Takaisin

Kestävyysliikunta ja ateroskleroosin eteneminen

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: B

Vapaa-ajan kestävyysliikunta ilmeisesti hidastaa kaulavaltimosta mitatun ateroskleroosin etenemistä verrattuna kestävyysliikuntaa harrastamattomiin.

Suomessa tehdyssä satunnaistetussa kontrolloidussa 6 vuoden interventiotutkimuksessa «Rauramaa R, Halonen P, Väisänen SB ym. Effects of ...»1selvitettiin, hidastaako säännöllinen kohtuukuormitteinen vapaa-ajan kestävyysliikunta kaulavaltimosta mitattavan ateroskleroosin etenemistä. 140 noin 57-vuotiasta miestä satunnaistettiin joko kestävyysliikunta- tai kontrolliryhmään. Kestävyysliikuntaryhmän tavoitteena oli liikkua 5 kertaa viikossa 45–60 minuuttia kerrallaan kuormittavuudella 40–60 % mitatusta maksimaalisesta hapenottokyvystä. Kaulavaltimon ateroskleroosi mitattiin valtimoseinän sisä- ja keskikalvon paksuutena ultraäänitutkimuksella kuvannettuna.

Kyselymenetelmällä arvioituna kestävyysliikuntaryhmän miesten liikuntaharjoittelun energiankulutus 6 vuoden tutkimuksen aikana oli keskimäärin 1 515 kcal viikossa.

Kun tilastollisesta analyysistä oli poistettu 15 LDL-kolesterolia alentavaa lääkitystä käyttänyttä miestä, havaittiin, että kestävyysliikuntaryhmässä kaulavaltimoseinän sisä- ja keskikalvon paksuus lisääntyi tutkimuksen aikana 0,12 mm (95 % luottamusväli -0,01–0,26 mm). Kontrolliryhmässä paksuus lisääntyi 0,20 mm (95 % luottamusväli 0,05–0,35 mm).

Ryhmien välinen ero paksuuden lisääntymisessä oli tilastollisesti merkittävä (p = 0,02).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kreikassa tehdyssä satunnaistetussa kontrolloidussa 6 kuukauden interventiotutkimuksessa «Kadoglou NP, Fotiadis G, Kapelouzou A ym. The diff...»2 selvitettiin, hidastaako säännöllinen kohtuukuormitteinen vapaa-ajan kestävyysliikunta kaulavaltimosta mitattavan ateroskleroosin etenemistä diabeetikoilla. 50 noin 58-vuotiasta tyypin 2 diabetesta sairastavaa miestä ja naista satunnaistettiin joko kestävyysliikunta- tai kontrolliryhmään. Kestävyysliikuntaryhmän tavoitteena oli liikkua 4 kertaa viikossa 45 minuuttia kerrallaan kuormittavuudella 60–75 % mitatusta maksimisykkeestä. Kaulavaltimon ateroskleroosi mitattiin valtimoseinän sisä- ja keskikalvon paksuutena ultraäänitutkimuksella kuvannettuna.

Lopulliseen tilastolliseen analyysiin sisällytetyt 21 kestävyysliikuntaryhmän tutkittavaa toteuttivat yli 80 % ohjelmoidusta harjoittelusta. 2 kestävyysliikuntaryhmään arvottua tutkittavaa lopetti tutkimuksen ja 2 tutkittavaa ei toteuttanut interventio-ohjelmaa suunnitellusti.

Kestävyysliikuntaryhmässä kaulavaltimoseinän sisä- ja keskikalvon paksuus lisääntyi tutkimuksen aikana 0,02 mm (keskihajonta 0,01 mm), kontrolliryhmässä paksuus lisääntyi 0,13 mm (keskihajonta 0,04 mm).

Ryhmien välinen ero paksuuden lisääntymisessä oli tilastollisesti merkittävä (p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Rauramaa R, Halonen P, Väisänen SB ym. Effects of aerobic physical exercise on inflammation and atherosclerosis in men: the DNASCO Study: a six-year randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2004;140:1007-14 «PMID: 15197018»PubMed
  2. Kadoglou NP, Fotiadis G, Kapelouzou A ym. The differential anti-inflammatory effects of exercise modalities and their association with early carotid atherosclerosis progression in patients with type 2 diabetes. Diabet Med 2013;30:e41-50 «PMID: 23078531»PubMed