Takaisin

Kardiorespiratorinen kunto ja aivoverenvuodon ilmaantuvuus

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: B

Kardiorespiratorinen kunto on ilmeisesti käänteisessä yhteydessä aivoverenvuodon vaaraan miehillä.

Ruotsissa tehdyssä seurantatutkimuksessa «Högström G, Nordström A, Eriksson M ym. Risk facto...»1selvitettiin maksimaalisella kuormituskokeella mitatun kardiorespiratorisen kunnon ja kuolemaan johtaneen tai johtamattoman aivoverenvuodon vaaran yhteyttä. Lähtötilanteessa valtimotautia sairastamattomia miehiä oli yhteensä 811 579, keskimäärin 33 vuoden seuranta-aikana havaittiin kaikkiaan 2 104 kuolemaan johtanutta tai johtamatonta aivoverenvuotoa. Lähtötilanteessa miehet olivat n. 18-vuotiaita.

Aivoverenvuodobn vaara lisääntyi 22 % (95 % luottamusväli 14–30 %) jokaista kardiorespiratorisen kunnon yhden keskihajonnan (44 wattia) pienenemistä kohden.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Högström G, Nordström A, Eriksson M ym. Risk factors assessed in adolescence and the later risk of stroke in men: a 33-year follow-up study. Cerebrovasc Dis 2015;39:63-71 «PMID: 25547343»PubMed