Takaisin

Probiootit lasten akuutin ripulin itselääkityksenä

Näytönastekatsaukset
Jorma Komulainen
30.3.2016

Näytön aste: B

Probioottien säännöllinen käyttö ripulin aikana ilmeisesti lyhentää lasten akuutin, infektiosta aiheutuvan ripulin kestoa noin vuorokaudella. Lisäksi käyttö vähentää riskiä ripulin pitkittymiseen neljän vuorokauden kestoiseksi tai sitä pidemmäksi.

Turkkilaisessa satunnaistetussa kontrolloidussa avoimessa tutkimuksessa «Eren M, Dinleyici EC, Vandenplas Y. Clinical effic...»1 tutkittiin S. boulardiin tehoa lasten akuutin ripulin hoidossa. Tutkimukseen otettiin 55 iältään 5 kuukauden – 16 vuoden ikäistä (keski-ikä 21 kuukautta) lasta, jotka oli tuotu sairaalan poliklinikalle akuutin ripulin vuoksi. Akuutilla ripulilla tarkoitettiin tilaa, jossa oli esiintynyt kolme tai useampia vetisiä tai löysiä ulosteita päivässä korkeintaan 14 vuorokauden ajan. Poissulkukriteerejä olivat aliravitsemus, antibioottihoito edeltävän 7 vuorokauden aikana, krooninen suolistosairaus ja epäily bakteerin aiheuttamasta ripulista. Tutkimusryhmä sai S. boulardii -valmistetta 250 mg kahdesti päivässä (2-vuotiaat ja vanhemmat) tai 125 mg kahdesti päivässä (alle 12-vuotiaat). Vertailuryhmä sai Lactobacillus bulgariusta ja S. thermophilusta sisältävää jugurttia 30 ml kahdesti päivässä (2-vuotiaat ja vanhemmat) tai 15 ml kahdesti päivässä (alle 2-vuotiaat).

Ensisijaisen lopputulosmuuttujan ripulin keston suhteen ryhmät eivät eronneet toisistaan (4,5 ± 2,4 vrk; 4,8 ± 1,8 vrk, NS).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Järjestelmällisessä katsauksessa «Allen SJ, Martinez EG, Gregorio GV, Dans LF. Probi...»2 selvitettiin probioottien tehoa akuutin infektion aiheuttaman ripulin hoidossa. Sisäänottokriteereinä olivat satunnaistetut tai quasi-satunnaistetut tutkimukset, joissa verrattiin jotakin probioottia lumeeseen tai hoitoon ilman probioottia henkilöillä, joiden akuutin ripulin oli osoitettu tai oletettu aiheutuvan infektiosta. Ensisijaisina lopputulosmuuttujina pidettiin ripulin kestoa, ulostuskertojen määrää toisena päivänä hoidon aloituksen jälkeen ja ripulin jatkumista neljäntenä päivänä hoidon aloituksen jälkeen.

Mukaanottokriteerit täytti 63 tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 8 014 henkilöä. Tutkimuksista valtaosa (56/63) käsitteli imeväisiä ja nuoria lapsia. Tutkimukset olivat heterogeenisia: akuutin ripulin määritelmä, sen päättymisen määritelmä, lääkeannokset, testatut mikrobit, potilaiden ominaisuudet ja harhan riski vaihtelivat tutkimusten kesken. Tähän liittyen myös mitattujen vaikutusten suuruudet vaihtelivat.

