Takaisin

Videoavusteinen torakoskooppinen lobektomia (VATS) ja keuhkosyöpä

Näytönastekatsaukset
Jarmo Gunn
12.8.2015

Näytön aste: A

Videoavusteinen torakoskooppinen lobektomia (VATS) vähentää perioperatiivisia komplikaatioita ja parantaa ennustetta verrattuna torakotomiassa tehtävään leikkaukseen stage I taudissa.

Vuonna 2013 ilmestyneissä kahdessa meta-analyysissä vertailtiin satunnaistettujen ja satunnaistamattomien vertailevien tutkimusten tuloksien perusteella torakotomiateitse tai videoavusteisella torakoskopialla (VATS) tehtyjä keuhkolohkon poistoja keuhkosyövän hoidossa.

Ensimmäisessä tutkimuksessa «Chen FF, Zhang D, Wang YL ym. Video-assisted thora...»1 analysoitiin 20 tutkimuksen (2 satunnaistettua kontrolloitua ja 18 vertailevaa) 3 457 stage I -potilasta (1 759 VATS ja 1 698 torakotomiaa). Verrattiin perioperatiivisia komplikaatioita sekä 5 vuoden elossaoloa.

Videoavusteisen lohkon poiston läpikäyneillä oli vähemmän perioperatiivisia komplikaatioita (muun muassa verenvuoto ja pleuradreenihoidon kesto). Lisäksi 5 vuoden elossaolo oli merkitsevästi parempi VATS-ryhmässä (OR 1,82, 95 % luottamusväli 1,43–2,31).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa meta-analyysissä «Cao C, Manganas C, Ang SC ym. Video-assisted thora...»2 vertailtiin varhaisvaiheen keuhkosyövän leikkaushoidon perioperatiivisia tuloksia VATS:n tai torakotomian läpikäyneellä 3 634 potilaalla (4 retrospektiivistä satunnaistamatonta tutkimusta, 1 817 molemmissa ryhmissä, VATS ja torakotomia). Lähtötason erojen tasoittamiseksi käytettiin propensity score samankaltaistamista.

Perioperatiivinen sairastavuus oli vähäisempi VATS-ryhmässä (RR 0,67, 95 % luottamusväli 0,56–0,82) ja sairaalassaoloaika oli lyhyempi (standardoitu ero 95 % luottamusväli -0,37; 95 % luottamusväli -0,51 – -0,22; P < 0,00001; I2 = 48 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimusten ongelmana on VATS-nimityksen sekä tarkkojen leikkaustekniikoiden (muun muassa imusolmukedissektion laajuus ja resektiomarginaalien tarkistus) standardoimattomuus, joka tekee eri tutkimusten tietojen vertailun epäluotettavaksi, vaikkakin ensimmäisessä meta-analyysissä mukana olleen satunnaistetun tutkimuksen tulokset ovat linjassa meta-analyysien kanssa. Loppupäätelmänä voidaan todeta, että videoavusteinen torakoskooppinen lohkon poisto keuhkosyövän hoitona antaa vähintään yhtä hyvän 5-vuotiselossaolon kuin torakotomiassa tehty leikkaus, mutta vähäisemmillä perioperatiivisilla komplikaatioilla ja sairastavuudella stage I -taudissa.

Kirjallisuutta

  1. Chen FF, Zhang D, Wang YL ym. Video-assisted thoracoscopic surgery lobectomy versus open lobectomy in patients with clinical stage ? non-small cell lung cancer: a meta-analysis. Eur J Surg Oncol 2013;39:957-63 «PMID: 23845704»PubMed
  2. Cao C, Manganas C, Ang SC ym. Video-assisted thoracic surgery versus open thoracotomy for non-small cell lung cancer: a meta-analysis of propensity score-matched patients. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2013;16:244-9 «PMID: 23169877»PubMed