Takaisin

Uuden sukupolven lääkeainestentin vertailu vanhan sukupolven lääkeainestenttiin ja metallistenttiin stabiilia sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla

Näytönastekatsaukset
Hannu Romppanen
18.3.2015

Näytön aste: A

Uuden sukupolven lääkeainestentti on parempi kuin vanhan sukupolven lääkeaine- tai metallistentti.

Tässä satunnaistetussa prospektiivisessa monikeskustutkimuksessa «Gada H, Kirtane AJ, Newman W ym. 5-year results of...»1 verrattiin everolimuusia vapauttavaa XIENCE V stenttiä (EES) vanhan sukupolven paklitakselia vapauttavaan TAXUS-lääkeainestenttiin (PES). 1 002 potilasta satunnaistettiin suhteessa 2:1 EES:PES. Potilasryhmät olivat samankaltaiset. Ensisijaisina päätetapahtumina olivat (MACE): sydänkuolema, sydäninfarkti, kohdeleesion restenoosi ja kohdeleesion stenttitromboosi.

5 vuoden seurantatiedot saatiin 91,9 % satunnaistetuista potilaista. Sen aikana ryhmien välille kehittyi merkitsevä ero ensisijaisten päätetapatumien (MACE) suhteen (EES; 13,2 % vs PES; 20,7 %, p = 0,007).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimuksessa «Valgimigli M, Tebaldi M, Borghesi M ym. Two-year o...»2 satunnaistettiin sekä stabiilia sepelvaltimotautia että akuuttia sepelvaltimotautikohtausta sairastavia (all comers study) potilaita (n = 2 013), jotka hoidettiin joko uuden sukupolven everolimuusia vapauttava lääkeainestentillä (EES) tai vanhan sukupolven zotarolimuusia (ZES) tai paklitakselia (PES) vapauttavilla lääkeainestenteillä tai metallistentillä (BMS). Ensisijaisina päätetapahtumina olivat tehon suhteen (MACE): kuolema, sydäninfarkti tai kohdesuonen uusintatoimenpide. Turvallisuuden suhteen päätetapahtumana oli stenttitromboosi. Stenttien lisäksi, potilaat satunnaistettiin saamaan kaksoisantitromboottista estolääkitystä joko 6 tai 24 kuukauden ajan.

2 vuoden seuranta-aikana ensisijaisia päätetapatumia oli vähiten uuden sukupolven EES-lääkeainestenttiryhmässä ja eniten metallistenttiryhmässä (EES; 19,2 % vs PES; 26,2 % vs ZES; 27,8 % vs BMS; 32,1 %, p = 0,00029). Stenttitromboosia oli vähiten EES- ja ZES-ryhmissä ja eniten PES-ryhmässä (EES; 1 % vs ZES; 1,4 % vs BMS; 3,6 % vs PES; 4,6 %, p = 0,0001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Gada H, Kirtane AJ, Newman W ym. 5-year results of...»1: Tutkimus on tuore ja siinä verrattiin uuden sukupolven lääkeainestenttiä vanhan sukupolven TAXUS-lääkeainestenttiin, jota käytettiin muun muassa SYNTAX-tutkimuksessa. Tutkimuksen perusteella uuden sukupolven lääkeainestentit ovat turvallisempia ja niillä on vaikutusta myös kuolleisuuteen verrattuna vanhan sukupolven lääkeainestentteihin.

«Valgimigli M, Tebaldi M, Borghesi M ym. Two-year o...»2: Tutkimuksessa verrattiin uuden ja vanhan sukupolven lääkeainestenttejä sekä metallistenttiä. Uuden sukupolven lääkeainestentti vaikuttaa turvallisimmalta ja tehokkaimmalta vaihtoehdolta sepelvaltimoahtauman hoidossa.

Kirjallisuutta

  1. Gada H, Kirtane AJ, Newman W ym. 5-year results of a randomized comparison of XIENCE V everolimus-eluting and TAXUS paclitaxel-eluting stents: final results from the SPIRIT III trial (clinical evaluation of the XIENCE V everolimus eluting coronary stent system in the treatment of patients with de novo native coronary artery lesions). JACC Cardiovasc Interv 2013;6:1263-6 «PMID: 24239202»PubMed
  2. Valgimigli M, Tebaldi M, Borghesi M ym. Two-year outcomes after first- or second-generation drug-eluting or bare-metal stent implantation in all-comer patients undergoing percutaneous coronary intervention: a pre-specified analysis from the PRODIGY study (PROlonging Dual Antiplatelet Treatment After Grading stent-induced Intimal hyperplasia studY). JACC Cardiovasc Interv 2014;7:20-8 «PMID: 24332420»PubMed