Takaisin

Keuhkosyövän seulonta

Näytönastekatsaukset
Taneli Saariaho
12.8.2015

Näytön aste: B

Keuhkosyövän vuosittainen TT-seulonta kolmen vuoden ajan vähentää keuhkosyöpäkuolleisuutta vähintään 30 askivuotta tupakoineilla 6,5 vuoden seurannassa.

Vuonna 2011 julkaistussa satunnaistetussa kontrolloidussa monikeskustutkimuksessa «National Lung Screening Trial Research Team, Aberl...»1 selvitettiin TT-seulonnan vaikutusta kuolleisuuteen runsaasti tupakoineilla. Tutkimukseen otettiin mukaan 55–74-vuotiaita miehiä (59 %) ja naisia (41 %), jotka olivat polttaneet vähintään 30 askivuotta. Mahdollisesta tupakoinnin lopettamisesta sai olla kulunut korkeintaan 15 vuotta. Poissulkukriteerejä olivat 12 kuukauden sisällä tehty TT-tutkimus, veriyskä ja yli 6,8 kg laihtuminen edeltävän vuoden aikana. Tutkimukseen otettiin mukaan 53 454 potilasta, 26 772 TT- ja 26 732 keuhkokuvaseulontaan. Tutkimusryhmän potilaille tarjottiin mahdollisuutta pieniannoksiseen tietokonetomografiatutkimukseen (TT) ja verrokkiryhmälle keuhkokuvaukseen kolme kertaa vuoden välein.

TT-seulonnassa vähintään 4 mm kalkkeutumattomia noduluksia ja keuhkokuvassa kalkkeutumattomia noduluksia tai massoja pidettiin keuhkosyövän suhteen epäilyttävinä. Myös muita kuvantamismuutoksia, kuten suurentuneita imusolmukkeita ja pleuranestettä, voitiin pitää positiivisina. Yli 90 % tutkituista sitoutui tutkimukseen.

TT-ryhmässä seulonnoista 24,4 % ja keuhkokuvaryhmässä 6,9 % oli kuvantaen positiivisia. Näistä TT-ryhmässä 96,4 % ja keuhkokuvaryhmässä 94,5 % oli vääriä positiivisia. Keuhkosyövän ilmaantuvuus TT-ryhmässä oli 645 tapausta 100 000 henkilövuotta kohden (1 060 syöpää) ja keuhkokuvaryhmässä 572 tapausta 100 000 henkilövuotta kohden (941 syöpää). 6,5 vuoden seuranta-aikana (mediaani) TT-ryhmässä oli 247 kuolemaa 100 000 henkilövuotta kohden (356 kuolemaa) ja keuhkokuvaryhmässä 309 kuolemaa 100 000 henkilövuotta kohden (443 kuolemaa).

Keuhkosyöpäkuolleisuus väheni 20 % (95 % luottamusväli 6,8 – 26,7, p = 0,004). Myös muu kuolleisuus väheni, muttei merkittävästi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: NLST-tutkimuksen aineistosta myöhemmin tehdyssä analyysissä todettiin varsinkin bronkoalveolaaristen keuhkosyöpien (nykyluokituksessa adenokarsinooma in situ) ylidiagnostiikkaa «Patz EF Jr, Pinsky P, Gatsonis C ym. Overdiagnosis...»2. Jotta yksi keuhkosyöpäkuolema voitiin TT-seulonnan avulla välttää, löytyi seuranta-ajan sisällä 1,38 kliinisesti merkityksettömäksi tulkittua keuhkosyöpää.

Kirjallisuutta

  1. National Lung Screening Trial Research Team, Aberle DR, Adams AM ym. Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. N Engl J Med 2011;365:395-409 «PMID: 21714641»PubMed
  2. Patz EF Jr, Pinsky P, Gatsonis C ym. Overdiagnosis in low-dose computed tomography screening for lung cancer. JAMA Intern Med 2014;174:269-74 «PMID: 24322569»PubMed