Takaisin

Liikunnan vaikutus paksusuolisyövän riskiin

Näytönastekatsaukset
Liisa Pylkkänen
30.10.2015

Näytön aste: A

Säännöllisesti ja runsaasti vähintään kohtalaisella kuormittavuudella liikkuvien miesten ja naisten paksusuolen syövän ilmaantuvuuden riski on pienempi kuin fyysisesti inaktiivisilla.

Tutkimus 1

Järjestelmällisessä katsauksessa ja siihen liittyvässä meta-analyysissa «Samad AK, Taylor RS, Marshall T ym. A meta-analysi...»1selvitettiin fyysisen aktiivisuuden yhteyttä paksusuolen ja peräsuolen syövän riskiin. Kirjallisuus 1/2002 asti haettiin Medline, Embase, ja Cochrane Libraryn tietokannoista. Katsaukseen hyväksyttiin kohortti- ja tapaus-verrokkitutkimukset, joissa oli selvitetty vapaa-ajan ja/tai työhön liittyvää liikuntaa ja vertailu voitiin tehdä fyysisesti passiivisiin henkilöihin, ja joissa tulosmuuttujana oli paksu- tai peräsuolen syöpä.

Haku tuotti yhteensä 51 tutkimusta, joista 47 hyväksyttiin lopulliseen analyysiin (19 kohortti- ja 28 tapaus-verrokkitutkimusta). Käänteinen yhteys fyysisen aktiivisuuden ja paksusuolen syövän välillä todettiin miehillä 40 tutkimuksessa. Naisia sisältävissä 29 tutkimuksessa käänteinen yhteys todettiin 18 tutkimuksessa. Peräsuolisyövän ja fyysisen aktiivisuuden välillä todettiin yhteys vain kahdeksassa tutkimuksessa.

Kohorttitutkimuksissa (yli 5 miljoonaa henkilöä, runsas 60 % miehiä, yli 28 000 paksusuolisyöpätapausta) paksusuolen syövän riski oli miehillä pienempi sekä vapaa-aikana (RR 0,79; 95 % CI 0,72–0,87) että työssä (RR = 0,78; 95 % CI 0,68–0,91) fyysisesti aktiivisilla verrattuna fyysisesti passiivisiin miehiin. Naisilla pienempi riski (RR = 0,71, 95 % CI 0,57–0,88) liittyi vain vapaa-ajan aktiivisuuteen. Tapaus-verrokkitutkimusten (yli 77 000 paksusuolensyöpää miehillä ja yli 4 200 paksusuolensyöpää naisilla) analyyseissa pienempi riski liittyi sekä miehillä että naisilla vapaa-ajan, työn ja yhdistettyyn vapaa-ajan ja työn aktiivisuuteen. Riskisuhteet (OR) olivat miehillä välillä 0,58–0,71, naisilla välillä 0,50–0,62 ja 95 % luottamusväli oli pienimmillään 0,38 ja suurimmillaan 0,84. Fyysisen aktiivisuuden ja peräsuolisyövän riskin välillä ei missään analyysissa tullut esiin tilastollisesti merkitsevää yhteyttä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimus 2

World Cancer Research Fund (WCRF) arvioi vuonna 2010 valmistuneessa järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissä ravitsemuksen ja liikunnan merkitystä suolistosyövän ehkäisyssä. Tutkimuksen sisäänottokriteerit olivat tiukat ja laatuvaatimukset korkeat. Liikuntaa kokonaisuutena arvioitiin viidessä tutkimuksessa kolorektaalisyövän osalta, kymmenessä tutkimuksessa kolonsyövän osalta ja kahdeksan tutkimuksessa peräsuolisyövän osalta. Vapaa-ajan liikunnan osalta meta-analyysissä oli mukana kolorektaalisyövän suhteen yhdeksän, kolonsyövän suhteen 16 ja peräsuolisyövän suhteen 13 tutkimusta. Työn fyysistä aktiivisuutta arvioitiin sekä kolonsyövän että peräsuolisyövän osalta seitsemässä tutkimuksessa.

Meta-analyysissa todettiin kahdeksassa kymmenestä tutkimuksesta paksusuolisyövän riskin väheneminen, kun arvioitiin liikunnan määrää kokonaisuutena. Jokaista viittä MET-tuntia päivässä kohden todettiin kolorektaalisyövän riskin vähentyneen 3 % (RR=0,97; 95 % CI: 0,94–0,99; 3 tutkimusta, 924 potilasta) ja paksusuolisyövän riskin vähentyneen 8 % (RR=0,92; 95 % CI: 0,86–0,99; 5 tutkimusta, 3153 potilasta). Rektumsyövän suhteen fyysisellä aktiivisuudella ei todettu olevan suojaavaa vaikutusta (3 tutkimusta; 483 potilasta).

Vapaa-ajan liikunnan osalta meta-analyysissä viisi MET-tuntia viikossa oli viitteellinen kolorektaalisyövän ja paksusuolisyövän vähenemisen suhteen, mutta tulos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan 30 minuuttia päivässä liikkuvilla oli 11 % vähäisempi riski sairastua kolorektaalisyöpään ja 12 % vähäisempi riski sairastua paksusuolisyöpään. Meta-analyysin perusteella riskin vähenemistä ei voitu todeta peräsuolisyövän osalta. Työssään eniten fyysisesti aktiivisten osalta kolorektaalisyövän riskin on todettu olevan merkittävästi vähäisempi (RR=0,59; 95 % CI: 0,49–0,73) verrattuna vähiten fyysisesti aktiivisiin.

