Takaisin

Kardiorespiratorinen kunto ja aivoinfarktin ilmaantuvuus

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: A

Kohtalaista parempi kardiorespiratorinen kunto liittyy pienempään aivoinfarktin ilmaantuvuuteen verrattuna kohtalaista huonompaan kardiorespiratoriseen kuntoon.

Suomessa tehdyssä seurantatutkimuksessa «Kurl S, Laukkanen JA, Rauramaa R ym. Cardiorespira...»1selvitettiin kardiorespiratorisen kunnon yhteyttä kuolemaan johtavan tai johtamattoman aivoinfarktin vaaraan 2011 lähtötilanteessa aivoverenkiertohäiriötä sairastamattomalla miehellä. Tutkittavat olivat lähtötilanteessa n. 53-vuotiaita; keskimäärin 11 vuoden seuranta-aikana havaittiin kaikkiaan 87 aivoinfarktia. Kardiorespiratorinen kunto määritettiin mittaamalla maksimaalinen hapenottokyky.

Hyvän maksimaalisen hapenottokyvyn (ylin neljännes) omaavilla tutkittavilla aivohalvauksen vaara oli 58 % (95 % luottamusväli 8-81 %) pienempi kuin keskimääräistä huonomman maksimaalisen hapenottokyvyn (alin neljännes) omaavilla tutkittavilla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ruotsissa tehdyssä seurantatutkimuksessa «Högström G, Nordström A, Eriksson M ym. Risk facto...»2 selvitettiin maksimaalisella kuormituskokeella mitatun kardiorespiratorisen kunnon ja kuolemaan johtaneen tai johtamattoman aivoinfarktin vaaran yhteyttä. Lähtötilanteessa valtimotautia sairastamattomia miehiä oli yhteensä 811579, keskimäärin 33 vuoden seuranta-aikana havaittiin kaikkiaan 6180 kuolemaan johtanutta tai johtamatonta aivoinfarktia. Lähtötilanteessa miehet olivat n. 18-vuotiaita.

Aivoinfarktin vaara lisääntyi 19 % (95 % luottamusväli 14-23 %) jokaista kardiorespiratorisen kunnon yhden keskihajonnan (44 wattia) pienenemistä kohden.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Kurl S, Laukkanen JA, Rauramaa R ym. Cardiorespiratory fitness and the risk for stroke in men. Arch Intern Med 2003;163:1682-8 «PMID: 12885683»PubMed
  2. Högström G, Nordström A, Eriksson M ym. Risk factors assessed in adolescence and the later risk of stroke in men: a 33-year follow-up study. Cerebrovasc Dis 2015;39:63-71 «PMID: 25547343»PubMed