Takaisin

Kävelyharjoittelu ja kävelykyky aivohalvauspotilailla

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: A

Juoksumatolla tapahtuva kävelyharjoittelu parantaa aivohalvauspotilaiden kävelynopeutta enemmän tavanomaiseen aivohalvauksen jälkeiseen kuntoutukseen verrattuna.

Meta-analyysissä «Mehrholz J, Pohl M, Elsner B. Treadmill training a...»1, «»1arvioitiin 15 vuosina 2000–2013 julkaistua satunnaistettua kontrolloitua interventiotutkimusta kävelyharjoittelun ja kävelynopeuden yhteydestä aivohalvauspotilailla. Potilaita oli yhteensä 714. Ikä vaihteli välillä 51–75 vuotta ja harjoitteluintervention pituus välillä 2–24 viikkoa. Kävelyharjoittelu tapahtui kävelymatolla. Kävelynopeus mitattiin 5–10 metrin matkalla.

Kävelyharjoittelua tehneellä ryhmällä kävelynopeus parani harjoitteluintervention aikana enemmän verrattuna tavanomaista aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta saaneeseen ryhmään: ryhmien välinen keskiero oli 0,08 m/s (95 % luottamusväli 0,03–0,14 m/s).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Mehrholz J, Pohl M, Elsner B. Treadmill training and body weight support for walking after stroke. Cochrane Database Syst Rev 2014;1:CD002840 «PMID: 24458944»PubMed