Takaisin

Kestävyysliikunta ja sydämen vagaalinen säätely

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: B

Kestävyysliikunta ilmeisesti lisää sydämen vagaalista säätelyä verrattuna harjoittelemattomuuteen.

Meta-analyysissä «Sandercock GR, Bromley PD, Brodie DA. Effects of e...»1 arvioitiin 13 vuosina 1995–2003 julkaistua interventiotutkimusta kestävyysharjoittelun ja sydämen vagaalisen säätelyn yhteydestä terveillä miehillä ja naisilla. Tutkittavia oli yhteensä 322. Ikä vaihteli välillä 18–74 vuotta ja harjoitteluintervention pituus välillä 5–52 viikkoa. Sydämen vagaalista säätelyä arvioitiin mittaamalla sykevaihtelun korkeataajuista komponenttia levossa tai vuorokauden kestoisessa rekisteröinnissä.

Kestävyysliikuntaa tehneellä ryhmällä sykevaihtelun korkeataajuinen komponentti lisääntyi: standardoitu keskiero 0,48 (95 % luottamusväli 0,26–0,70).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Meta-analyysiin sisällytetyistä tutkimuksista vain seitsemässä oli mukana vertailuryhmä, ja näistäkin yhdessä tutkittavia ei satunnaistettu interventio- tai vertailuryhmään.

Kirjallisuutta

  1. Sandercock GR, Bromley PD, Brodie DA. Effects of exercise on heart rate variability: inferences from meta-analysis. Med Sci Sports Exerc 2005;37:433-9 «PMID: 15741842»PubMed