Takaisin

C-vitamiinilisä värttinäluun alaosan murtuman jälkeen ja CRPS:n ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Kia Pelto-Vasenius
2.5.2016

Näytön aste: C

C-vitamiinilisä saattaa ehkäistä värttinäluun alaosan murtuman jälkeistä CRPS-oiretta, mutta toimintakykyä se ei parantane.

Tuoreessa intialaisessa meta-analyysissä «Meena S, Sharma P, Gangary SK ym. Role of vitamin ...»1 pyrittiin selvittämään, voidaanko C-vitamiinilla ehkäistä radiusmurtuman jälkeistä CRPS-oiretta. Kirjallisuushaku tehtiin Cohrane-, Embase- ja Pubmed-tietokannoista. Julkaisuja löydettiin 220, joista sisäänottokriteerit täytti ainoastaan 4 tutkimusta. Potilaita oli 810, joista 458 sai C-vitamiinia ja 352 lumetta. C-vitamiiniryhmän keski-ikä oli 57,5 vuotta ja kontrolliryhmän 58,5 vuotta. Kolme tutkimuksista oli RCT-töitä ja yksi oli heikkolaatuinen, sokkouttamaton ennen-jälkeen-tutkimus.

Kahdessa RCT-tutkimuksessa C-vitamiiniryhmän CRPS-prevalenssi laski selvästi. Saman kirjoittajan ensimmäisessä tutkimuksessa C-vitamiinia saaneiden CRPS-prevalenssi oli vuoden kuluttua 2 % verrattuna lumeryhmän 22 %. Kaikki potilaat hoidettiin konservatiivisesti kipsihoidolla. Toisessa työssä CRPS:n esiintyminen oli tutkimusryhmässä 2,4 % ja kontrolliryhmässä 10 %; mukana oli myös operatiivisesti hoidettuja rannemurtumapotilaita. Sen sijaan uusimmassa RCT-työssä C-vitamiinilla ei ollut vaikutusta rannemurtuman toiminnalliseen lopputulokseen. Tässä tutkimuksessa CRPS:ää esiintyi niin vähän, että alaryhmäanalyysin mukaan vaikuttavuutta ei voi arvioida.

Tähän meta-analyysiin valitut 4 työtä olivat hyvin heterogeenisia. Kahdessa positiivisen tuloksen antaneessa RCT-työssä oli metodologisia puutteita: muun muassa C-vitamiinimäärät vaihtelivat välillä 200, 500, 1 000 ja 1 500 mg, käytetyt diagnostiset kriteerit olivat erilaisia, C-vitamiinin käytön komplianssia ei tarkistettu eikä muista hoidoista, kuten fysioterapiasta, ollut mainintaa. Tutkijat arvioivat, että C-vitamiini vähentää riskiä sairastua CRPS-oireeseen rannemurtuman jälkeen, mutta näytön aste on kohtalainen.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Englantilaisessa tuoreessa prospektiivisessa, satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa «Ekrol I, Duckworth AD, Ralston SH ym. The influenc...»2 tutkimuksessa arvioitiin, onko C-vitamiinilisällä positiivista vaikutusta rannemurtumien toiminnalliseen lopputulokseen DASH-kyselylomakkeella (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) mitattuna. Lisäksi selvitettiin, onko C-vitamiinilla vaikutusta murtumakäden ja sormien liikkeisiin, puristusvoimaan, pinsettivoimaan ja luutumiseen sekä onko sillä vaikutusta komplikaatioiden tai CRPS:n kehittymiseen.

Tutkimukseen osallistui 336 rannemurtuman saanutta aikuispotilasta, joista 186:lla oli siirtynyt ja 150 hyväasentoinen murtuma. 252 potilasta hoidettiin konservatiivisesti 6 viikon kipsihoidolla ja 84 operoitiin. Puolet kummastakin ryhmästä satunnaistettiin C-vitamiiniryhmään tai lumeryhmään. Tutkimusryhmät eivät eronneet toisistaan demografisesti, murtumatyyppien eikä perusruokavalion suhteen. Potilaiden keski-ikä oli 56 vuotta, ja 73 % heistä oli naisia. C-vitamiiniryhmässä annettiin 500 mg C-vitamiinia päivittäin 50 vuorokautta murtumaa seuranneesta päivästä lähtien. Komplianssi mitattiin palautettujen tablettien ja haastattelujen perusteella. Haittavaikutuksia ei tullut esiin.

Kliininen, toiminnallinen ja radiologinen seuranta tehtiin viikoilla 2, 6, 12, 26 ja 52. Seuranta-aikana keskeyttäneitä oli 26 %, saman verran molemmissa ryhmissä. Seuranta-aikana DASH-pisteet paranivat kaikissa 4 ryhmässä. Vuoden kuluttua DASH-pisteet (8 pistettä) olivat hyväasentoisessa ryhmässä samalla tasolla kuin ennen vammaa. Dislokoituneiden murtumien ryhmässä DASH-pisteet (16 pistettä) olivat hieman korkeammat kuin väestössä keskimäärin. C-vitamiinia ja lumetta saaneet eivät eronneet toisistaan. Vuoden kuluttua CRPS:n esiintyminen hyväasentoisessa kohortissa oli 6 % C-vitamiini- ja 5 % lumeryhmällä sekä siirtymäkohortissa 15 % ja 16 %. Muissa toiminnallisissa tuloksissa, komplikaatioissa tai luutumisen nopeudessa ei myöskään ollut tilastollista eroa.

Tämän tutkimuksen mukaan C-vitamiinilla ei ollut vaikutusta radiusmurtuman toiminnalliseen lopputulokseen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Meena S, Sharma P, Gangary SK ym. Role of vitamin ...»1: Enemmän korkealaatuisia tutkimuksia tarvitaan, jotta C-vitamiinin käyttöä voidaan luotettavasti suositella CRPS:n ehkäisyyn.

«Ekrol I, Duckworth AD, Ralston SH ym. The influenc...»2: Alaryhmäanalyysin mukaan CRPS:n esiintyminen oli hyvin pieni. Siten C-vitamiinin vaikuttavuutta ei pystytä arvioimaan.

Kirjallisuutta

  1. Meena S, Sharma P, Gangary SK ym. Role of vitamin C in prevention of complex regional pain syndrome after distal radius fractures: a meta-analysis. Eur J Orthop Surg Traumatol 2015;25:637-41 «PMID: 25488053»PubMed
  2. Ekrol I, Duckworth AD, Ralston SH ym. The influence of vitamin C on the outcome of distal radial fractures: a double-blind, randomized controlled trial. J Bone Joint Surg Am 2014;96:1451-9 «PMID: 25187584»PubMed