Takaisin

Levytys ja ulkoinen kiinnitys värttinäluun alaosan murtuman hoitona

Näytönastekatsaukset
Nina Lindfors
2.5.2016

Näytön aste: A

Ulkoinen kiinnitys ja levytys tuottavat samanlaisen lopputuloksen yhden vuoden kohdalla värttinäluun alaosan murtuman hoidossa.

Esposito ja työryhmä julkaisivat meta-analyysin «Esposito J, Schemitsch EH, Saccone M ym. External ...»1, jossa vertailtiin menetelmiä Ex-fix- ja ORIF-levy. Pyrkimyksenä oli arvioida paras menetelmä saavutettujen funktionaalisten ja radiologisten lopputulosten perusteella sekä arvioida menetelmien tuomia komplikaatiota. Systemaattinen haku Medline-, Embase- ja Cochrane-tietokannoista tehtiin tammikuuhun 2011 asti. Inkluusio tehtiin 2 tutkijan toimesta, jotka valitsivat tutkimukset seuraavien kriteereiden mukaan: satunnaistettu tutkimus, jossa verrattiin ulkoista kiinnitystä ja levytystä, ja vähintään 1 kiinnostava hoitotulos tuli olla raportoituna.

Haun perusteella saatiin 52 julkaisua, joista 24 valittiin. Meta-analyysiin valittiin 9 julkaisua (vuosilta 2005–2011), jotka sisälsivät yhteensä 707 murtumaa; Ex-fix N = 351, ORIF = 356. Analyysin tulos: menetelmien välillä todettiin merkittävä ero DASH-pisteissä (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) 12 kuukauden kohdalla -5,92 (95 % luottamusväli 9,89 – -1,96, p < 0,001, I2 = 39 %), ulna-varianssissa -0,70 (95 % luottamusväli -1,20 – -0,19, p < 0,01, I2 = 0 %) ja infektioissa 0,37 (95 % luottamusväli 0,19–0,73, p < 0,01, I2 = 0 %) ORIF:n hyväksi. Menetelmien välillä ei todettu merkittävää eroa, kun arvioitiin liikelaajuutta: fleksio -0,08 (95 % luottamusväli -5,01–4,85, p = 0,98), ekstensio 3,31 (95 % luottamusväli -3,73–10,35, p = 0,36), supinaatio 1,18 (95 % luottamusväli -6,67–4,31, p = 0,67), puristusvoimaa 1,6 (95 % luottamusväli -6,59–9,8, p = 0,70), inklinaatiota 1,04 (95 % luottamusväli -1,92, 4, p = 0,49) tai radiaalipituutta 0,27, (95 % luottamusväli -0,77–1,32, p = 0,61). Ulna-varianssiarvot olivat paremmat ORIF-ryhmässä viitaten parempaan radiologiseen lopputulokseen, mutta sillä ei näyttänyt olevan merkitystä, kun arvioitiin objektiivisesti ranteen funktiota.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattinen meta-analyysikatsaus «Wei DH, Poolman RW, Bhandari M ym. External fixati...»2, jossa vertailtiin menetelmiä Ex-fix ja ORIF. Alkuhypoteesit: ORIF johtaa parempaan funktionaaliseen lopputulokseen verrattuna Ex-fixiin, ja modernit lukkoruuvilevyt ovat parempia kuin ei-lukkoruuvilevyt verrattuna Ex-fixiin. Haku: Medline, Embase ja Scopus. Kaikki RCT-tutkimukset ja kaikki tutkimukset, joissa vertailtiin suoraan menetelmiä ORIF ja Ex-fix otettiin mukaan, mikäli seuranta-aika oli yli 1 vuoden. Artroskopia-avusteiset leikkausmenetelmät suljettiin pois. Haun tuloksena oli 1 537 artikkelia, joista 12 täyttivät inkluusio- ja ekskluusiokriteerit. 12:sta artikkelista (vuosilta 2000–2009) 8 oli RCT-tutkimuksia, 2 yhdistettyä retrospektiivistä/prospektiivista tutkimusta, 1 retrospektiivinen ja 1 prospektiivinen, sisältäen yhteensä 1 011 potilasta, Ex-fix N = 491, ORIF N = 520.

Funktionaalista tulosta arvioitaessa DASH-tulos oli merkitsevästi parempi ORIF-ryhmässä 0,28 (95 % luottamusväli 0,03–0,53; P = 0,03), alaryhmässä LCP-menetelmä oli parempi kuin Ex-fix 0,71 (95 % luottamusväli 0,10–1,31; P = 0,02). Non-LCP:n ja Ex-fix:n välillä ei todettu eroa 0,18 (95 % luottamusväli -0,08–0,43; p = 0,18). Merkittävä ero supinaatiossa ORIF:n hyväksi 0,23 (95 % luottamusväli 0,08–0,38; P = 0,003; I2 = 33 %) ja puristusvoimassa Ex-fixin suhteen -10,32 (95 % luottamusväli -16,36 – -4,28; P = 0,0008).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattinen meta-analyysi, RCT-kirjallisuuskatsaus «Wang J, Yang Y, Ma J ym. Open reduction and intern...»3, jossa vertailtiin Ex-fix- ja ORIF-hoitotuloksia. Haku: PubMed 1966–2012, Cochrane, Embase (1980–2012) ja Ovid (1966–2012). Inkluusiokriteerit olivat RCT, ikä yli 16 vuotta, instabiili murtuma, jota ei voi hoitaa konservatiivisesti, lyhentymä > 2 mm, dorsaalinen kallistus > 10 astetta, seuranta-aika > 6 kuukautta. Poissulkukriteerit: saman alueen vamma, prematuuri osteoporoosi, päihteiden tai lääkkeiden väärinkäyttö, patologinen murtuma, mentaalinen ongelma tai jos potilaat eivät pystyneet vastaamaan englanninkieliseen kyselylomakkeeseen. Primaari tulos DASH, sekundaari tulos radiologiset muuttujat, puristusvoima, ROM ja komplikaatiot.

