Takaisin

Värttinäluun alaosan röntgenanatomian normaali vaihtelu

Näytönastekatsaukset
Jaakko Niinimäki
2.5.2016

Näytön aste: A

Ranteen normaalianatomia vaihtelee merkittävästi; 95 % väestöstä ulna on röntgenkuvista mitattuna keskimäärin noin 0,5 mm radiusta lyhempi mutta yksilöiden välinen vaihtelu on suurta (keskihajonta noin 2 mm). Radiuksen nivelpinnan radioulnaarinen inklinaatio on keskimäärin noin 25 astetta (keskihajonta noin 3 astetta) ja volaarinen kallistus noin 10 astetta (keskihajonta noin 4 astetta).

Belgialaisessa tutkimuksessa «Hollevoet N, Van Maele G, Van Seymortier P ym. Com...»1 selvitettiin vasemman ja oikean ranteen palmaarisen kallistuksen (palmar tilt), radiaalisen inklinaation (radial inclination) ja ulnaarisen varianssin (ulnar variance) vaihtelua. Tutkimuksessa otettiin ranteiden suhteen terveeltä 43 naiselta (iän keskiarvo 43 vuotta, vaihteluväli 22–75 vuotta) ja 16 mieheltä (iän keskiarvo 39 vuotta, vaihteluväli 21–51 vuotta) molempien ranteiden posteroanterioriset (olkanivel 90° abduktiossa, kyynärnivel 90° fleksiossa ja kyynärvarsi neutraaliasennossa) ja lateraaliset röntgenkuvat (olkanivel adduktiossa, kyynärnivel 90° fleksiossa ja kyynärvarsi neutraaliasennossa). Mittaukset teki yksi kirjoittajista, ja toistettavuus määriteltiin 5 yksilön uusintamittauksilla (ICC 0,90–0,94).

Palmaarinen kallistus oli keskimäärin 8,5° (SD 3,9) oikealla ja 9,7° (SD 4,2) vasemmalla. Radiaalinen inklinaatio oli keskimäärin 25,6° (SD 3,2) oikealla ja 25,7° (SD 2,9) vasemmalla. Ulnaarinen varianssi (negatiivinen arvo = ulna on radiusta lyhempi) oli keskimäärin -0,4 mm (SD 1,7) oikealla ja -0,3 mm (SD 1,4) vasemmalla. Voimakkain korrelaatio oikean ja vasemman käden välillä oli ulnaarisessa varianssissa (ICC 0,93), seuraavaksi vahvin radiaalisessa inklinaatiossa (ICC 0,87) ja heikoin palmaarisessa kallistuksessa (0,78). Yksilön sisäinen vaihtelu oli kaikissa mitatuissa parametreissä koko aineiston vaihtelua vähäisempää ja tutkijat esittävät, että yksilön kohdalla kontralateraalinen ranne toimii parempana normaaliarvona kuin väestöotoksista mitatut keskiarvot.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Schuind FA, Linscheid RL, An KN ym. A normal data ...»2 määriteltiin 120 ranteiden suhteen terveen vapaaehtoisen henkilön dominantin ranteen mittoja PA-röntgenkuvista. Tutkittavat jaettiin kahteen ikäryhmään (25–40 ja 41–60 vuotta). Ryhmissä oli tasaisesti miehiä ja naisia (lukumääriä ei ilmoitettu). Nuoremman ikäryhmän keskiarvoikä oli 31 vuotta (mediaani 30, SD 4,7) ja vanhemman 49 vuotta (mediaani 49, SD 5,9). Kuvaustekniikka oli vastaava kuin tutkimuksessa «Hollevoet N, Van Maele G, Van Seymortier P ym. Com...»1. Mittaajia ja toistettavuusarvoja ei kuvattu.

Radiaalinen inklinaatio oli keskimäärin 24,1° (SD 3,2) miehillä ja 23,6° (SD 2,7) naisilla. Ulnaarinen varianssi oli keskimäärin -0,9 mm (SD 1,5) miehillä ja -0,9 mm (SD 1,4) naisilla. Sukupuolten tai ikäryhmien välillä näissä mittauksissa ei ollut merkittävää eroa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Belgialaisessa tutkimuksessa «Feipel V, Rinnen D, Rooze M. Postero-anterior radi...»3 määriteltiin 80 ranteen suhteen oireettoman aikuisen traumapotilaan (ei yläraajavammaa) ranteen mittoja PA-röntgenkuvista. Potilailla oli mahdollisuus antaa kuvansa käyttöön täysin anonyyminä. Vain 38 tutkittavan ikä ja sukupuoli oli tiedossa (ei ilmoitettu artikkelissa). Kuvaustekniikka oli vastaava kuin tutkimuksessa «Hollevoet N, Van Maele G, Van Seymortier P ym. Com...»1. Kaksi mittaajaa määritteli kunkin mittapisteen 10 kertaa. Tutkijoiden tulkinnan mukaan toistettavuus tutkimuksessa oli pituusmittojen suhteen alle 0,5 mm ja kulmamittausten suhteen alle 1°. Radiaalinen inklinaatio oli keskimäärin 25° (SD 3) ja ulnaarinen varianssi oli keskimäärin -0,3 mm (SD 2,3).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Ruotsalaiset tutkijat «Friberg S, Lundström B. Radiographic measurements ...»4 arvioivat kohtisuorin sätein tai 15° kallistettujen sätein otettujen ranteen röntgenkuvien paremmuutta mittausten toistettavuuksissa. 50 tervettä aikuista (30 miestä ja 20 naista) kuvattiin, 5:ltä kuvattiin molemmat ranteet. Sivukuvan suoruus oli hyväksyttävä, mikäli ulna projisoitui radiuksen päälle. Molemmat kirjoittajat mittasivat ulnaarivarianssin, palmaarisen kallistuksen ja radiuksen inklinaation itsenäisesti.