Hoitoryhmässä ripulin keston keskiarvo oli 24,8 tuntia (95 % luottamusväli 15,9–33,6 tuntia) lyhyempi kuin vertailuryhmässä (35 tutkimusta, 4 555 potilasta). Vastaavasti riski ripulin jatkumiseen neljäntenä hoitopäivänä tai sen jälkeen oli hoitoryhmässä vertailuryhmää alhaisempi: OR 0,41 (95 % luottamusväli 0,32–0,53) (29 tutkimusta, 2 853 potilasta). Myös ulostuskertojen määrä oli toisena hoitopäivänä hoitoryhmässä 0,8 ulostuskertaa (95 % luottamusväli 0,4–1,1) vertailuryhmää vähäisempi (20 tutkimusta, 2 751 potilasta).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Järjestelmällisessä katsauksessa «Feizizadeh S, Salehi-Abargouei A, Akbari V. Effica...»3 selvitettiin S. boulardiin tehoa ja turvallisuutta lasten (1 kk – 15 v) akuutin (< 14 vrk) ripulin hoidossa. Katsaukseen sisällytettiin 22 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa oli yhteensä 2 440 potilasta. Useimmissa tutkimuksissa käytetty S. boulardii -annos oli 250–750 mg/vrk 5–10 päivän ajan. Kontrolliryhmän potilaat saivat joko lumelääkettä tai eivät lääkehoitoa lainkaan. Viidessä tutkimuksessa oli mukana pelkästään kotona hoidettavia potilaita, kahdessa tutkimuksessa sekä kotona että sairaalassa hoidettavia. Ensisijaisia lopputulosmuuttujia olivat ripulin kesto, sen pitkittyminen 4 päivää tai pidemmäksi ajaksi ja ulosteiden määrä 2 päivää hoidon aloituksen jälkeen.

S. boulardii -hoito lyhensi ripulin kestoa 19,7 tunnilla (95 % luottamusväli 13,3–26,0 tuntia), vähensi riskiä taudin pitkittymiselle neljän vuorokaudeksi tai pidemmäksi ajaksi (RR 0,38; 95 % luottamusväli 0,24–0,59) ja vähensi ulosteiden määrää toisena vuorokautena hoidon alusta (keskimääräinen ero -0,74 ulostuskertaa; 95 % luottamusväli -1,4 – -0,1 ulostuskertaa). S. boulardii -hoitoon ei liittynyt vakavia haittavaikutuksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Eren M, Dinleyici EC, Vandenplas Y. Clinical effic...»1: Satunnaistaminen tehtiin parillisen tai parittoman henkilönumeron mukaan, joten tutkijat olivat voineet vaikuttaa henkilöiden ottamiseen mukaan tutkimuksen eri ryhmiin.

«Allen SJ, Martinez EG, Gregorio GV, Dans LF. Probi...»2: Tulosten heterogeenisuus ei selittynyt mahdollisilla tunnistetuilla eroilla tutkimuksissa, probiooteissa, ympäristössä (kehitysmaa vs kehittynyt maa), mikrobeissa tai tutkituissa potilaissa (taudin vaikeusaste).

«Feizizadeh S, Salehi-Abargouei A, Akbari V. Effica...»3: Järjestelmällisen katsauksen osatutkimuksissa oli merkittävää heterogeenisuutta, joka osittain selittyy ripulin vaikeusasteella (teho lievässä ripulissa vaikeaa ripulia parempi) ja käytetyllä S. boulardii annoksella (teho suuremmalla annoksella pienempää annosta parempi). Osatutkimusten laatu vaihteli: 4 arvioitiin hyvälaatuisiksi (alhainen harhan riski), 13 kelvollisiksi (kohtuullinen harhan riski) ja 5 huonolaatuisiksi (korkea harhan riski). Vain 2 tutkimusta oli tehty korkean elintason maissa, joten tulosten soveltamiseen suomalaisiin olosuhteisiin tulee suhtautua varoen.

Kirjallisuutta

  1. Eren M, Dinleyici EC, Vandenplas Y. Clinical efficacy comparison of Saccharomyces boulardii and yogurt fluid in acute non-bloody diarrhea in children: a randomized, controlled, open label study. Am J Trop Med Hyg 2010;82:488-91 «PMID: 20207879»PubMed
  2. Allen SJ, Martinez EG, Gregorio GV, Dans LF. Probiotics for treating acute infectious diarrhea. Cochrane Database Syst Rev 2010;(11):CD003048 «PMID: 21069673»PubMed
  3. Feizizadeh S, Salehi-Abargouei A, Akbari V. Efficacy and safety of Saccharomyces boulardii for acute diarrhea. Pediatrics 2014;134:e176-91 «PMID: 24958586»PubMed