Takaisin

Hammasimplanttien puhdistus ja peri-implanttimukosiitti

Näytönastekatsaukset
Kimmo Suomalainen
15.4.2016

Näytön aste: A

Bakteeripeitteiden säännöllinen mekaaninen puhdistus implanttien pinnalta vähentää peri-implanttimukosiittia.

Systemaattiseen katsaukseen «Salvi GE, Ramseier CA. Efficacy of patient-adminis...»1 on sisällytetty 11 satunnaistettua kontrolloitua kliinistä tutkimusta (yhteensä 458 tutkimushenkilöä ja sen lisäksi yhdessä tutkimuksessa 2 966 implanttia). Osittain tai kokonaan hampaattomien tutkimushenkilöiden puuttuvia hampaita oli korvattu implanttikantoisilla irrotettavilla tai kiinteillä proteeseilla. Interventiona oli potilaan itse toteuttama implanttien mekaaninen tai kemiallinen puhdistus. Seuranta-aika tutkimuksissa vaihteli 3 ja 24 kuukauden välillä. Tulokset olivat johdonmukaisesti samansuuntaisia. Ienverenvuoto väheni koeryhmissä tilastollisesti merkitsevästi enemmän (vähenemisen eron vaihteluväli 34,2–66,9 %, p < 0,05) kuin kontrolliryhmissä. Johtopäätöksenä on, että itse toteutetulla säännöllisellä bakteeripeitteiden mekaanisella puhdistuksella implanttien pinnalta on ienverenvuodon mittaukseen perustuvien indeksien avulla arvioituna edullinen vaikutus peri-implanttimukosiittiin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattiseen katsaukseen ja meta-analyysiin «Schwarz F, Becker K, Sager M. Efficacy of professi...»2 on sisällytetty 7 satunnaistettua kontrolloitua kliinistä tutkimusta, joiden tutkimusjoukkona on yhteensä 140 henkilöä, joilla on todettu peri-implanttimukosiitti. Interventiona on ammattimainen implanttien mekaaninen puhdistus, johon koeryhmiin kuuluvilla henkilöillä yhdistettiin jokin muu puhdistustoimenpide, antiseptinen käsittely tai mikrobilääkitys. Seuranta-aika tutkimuksissa vaihteli 3 ja 8 kuukauden välillä. Ienverenvuoto väheni tutkimusjakson aikana tilastollisesti merkitsevästi (vähenemisen vaihteluväli 21–68 %, p < 0,05). Tulokset olivat johdonmukaisesti samansuuntaisia ja johtopäätöksenä on, että ammattimaisesti toteutetulla bakteeripeitteiden mekaanisella puhdistuksella implanttien pinnalta on edullinen vaikutus peri-implanttimukosiittiin ienverenvuodon mittaukseen perustuvien indeksien avulla arvioituna. Mekaanisen puhdistuksen lisäksi muu toteutettu puhdistustoimenpide, käsittely antiseptisellä aineella tai mikrobilääkitys ei johtanut pelkkää mekaanista puhdistusta tilastollisesti merkitsevästi parempaan tulokseen (BOP-keskiarvojen ero -8,16; 95 % luottamusväli -17,25–0,884; p 0,077).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Salvi GE, Ramseier CA. Efficacy of patient-administered mechanical and/or chemical plaque control protocols in the management of peri-implant mucositis. A systematic review. J Clin Periodontol 2015;42 Suppl 16:S187-201 «PMID: 25495416»PubMed
  2. Schwarz F, Becker K, Sager M. Efficacy of professionally administered plaque removal with or without adjunctive measures for the treatment of peri-implant mucositis. A systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol 2015;42 Suppl 16:S202-13 «PMID: 25496187»PubMed