Mittausten keskiarvot olivat seuraavat: ulnaarinen varianssi: -0,3 mm (SD 1,7), radiuksen palmaarinen kallistus 14,5° (SD 4,3) ja radiuksen inklinaatio 25,4° (SD 2,2). Saman yksilön ranteiden välinen ero oli keskimäärin 1°, kuitenkin kohtisuorin sätein otetussa sivukuvassa palmaarisen kallistuksen ero oli 4°. Tutkijat toteavat, että sivukuva otettuna 15° kallistetuin sätein tuottaa mittausten kannalta toistettavammat kuvat.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Iranilaisessa tutkimuksessa «Jafari D, Shariatzadeh H, Mazhar FN ym. Radial inc...»5 määriteltiin, mitkä radiologiset parametrit altistavat lunatummalasialle. Potilasryhmän lisäksi kuvattiin kontrolliryhmänä traumapotilaiden vammautumattomia ranteita (45 miestä, 15 naista). Palmaarinen kallistus tässä vertailuryhmässä oli 9,3° SD 3,7 (vaihteluväli 0–18) ja radiaalinen inklinaatio 23,3° SD 3,8 (vaihteluväli 12–32).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaiset tutkijat «Mann FA, Kang SW, Gilula LA. Normal palmar tilt: i...»6 halusivat selvittää, esiintyykö normaaliaineistossa radiuksen dorsaalista kallistusta. 100 normaaliksi tulkittua röntgensivukuvaa valittiin opetusaineistosta. Kuvista arvioitiin suoruus vertaamalla pisiformen, capitatumin ja scaphoideumin suhteita. Tutkijat totesivat, että normaaliväestön distaalinen radiuksen nivelpinta on aina palmaarisesti kallistunut: keskiarvo 10,8° luottamusväli 10–11,6 (vaihteluväli 3–20).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa selvitettiin ulnaarisen varianssin symmetrisyyttä eri ranteissa saman yksilön sisällä «Freedman DM, Edwards GS Jr, Willems MJ ym. Right v...»7. Keskimäärin ulnaarinen varianssi oli -0,29 SD 1,5 mutta 37 % ranteiden välinen ero ulnaarisessa varianssissa oli vähintään 1 mm, mikä tutkijoiden mielestä vähentää toisen ranteen kuvaamisen arvoa yksilöllisen normaaliarvon arvioinnissa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
Taulukko 1. Yhteenveto tutkimuksissa julkaistuista normaaliarvoista
Lähde (n) N Ulnaarinen varianssi (mm) Volaarinen kallistus (°) Radioulnaarinen inklinaatio (°)
«Hollevoet N, Van Maele G, Van Seymortier P ym. Com...»1 59 -0,4 SD 1,6 9,1 SD 4,1 25,7 SD 3,1
«Schuind FA, Linscheid RL, An KN ym. A normal data ...»2 120 0,9 SD 1,5
(range -5–2,9)
23,8 SD 2,6
(range 13–30)
«Feipel V, Rinnen D, Rooze M. Postero-anterior radi...»3 80 -0,3 SD 2,3 25,4 SD 3
«Friberg S, Lundström B. Radiographic measurements ...»4 50 -0,3 SD 1,7 14,5 SD 4,3
(range 4–22)
25,4 SD 2,2
(range 20–30)
«Jafari D, Shariatzadeh H, Mazhar FN ym. Radial inc...»5 60 9,3 SD 3,7
(range 0–18)
23,3 SD 3,8
(range 12–32)
«Mann FA, Kang SW, Gilula LA. Normal palmar tilt: i...»6 100 10,8 luottamusväli 10–11,6
(range 3–20)
«Freedman DM, Edwards GS Jr, Willems MJ ym. Right v...»7 200 -0,29 SD 1,5

Kirjallisuutta

 1. Hollevoet N, Van Maele G, Van Seymortier P ym. Comparison of palmar tilt, radial inclination and ulnar variance in left and right wrists. J Hand Surg Br 2000;25:431-3 «PMID: 10991805»PubMed
 2. Schuind FA, Linscheid RL, An KN ym. A normal data base of posteroanterior roentgenographic measurements of the wrist. J Bone Joint Surg Am 1992;74:1418-29 «PMID: 1429800»PubMed
 3. Feipel V, Rinnen D, Rooze M. Postero-anterior radiography of the wrist. Normal database of carpal measurements. Surg Radiol Anat 1998;20:221-6 «PMID: 9706683»PubMed
 4. Friberg S, Lundström B. Radiographic measurements of the radio-carpal joint in normal adults. Acta Radiol Diagn (Stockh) 1976;17:249-56 «PMID: 1274658»PubMed
 5. Jafari D, Shariatzadeh H, Mazhar FN ym. Radial inclination and palmar tilt as risk factors for Kienböck's disease. Am J Orthop (Belle Mead NJ) 2012;41:E145-6 «PMID: 23431518»PubMed
 6. Mann FA, Kang SW, Gilula LA. Normal palmar tilt: is dorsal tilting really normal? J Hand Surg Br 1992;17:315-7 «PMID: 1624865»PubMed
 7. Freedman DM, Edwards GS Jr, Willems MJ ym. Right versus left symmetry of ulnar variance. A radiographic assessment. Clin Orthop Relat Res 1998;354:153-8 «PMID: 9755774»PubMed