Takaisin

Laktuloosi lapsen toiminnallisen ummetuksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
Outi Salminen
30.3.2016

Näytön aste: C

Laktuloosi ilmeisesti ei ole sennaa tai ravintokuituja tehokkaampi lapsuusiän toiminnallisen lyhytkestoisen ummetuksen hoidossa.

Vuonna 2012 julkaistussa systemaattisessa katsauksessa «Gordon M, Naidoo K, Akobeng AK ym. Osmotic and sti...»1, «»1 selvitettiin lasten toiminnallisen ummetuksen hoitoon käytettävien osmoottisten ja kontaktilaksatiivien tehoa ja turvallisuutta. Katsaukseen haettiin MEDLINE-, EMBASE- ja Cochrane-tietokannoista julkaistut lapsilla (0–16-vuotiailla) tehdyt, satunnaistetut kontrolloidut toiminnallisen ummetuksen hoitoa käsittelevät tutkimukset, joissa laksatiiveja verrattiin joko lumelääkkeeseen tai toiseen laksatiiviin. Ensisijainen tulosmuuttuja tutkimuksissa oli ulostamistiheys, toissijaiset tulosmuuttujat olivat tuhriminen, ulostetulpan poistuminen, lisälääkityksen tarve ja haittavaikutukset.

Katsaukseen kelpuutettiin 18 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta (n = 1 643 potilasta, ikä 6 kuukautta – 16 vuotta), joista 5 käsitteli laktuloosia. Näistä 2 oli vertailua parafiiniöljyyn (n = 287, seuranta-aika 8 viikkoa) ja yksi vertailu ravintokuituihin (n = 125, seuranta-aika 8 viikkoa), yksi vertailu sennaan (n = 20) ja yksi vertailu laktiloliin (n = 51, seuranta-aika 30 vuorokautta).

Laktuloosilla ei ollut eroa sennaan, ravintokuituihin tai laktiloliin verrattuna ulostuskertojen määrässä. Parafiiniöljy osoittautui tehokkaammaksi laktuloosiin verrattuna (keskiero 4,94; 95 % luottamusväli 4,28–5,61). Näissä tutkimuksissa ei havaittu vakavia haittavaikutuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Gordon M, Naidoo K, Akobeng AK ym. Osmotic and sti...»1: Katsauksessa käsitellyissä tutkimuksissa potilasjoukot olivat pieniä ja seuranta-ajat lyhyitä. Ongelmana oli lumekontrolloitujen tutkimusten puute. Yksittäisten tutkimusten tulosten yhdistäminen oli ongelmallista, koska harhan mahdollisuus arvioitiin suureksi. Parafiiniöljy ja laktiloli eivät ole Suomessa käytössä lasten ummetuksen hoitoon.

Kirjallisuutta

  1. Gordon M, Naidoo K, Akobeng AK ym. Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation. Cochrane Database Syst Rev 2012;(7):CD009118 «PMID: 22786523»PubMed