Takaisin

Probiootit antibioottihoitoon liittyvän ripulin ehkäisyssä

Näytönastekatsaukset
Jorma Komulainen
30.3.2016

Näytön aste: B

Probioottien käyttö antibioottihoidon aikana ilmeisesti vähentää antibioottiripulin riskiä.

Satunnaistettu kontrolloitu kaksoissokkoutettu tutkimus, ks. taulukko «Satunnaistettu kontrolloitu kaksoissokkoutettu tutkimus ...»1, «Kotowska M, Albrecht P, Szajewska H. Saccharomyces...»1.

Taulukko 1. Satunnaistettu kontrolloitu kaksoissokkoutettu tutkimus
PICO Potilaat Yhteensä 269 iältään 0,5–14-vuotiasta lasta, joilla oli antibioottihoito hengitystieinfektioon. Mukana neljä puolalaista lasten sairaalaa ja kaksi avovastaanottoa.
Poissulkukriteerit: Vaikea bakteeri-infektio, aiempi antibioottihoito kahden edeltäneen kuukauden aikana, profylaktinen antibioottihoito, probioottien käyttö edeltäneen 7 vuorokauden aikana, immuunipuutos, krooninen suolistosairaus, akuutti tai krooninen ripuli.
Voimalaskelma perustui kykyyn osoittaa 10 % väheneminen ripulin esiintymisessä.
Interventio S. boulardii 250 mg kahdesti päivässä antibioottihoidon ajan.
Vertailu Lumelääke kahdesti päivässä antibioottihoidon ajan.
Lopputulokset Ensisijaiset: ripulin esiintyminen (3 tai useampia löysiä tai vetisiä ulosteita päivässä vähintään 48 tunnin ajan).
Toissijaiset: Rotaviruksen, salmonellan, shigellan ja klostridiumin aiheuttaman ripulin esiintyminen; tarve keskeyttää antibioottihoito; sairaalahoito ripulin vuoksi; laskimonsisäisen nesteytyksen tarve; haittavaikutukset.
Validiteetti Satunnaistaminen Asianmukaisesti; tietokoneella kuuden blokeissa
Ryhmien samanlaisuus Kyllä
Sokkouttaminen Sekä potilaat että tutkijat
Hoitoon sitoutuminen Seurattiin päiväkirjalla
Ryhmien samanlainen kohtelu Kyllä
Seurannan pituus ja kattavuus Kaksi viikkoa yli antibioottihoidon keston.
23 poispudonnutta potilasta (8,6 %).
Intention-to-treat Kyllä
Lopputulokset Ensisijaiset Ripulin esiintyminen vähentyi (7,5 % vs 29 %; RR 0,3; 95 % luottamusväli 0,2 – 0,7; NNT 7; 95 % luottamusväli 5 – 16).
Toissijaiset Ei eroja ryhmien välillä
Haitat Ei eroja ryhmien välillä
Sovellettavuus Arvio Sovellettavissa suomalaisiin hengitystieinfektion vuoksi antibioottihoitoa saaviin yli 6 kuukauden ikäisiin lapsiin.
Laajakirjoisten antibioottien käytössä Suomessa ja Puolassa voi olla eroja, jotka saattavat pienentää absoluuttisen riskin alenemista Suomessa verrattuna tutkimuksen tuloksiin.
  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Järjestelmällinen katsaus, ks. taulukko «Satunnaistettu kontrolloitu kaksoissokkoutettu tutkimus ...»2, «Sazawal S, Hiremath G, Dhingra U ym. Efficacy of p...»2.

Taulukko 2. Satunnaistettu kontrolloitu kaksoissokkoutettu tutkimus
PICO Potilaat Järjestelmällinen katsaus, johon otettiin mukaan 34 satunnaistettua lumekontrolloitua tutkimusta, joissa selvitettiin probioottien tehoa akuutin ripulin ehkäisyssä. Iältään 0,5–71-vuotiaita potilaita tutkimuksissa oli yhteensä 4 844.
Yhteensä 19 tutkimuksessa selvitettiin probioottien tehoa antibioottihoitoon liittyvän ripulin ehkäisyssä.
Interventio Jokin probiootti
Vertailu Lumelääke
Lopputulokset Ensisijainen: Ripulin esiintyminen
Validiteetti Tiedon haku Asianmukaisesti. Siitä huolimatta todettiin ilmeinen julkaisuharha antibioottihoitoon liittyvissä tutkimuksissa.
Toistettavuus Kyllä
Mukaan otettujen tutkimusten laatu Analysoitiin. Tutkimuksissa ei todettu sellaisia metodologisia puutteita, jotka olisivat todennäköisesti aiheuttaneet harhaa tuloksiin.
Tutkimusten välinen heterogeenisuus Antibioottihoitoon liittyvien tutkimusten kohdalla oli merkittävä heterogeenisuus: I2 = 53 %, χ2 heterogeenisuustesti p < 0,05.
Lopputulokset Ensisijaiset Probiootit vähensivät antibioottiripulin riskiä noin puoleen (RR 0,48; luottamusväli 0,35–0,65).
S. Boulardiin ja eri Lactobacillus-kantojen tehossa ei ollut eroja.
Haitat Ei raportoitu
Sovellettavuus Arvio Sovellettavissa suomalaisiin hengitystieinfektion vuoksi antibioottihoitoa saaviin yli 6 kuukauden ikäisiin. Laajakirjoisten antibioottien käytössä maiden välillä voi olla eroja, jotka saattavat muuttaa absoluuttisen riskin alenemista Suomessa verrattuna tutkimuksen tuloksiin.
Suurin osa tutkimuksista oli tehty terveydenhuollon kontekstissa, joten teho itsehoidossa saattaa olla erilainen.
  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Kotowska M, Albrecht P, Szajewska H. Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea in children: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Aliment Pharmacol Ther 2005;21:583-90 «PMID: 15740542»PubMed
  2. Sazawal S, Hiremath G, Dhingra U ym. Efficacy of probiotics in prevention of acute diarrhoea: a meta-analysis of masked, randomised, placebo-controlled trials. Lancet Infect Dis 2006;6:374-82 «PMID: 16728323»PubMed