Takaisin

Ylä- ja alaraajojen lihasvoima ja aivoinfarktin ilmaantuvuus miehillä

Näytönastekatsaukset
Kai Savonen
30.10.2015

Näytön aste: B

Hyvä ylä- ja alaraajojen maksimaalinen lihasvoima on ilmeisesti yhteydessä pienentyneeseen aivoinfarktin vaaraan miehillä.

Ruotsissa tehdyssä seurantatutkimuksessa «Silventoinen K, Magnusson PK, Tynelius P ym. Assoc...»1 selvitettiin maksimaalisen ylä- ja alaraajojen lihasvoiman sekä aivoinfarktin vaaran yhteyttä 1 145 467 miehellä. Miehet olivat lähtötilanteessa noin 18-vuotiaita. Keskimäärin 24 vuoden seuranta-aikana havaittiin kaikkiaan 2 944 kuolemaan johtanutta tai johtamatonta aivoinfarktia. Lihasvoima määritettiin mittaamalla maksimaalinen isometrinen voima, jonka tutkittava pystyi tuottamaan käden puristuksessa ja polvinivelen ojennuksessa.

Käden puristusvoiman osalta aivoinfarktin vaara lisääntyi 10 % (95 % luottamusväli 5–14 %) jokaista puristusvoiman yhden keskihajonnan (96 Newtonia) pienenemistä kohden. Polvinivelen ojennusvoiman osalta sepelvaltimotaudin vaara lisääntyi 6 % (95 % luottamusväli 1–11 %) jokaista ojennusvoiman yhden keskihajonnan (112 Newtonia) pienenemistä kohden.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Silventoinen K, Magnusson PK, Tynelius P ym. Association of body size and muscle strength with incidence of coronary heart disease and cerebrovascular diseases: a population-based cohort study of one million Swedish men. Int J Epidemiol 2009;38:110-8 «PMID: 19033357»PubMed