Takaisin

Imetyksen aikaisen liikunnan vaikutus luuntiheyteen

Näytönastekatsaukset
Hannele Hohtari
23.10.2015

Näytön aste: C

Yhdistetty aerobinen harjoittelu ja lihaskuntoharjoittelu saattaa vähentää luukatoa imetyksen aikana.

Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus «Lovelady CA, Bopp MJ, Colleran HL ym. Effect of ex...»1 terveillä imettävillä äideillä (n = 20) aloitettiin 4 viikkoa synnytyksen jälkeen. Interventioryhmä (IR, n = 10) harjoitti ohjatusti aerobista liikuntaa kolmesti viikossa 45 minuuttia kerrallaan, ja sitten vastuksilla tehtyä lihaskuntoharjoittelua kolmesti viikossa 16 viikon ajan. Kontrolliryhmä (KR, n = 10) ei saanut liikuntaohjeita. Luuntiheys mitattiin kahdesti BMD-mittauksella (Dexa) lanneselästä, reisiluusta ja koko vartalosta 3 ± 2 ja 21 ± 2 viikoilla synnytyksen jälkeen. Maksimivoimaa ja ennustettua maksimaalista hapenottokykyä (VO2max) mitattiin maksimaalisella ja submaksimaalisella juoksumattotestillä.

Interventioryhmässä lanneselän luukato oli merkittävästi pienempi kuin vertailuryhmässä (4,8 ± 0,6 % vs -7,0 ± 0,3 %, P < 0,01). Reisiluun ja koko vartalon luuntiheydessä ei ollut merkittäviä eroja. Kummassakin ryhmässä väheni rasvamassa (IR -2,9 ± 0,7 kg, KR -1,8 ± 0,4 kg); kuitenkin interventioryhmässä kehon rasvatonta painoa menetettiin vähemmän kuin kontrolleilla (-0,7 ± 0,3 vs -1,6 ± 0,3 kg, P = 0,05). Interventioryhmässä maksimivoima lisääntyi 34 prosentista 221 prosenttiin, ja kontrolleilla muutos oli -5,7 prosentista 12 prosenttiin. Ennustettu VO2max lisääntyi molemmissa ryhmissä (IR 11,4 ± 2,0, KR 6,9 ± 1,7 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimusryhmät olivat pieniä.

Kirjallisuutta

  1. Lovelady CA, Bopp MJ, Colleran HL ym. Effect of exercise training on loss of bone mineral density during lactation. Med Sci Sports Exerc 2009;41:1902-7 «PMID: 19727023»PubMed