11 artikkelia valittiin tutkimukseen sisältäen 824 potilasta, Ex-fix N = 417, ORIF N = 407. Levyjä oli erilaisia: volaarista levyä käytettiin 4 artikkelissa, dorsaalista 1 artikkelissa. Joissakin oli yhdistelmä, yhdessä ei mainintaa levystä ja yhdessä käytettiin TriMed-levyä.

Tulos: DASH-pisteet olivat merkitsevästi alemmat ORIF-ryhmässä: 3 kuukauden -12,20 (95 % luottamusväli -21,42 – -3,51, p = 0,008), 6 kuukauden -6,41 (95 % luottamusväli 9,82 – -2,99, p = 0,0002) ja 12 kuukauden -7,27 (95 % luottamusväli -12,40 – -2,51, p = 0,005) kohdalla. Radiologisten muuttujien suhteen volaarikallistus korjaantui paremmin ORIF-ryhmässä (2,93; 95 % luottamusväli 1,33, 4,53, p = 0,0003), radiaalin inklinaation, ulnaarin varianssin tai radiaalin pituuden suhteen menetelmien välillä ei ollut merkitsevää eroa. Puristusvoima oli 3 kuukauden kohdalla merkitsevästi parempi ORIF-ryhmässä (13,95; 95 % luottamusväli 3,34–24,56, p = 0,010), mutta 6 kuukauden (-0,30; 95 % luottamusväli -11,81–11,21, p = 0,96) ja 12 kuukauden (-3,15; 95 % luottamusväli -12,85–6,54, p = 0,52) kohdalla menetelmien välillä ei enää ollut eroa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattinen RCT-katsaus «Walenkamp MM, Bentohami A, Beerekamp MS ym. Functi...»4, jossa verrattiin Ex-fix:ä suoraan VLCP-menetelmään distaalisten radiusmurtumien hoidossa. Haku: Cochrane, Medline ja Embase 3/2013. Primaari outcome; DASH 3, 6 ja 12 kuukautta. Haun perusteella saatiin 197 artikkelia, joista valittiin kolme (julkaistu vuosina 2008, 2009 ja 2011). Potilasaineiston yhteinen määrä oli 174, Ex-fix N = 90, VLCP N = 84.

Tulos: VLCP-ryhmässä oli merkitsevästi alhaisemmat DASH-arvot ja parempi funktionaalinen tulos 3 kuukauden (15,58; 95 % luottamusväli -24,52 – -6,64, p = 0,006), 6 kuukauden (-6,20; 95 % luottamusväli -9,83 – -2,58 p = 0,008) ja 12 kuukauden (-8,00; 95 % luottamusväli -15,55 – -0,44, p = 0,04) kohdalla. Ero oli kuitenkin kliinisesti merkitsevä vain 3 kuukauden kohdalla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Esposito J, Schemitsch EH, Saccone M ym. External ...»1: ORIF tarkoitti tässä levyfiksaatiota, joka saattoi olla volaarinen tai dorsaalinen. DASH:n pienin kliinisesti merkitsevä ero on 10 pistettä.

«Wei DH, Poolman RW, Bhandari M ym. External fixati...»2: 7 RCT-tutkimusta olivat samat kuin tutkimuksessa «Esposito J, Schemitsch EH, Saccone M ym. External ...»1. Tutkimuksissa oli eri tyypin levyjä sekä lukko- että ei-lukkolevyjä (alaryhmä).

«Wang J, Yang Y, Ma J ym. Open reduction and intern...»3: Tässä tutkimuksessa 8 artikkelia olivat samat kuin tutkimuksessa «Esposito J, Schemitsch EH, Saccone M ym. External ...»1.

«Walenkamp MM, Bentohami A, Beerekamp MS ym. Functi...»4: Tämän tutkimuksen «Walenkamp MM, Bentohami A, Beerekamp MS ym. Functi...»4 kaikki artikkelit olivat myös julkaisuissa «Esposito J, Schemitsch EH, Saccone M ym. External ...»1 ja «Wang J, Yang Y, Ma J ym. Open reduction and intern...»3 ja 2 artikkelia julkaisussa «Wei DH, Poolman RW, Bhandari M ym. External fixati...»2.

Kirjallisuutta

 1. Esposito J, Schemitsch EH, Saccone M ym. External fixation versus open reduction with plate fixation for distal radius fractures: a meta-analysis of randomised controlled trials. Injury 2013;44:409-16 «PMID: 23298757»PubMed
 2. Wei DH, Poolman RW, Bhandari M ym. External fixation versus internal fixation for unstable distal radius fractures: a systematic review and meta-analysis of comparative clinical trials. J Orthop Trauma 2012;26:386-94 «PMID: 22108259»PubMed
 3. Wang J, Yang Y, Ma J ym. Open reduction and internal fixation versus external fixation for unstable distal radial fractures: a meta-analysis. Orthop Traumatol Surg Res 2013;99:321-31 «PMID: 23523527»PubMed
 4. Walenkamp MM, Bentohami A, Beerekamp MS ym. Functional outcome in patients with unstable distal radius fractures, volar locking plate versus external fixation: a meta-analysis. Strategies Trauma Limb Reconstr 2013;8:67-75 «PMID: 23892535»PubMed