Takaisin

EGFR-tyrosiinikinaasin estäjä ensilinjan hoitona EGFR-mutaation omaavassa ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä

Näytönastekatsaukset
Jussi Koivunen ja Jarkko Ahvonen
21.11.2016

Näytön aste: A

Potilailla, joiden kasvaimissa on todettavissa herkistävä EGFR-mutaatio, EGFR-tyrosiinikinaasiestäjähoito ensilinjassa lisää taudin etenemisvapaata aikaa ja on platinayhdistelmää paremmin siedetty.

Kansainvälisessä meta-analyysissä «Gao G, Ren S, Li A ym. Epidermal growth factor rec...»1 tutkittiin ensilinjan gefitinibi- ja erlotinibihoitoja verrattuna platinayhdistelmään potilailla, joiden kasvaimessa oli todettavissa EGFR-mutaatio. Meta-analyysiin otettiin mukaan kuusi satunnaistettua tutkimusta, joissa oli mukana yhteensä 1 021 potilasta.

Meta-analyysin perusteella taudin etenemisvapaa aika kasvoi 5,9 kuukaudesta 9,5 kuukauteen ensilinjan gefitinibi- tai erlotinibihoidon myötä verrattuna platinayhdistelmään (HR = 0,37, p < 0,0001), mutta kokonaiselossaoloajassa ei tapahtunut tilastollisesti merkittävää parantumista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa «Sequist LV, Yang JC, Yamamoto N ym. Phase III stud...»2 satunnaistettiin levinneisyysasteen IIIb/IV potilaita (n = 345), joiden kasvaimessa oli todettavissa EGFR-mutaatio, saamaan joko afatinibia tai sisplatiinin ja pemetreksedin yhdistelmää ensilinjan hoitona «Sequist LV, Yang JC, Yamamoto N ym. Phase III stud...»2.

Taudin etenemisvapaa aika kasvoi 6,9 kuukaudesta 11,1 kuukauteen afatinibihoidon myötä (HR = 0,47, p = 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Aasialaisessa monikeskustutkimuksessa «Wu YL, Zhou C, Hu CP ym. Afatinib versus cisplatin...»3 satunnaistettiin levinneisyysasteen IIIb/IV potilaita (n = 345), joiden kasvaimessa oli todettavissa EGFR-mutaatio, saamaan joko afatinibia tai sisplatiinin ja gemsitabiinin yhdistelmää ensilinjan hoitona «Wu YL, Zhou C, Hu CP ym. Afatinib versus cisplatin...»3.

Taudin etenemisvapaa aika kasvoi 5,6 kuukaudesta 11 kuukauteen afatinibihoidon myötä (HR = 0,28, p < 0,0001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: EGFR-tyrosiinikinaasin estäjällä toteutettu hoito parantaa ensilinjassa merkittävästi taudin etenemisvapaata aikaa verrattuna platinayhdistelmähoitoon EGFR-mutaation omaavilla potilailla. Vaikka satunnaistetuissa tutkimuksissa ei ole osoitettu kokonaiselossaoloajan pidentymistä, oletettavasti tämä johtunee crossoverista tutkimushaarojen välillä. Retrospektiivisissa analyyseissä potilaiden keskimääräinen elossaoloaika on pidentynyt yli vuodella, kun EGFR-tyrosiinikinaasin estäjä tuli käyttöön.

Kirjallisuutta

  1. Gao G, Ren S, Li A ym. Epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitor therapy is effective as first-line treatment of advanced non-small-cell lung cancer with mutated EGFR: A meta-analysis from six phase III randomized controlled trials. Int J Cancer 2012;131:E822-9 «PMID: 22161771»PubMed
  2. Sequist LV, Yang JC, Yamamoto N ym. Phase III study of afatinib or cisplatin plus pemetrexed in patients with metastatic lung adenocarcinoma with EGFR mutations. J Clin Oncol 2013;31:3327-34 «PMID: 23816960»PubMed
  3. Wu YL, Zhou C, Hu CP ym. Afatinib versus cisplatin plus gemcitabine for first-line treatment of Asian patients with advanced non-small-cell lung cancer harbouring EGFR mutations (LUX-Lung 6): an open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol 2014;15:213-22 «PMID: 24439929»PubMed