Takaisin

VEGF-estäjä bevasitsumabi ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä

Näytönastekatsaukset
Jussi Koivunen ja Jarkko Ahvonen
21.11.2016

Näytön aste: B

Bevasitsumabi yhdistettynä ensilinjan platinayhdistelmähoitoon voi pidentää taudin etenemisvapaata ja/tai elossaoloaikaa.

Kansainvälisessä länsimaisessa monikeskustutkimuksessa «Sandler A, Gray R, Perry MC ym. Paclitaxel-carbopl...»1 satunnaistettiin levinneisyysasteen IIIb/IV potilaita (n = 878) saamaan joko karboplatiina-paklitakselia tai samaa lääkitystä yhdistettynä bevasitsumabiin.

Keskimääräinen taudin etenemisvapaa aika kasvoi 4,5 kuukaudesta 6,2 kuukauteen (HR = 0,66, p < 0,001) ja kokonaiselossaoloaika 10,3 kuukaudesta 12,3 kuukauteen (HR = 0,79, p = 0,003) bevastisumabin lisäämisen myötä. Bevasitsumabi lisäsi verenvuotojen riskiä (p < 0,001). Kokonaiselossaoloaika oli tutkimuksen ensisijainen päätemuuttuja.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kansainvälisessä länsimaisessa monikeskustutkimuksessa «Reck M, von Pawel J, Zatloukal P ym. Phase III tri...»2 satunnaistettiin levinneisyysasteen IIIb/IV potilaita (n = 1 043) saamaan joko sisplatiini-gemsitabiinia tai samaa lääkitystä yhdistettynä bevasitsumabiin «Reck M, von Pawel J, Zatloukal P ym. Phase III tri...»2, «Reck M, von Pawel J, Zatloukal P ym. Overall survi...»3.

Keskimääräinen taudin etenemisvapaa aika kasvoi 6,1 kuukaudesta 6,7 kuukauteen (HR = 0,75, p = 0,003) matalalla bevasitsumabiannoksella ja 6,1 kuukaudesta 6,5 kuukauteen (HR = 0,82, p = 0,03) korkealla bevastisumabiannoksella. Kokonaiselossaoloajassa ei nähty muutosta kummallakaan bevastisumabiannoksella. Bevasitsumabi ei lisännyt merkittävästi vakavien haittavaikutusten ilmantumista. Taudin etenemisvapaa aika oli tutkimuksen ensisijainen päätemuuttuja.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Vaikka molemmat tutkimukset olivat positiivisia ensisijaisen päätemuuttujan suhteen, bevastisumabin vaikutus kokonaiselossaoloaikaan on epäselvä. Kokonaiselossaoloaikaa pidetään ns. kultaisena standardina arvioitaessa hoidon tehoa ei-pienisoluisessa keuhkosyövässä. Bevasitsumabi lisää merkittävästi hoidon kustannuksia ja siihen liittyy haittavaikutuksia.

Kirjallisuutta

  1. Sandler A, Gray R, Perry MC ym. Paclitaxel-carboplatin alone or with bevacizumab for non-small-cell lung cancer. N Engl J Med 2006;355:2542-50 «PMID: 17167137»PubMed
  2. Reck M, von Pawel J, Zatloukal P ym. Phase III trial of cisplatin plus gemcitabine with either placebo or bevacizumab as first-line therapy for nonsquamous non-small-cell lung cancer: AVAil. J Clin Oncol 2009;27:1227-34 «PMID: 19188680»PubMed
  3. Reck M, von Pawel J, Zatloukal P ym. Overall survival with cisplatin-gemcitabine and bevacizumab or placebo as first-line therapy for nonsquamous non-small-cell lung cancer: results from a randomised phase III trial (AVAiL). Ann Oncol 2010;21:1804-9 «PMID: 20150572»PubMed