Takaisin

Liikuntahoidon turvallisuus aivohalvauspotilailla

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: A

Kestävyysliikuntaan, lihasvoimaharjoitteluun tai niiden yhdistelmään perustuva liikuntahoito ei lisää ennenaikaisen kuoleman vaaraa aivohalvauspotilailla tavanomaiseen aivohalvauksen jälkeiseen kuntoutukseen verrattuna.

Meta-analyysissä «Saunders DH, Sanderson M, Brazzelli M ym. Physical...»1, «»1arvioitiin 45 vuosina 1973–2013 julkaistua satunnaistettua kontrolloitua interventiotutkimusta liikuntahoidon ja ennenaikaisen kuolemanvaaran yhteydestä aivohalvauspotilailla. Potilaita oli yhteensä 2 248. Ikä vaihteli välillä 49–78 vuotta ja harjoitteluintervention pituus välillä 2–24 viikkoa.

Kestävyysliikuntaan perustuvaa liikuntahoitoa tarkastelleissa 22 tutkimuksessa tai lihasvoimaharjoitteluun perustuvaa liikuntahoitoa tarkastelleissa 8 tutkimuksessa ei havaittu ainoatakaan ennenaikaista kuolemantapausta interventio- tai vertailuryhmissä. Ainoastaan 2 tutkimuksessa, joissa tarkasteltiin kestävyysliikunnan ja lihasvoimaharjoittelun yhdistelmään perustuvaa liikuntahoitoa, havaittiin 5 ennenaikaista kuolemaa tavanomaista aivohalvauksen jälkeistä kuntoutusta saaneissa ryhmissä, mutta ei ainoatakaan interventioryhmissä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Saunders DH, Sanderson M, Brazzelli M ym. Physical fitness training for stroke patients. Cochrane Database Syst Rev 2013;10:CD003316 «PMID: 24142492»PubMed