Kaiken kaikkiaan tehtyjen analyysien perusteella voitiin todeta kolorektaalikarsinooman ja kolonkarsinooman riskin väheneminen liikunnan vaikutuksesta, mutta ei vaikutusta peräsuolisyövän riskiin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2009 julkaistussa meta-analyysissä, jossa verrattiin eniten ja vähiten vapaa-ajallaan liikkuvien fyysistä aktiivisuutta, todettiin 20 %:n väheneminen paksusuolisyövän vaarassa miehillä ja 14 %:n väheneminen naisilla «Harriss DJ, Atkinson G, Batterham A ym. Lifestyle ...»3. Nämä tulokset ovat sopusoinnussa WCRF:n tulosten kanssa.

Näiden WCRF/AICR:n (American Institute for Cancer Research) suositusten noudattamisen on osoitettu vähentävän suolistosyövän ilmaantuvuutta, mutta myös parantavan suolistosyöpäpotilaiden elossoloa «Romaguera D, Ward H, Wark PA ym. Pre-diagnostic co...»4.

Osassa aikaisemmin julkaistuista tutkimuksista ja WCRF:n meta-analyysissa (jossa oli yhteensä vain noin 700 potilasta) on ollut viitteitä siitä, että liikunnalla olisi suojaavaa vaikutusta vain proksimaaliseen paksusuolisyöpään «Norat T, Chan D, Lau R ym. The associations betwee...»2.

Tuoreessa vuonna 2013 julkaistussa systemaattisesssa kirjallisuuskatsauksessa ja meta-analyysissä, johon oli olettu mukaan kaikkiaan 21 tutkimusta. Kaikkiaan tutkimuksissa oli 9 512 henkilöä, joilla todettiin proksimaalinen paksusuolensyöpä ja 8 171 henkilöä, joilla todettiin distaalinen paksusuolensyöpä. Analyysissä todettiin, että proksimaalisen paksusuolisyövän riski oli 27 % vähäisempi, kun verrattiin fyysisesti aktiivisimpia kaikkein vähiten fyysisesti aktiivisiin (RR=0,73; 95 % CI:0,66–0,81). Lähes vastaava tulos todettiin distaalisen paksusuolisyövän riskin suhteen (RR=0,74; 95 % CI:0,68–0,80). Tulosten perusteella on ilmeistä, että liikunnalla on suojaavaa vaikutusta sekä proksimaalisen että distaalisen paksusuolisyövän riskiin «Boyle T, Keegel T, Bull F ym. Physical activity an...»5.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Liikunta on tärkeä elementti suolistosyövän ehkäisyssä. Laajassa EPIC -kohorttitutkimuksessa, jossa oli mukana 347 237 iältään 25–70-vuotiasta henkilöä, todettiin 3 759 suolistosyöpää 12 vuoden mediaaniseurannan aikana. Tässä vuonna 2014 julkaistussa tutkimuksessa arvioitiin terveellisten elintapojen merkitystä suolistosyövän riskiin. Näihin terveisiin elintapoihin sisältyivät normaalipaino, riittävä fyysinen aktiivisuus, tupakoimattomuus, vähäinen alkoholinkäyttö ja terveellinen ruokavalio. Verrattuna henkilöihin, joilla oli 0 tai 1 terveellistä elintapaa, suolistosyövän riski oli 0,87 (95 % CI: 0,44–0,77) jos henkilöllä oli kaksi terveellistä elintapaa; 0,79 (95 % CI: 0,70–0,89), jos oli kolme terveellistä elintapaa; 0,66 (95 % CI: 0,58–0,75), jos oli neljä terveellistä elintapaa 4 ja 0,63 (95 % CI: 0,54–0,74), jos oli viisi terveellistä elintapaa. Kaiken kaikkiaan tulokset viittaavat siihen, että parhaat tulokset suolistosyövän ehkäisyssä saadaan huomioimalla riskitekijöiden kokonaisvaltainen ehkäisy «Aleksandrova K, Pischon T, Jenab M ym. Combined im...»6.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommetti:

Epidemiologisista tutkimuksista on olemassa yhdenmukaista ja vahvaa näyttöä siitä, että suolistosyövän riski on vähäisempi niillä, jotka ovat fyysisesti aktiivisia. Tutkimustulokset myös viittaavat annosvaste-suhteeseen.

Näyttö on vahvaa ja yhdenmukaista paksusuolisyövän suhteen, mutta näyttö peräsuolisyövän suhteen on ristiriitaista.

Kirjallisuutta

 1. Samad AK, Taylor RS, Marshall T ym. A meta-analysis of the association of physical activity with reduced risk of colorectal cancer. Colorectal Dis 2005;7:204-13 «PMID: 15859955»PubMed
 2. Norat T, Chan D, Lau R ym. The associations between food, nutrition and physical activity, and the risk of colorectal cancer. WCRF/AICR systematic literature review. Continuous update project report. World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research 2010 «http://www.wcrf.org/sites/default/files/SLR_colorectal_cancer_2010.pdf»1
 3. Harriss DJ, Atkinson G, Batterham A ym. Lifestyle factors and colorectal cancer risk (2): a systematic review and meta-analysis of associations with leisure-time physical activity. Colorectal Dis 2009;11:689-701 «PMID: 19207713»PubMed
 4. Romaguera D, Ward H, Wark PA ym. Pre-diagnostic concordance with the WCRF/AICR guidelines and survival in European colorectal cancer patients: a cohort study. BMC Med 2015;13:107 «PMID: 25948112»PubMed
 5. Boyle T, Keegel T, Bull F ym. Physical activity and risks of proximal and distal colon cancers: a systematic review and meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2012;104:1548-61 «PMID: 22914790»PubMed
 6. Aleksandrova K, Pischon T, Jenab M ym. Combined impact of healthy lifestyle factors on colorectal cancer: a large European cohort study. BMC Med 2014;12:168 «PMID: 25319089»PubMed