Takaisin

Kestävyysliikunta ja kardiorespiratorinen kunto

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: A

Kestävyysliikunta parantaa kardiorespiratorista kuntoa verrattuna kontrolliryhmään.

Meta-analyysissä «Lin X, Zhang X, Guo J ym. Effects of Exercise Trai...»1arvioitiin 67 vuosina 1984–2013 julkaistua satunnaistettua kontrolloitua interventiotutkimusta, joissa selvitettiin, parantaako kestävyysliikuntaan perustuva harjoitteluinterventio kardiorespiratorista kuntoa. Lähtötilanteessa terveitä tutkittavia oli yhteensä 2 720. Tutkittavien ikä vaihteli välillä 18–90 vuotta; interventioiden pituus vaihteli välillä 1–15 kuukautta. Kardiorespiratorinen kunto määritettiin mittaamalla maksimaalinen hapenottokyky.

Kestävyysliikuntaan perustuvaan interventioryhmään kuuluvien tutkittavien maksimaalinen hapenottokyky parani tutkimuksen aikana 0,3 l/min (95 % luottamusväli 0,2–0,3 l/min) enemmän kuin kontrolliryhmällä.

Maksimaalinen hapenottokyky parani alle 50-vuotiailla enemmän kuin yli 50-vuotiailla (0,5 l/min vs. 0,2 l/min); samoin hapenottokyky parani enemmän miehilla kuin naisilla (0,4 l/min vs. 0,2 l/min). Sen sijaan lähtötilanteen liikunnallinen aktiivisuus, kehon painoindeksi tai intervention kesto eivät olleet yhteydessä hapenottokyvyn paranemiseen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Lin X, Zhang X, Guo J ym. Effects of Exercise Training on Cardiorespiratory Fitness and Biomarkers of Cardiometabolic Health: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Am Heart Assoc 2015;4: «PMID: 26116691»PubMed