranskanperunat, kiinteä rasva, rasvaiset juustot, vaalea leipä, pelkistetyt murot ja makeiset. Alkoholin käyttö arvioitiin matalariskiseksi, jos miehet käyttivät sitä kohtuudella (10–30 g/vrk). 8,7 % miehistä täytti terveyttä edistävän ja matalan alkoholin käytön kriteerit.

Miehet laskettiin matalan riskin fyysisesti aktiivisiksi, jos heillä oli hyötyliikuntaa (kävely, pyöräily) ja tehokasta kuntoliikuntaa. Vain 1 % miehistä täyttyivät kaikki yhdistetyt matalan riskin tekijöiden kriteerit.

11 seurantavuoden aikana varmistettiin 1 361 sydäninfarktia. Miehillä, joilla oli kaikki 5 matalan riskin tekijää, oli relatiivinen riski 0,14 (95 % luottamusväli 0,04–0,43) saada sydäninfarkti verrattuna miehiin, joilla ei ollut yhtään matalan riskin tekijää.

Terveyttä edistävän ruokavalion ja terveellisten elintapojen yhdistäminen (tässä tutkimuksessa 1 % miehistä) ehkäisee 79 % sydäninfarkteista (95 % luottamusväli 34–93 %). Jos miehillä täyttyi kaksi viidestä matalan riskin elintapatekijästä (terveyttä edistävä ruokavalio ja kohtuullinen alkoholin käyttö), heidän relatiivinen sydäninfarktiriskinsä oli 0,65 (95 % luottamusväli 0,48–0,87) verrattuna miehiin, joilla ei ollut mitään matalan riskin elintapoja.

Kaikki viisi elintapatekijää liittyivät sydäninfarktiriskiin. Riskin vähenemisestä 18 % liittyi ruokavalioon, 11 % kohtuulliseen alkoholin käyttöön, 36 % tupakoimattomuuteen, 3 % fyysiseen aktiivisuuteen ja 12 % pieneen vyötärön ympärykseen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Liu K, Daviglus ML, Loria CM ym. Healthy lifestyle...»1: Ruokavalion arvioinnissa oli joitakin puutteita. Tutkimuksessa ei arvioitu varsinaisesti terveellistä ruokavaliota. Kalsiumin saanti kuvastaa maitotuotteiden käyttöä, kaliumin ja kuidun saanti liittyy marjojen, hedelmien ja vihannesten ja täysjyväviljan käyttöön ja saturoituneen rasvan määrä kuvastaa voin ja punaisen lihan saantia. Tämän tutkimuksen perusteella terveet elintavat jo nuoresta lähtien vähentävät sydän- ja verisuonisairauden riskiä.

«Akesson A, Larsson SC, Discacciati A ym. Low-risk ...»2: Terveyttä edistävän ruokavalion ja elintapojen yhdistäminen estää neljä viidestä sydäninfarktista miehillä. Tässä kohortissa kaikkien viiden terveyttä edistävän tekijän kriteerit (ruokavalio, kohtuullinen alkoholin käyttö, liikunta, tupakoimattomuus ja keskivartalolihavuuden välttäminen) täyttyi vain 1 % iältään 45–79-vuotiaista ruotsalaismiehistä. Kaikkia keinoja tulee käyttää, että saadaan miehet noudattamaan terveellisiä elintapoja.

Kirjallisuutta

  1. Liu K, Daviglus ML, Loria CM ym. Healthy lifestyle through young adulthood and the presence of low cardiovascular disease risk profile in middle age: the Coronary Artery Risk Development in (Young) Adults (CARDIA) study. Circulation 2012;125:996-1004 «PMID: 22291127»PubMed
  2. Akesson A, Larsson SC, Discacciati A ym. Low-risk diet and lifestyle habits in the primary prevention of myocardial infarction in men: a population-based prospective cohort study. J Am Coll Cardiol 2014;64:1299-306 «PMID: 25257629»PubMed