Takaisin

Välitön sähkösilmukkahoito sytologisessa HSIL-muutoksessa

Näytönastekatsaukset
Marja Simojoki
16.5.2016

Näytön aste: C

Välitön sähkösilmukkahoito (select and treat), on suositeltava hoitomuoto potilaille, joilla papakokeessa on todettu sytologinen HSIL-löydös ja kolposkopiassakolposkopisti toteaa high grade dysplasiaan sopivan muutoksen.

Israelilainen vuosina 2001–2011 tehty retrospektiivinen tutkimus «Meirovitz M, Gatt D, Dreiher J ym. Uterine cervix ...»1, jossa arvioitiin välitöntä sähkösilmukkahoitoa (see and treat) potilailla, joilla kolposkopia tehtiin irtosolunäytteessä todetun HSIL-muutoksen vuoksi. Tuloksia vertailtiin potilaisiin, joilta otettiin ensimmäisen kolposkopia käynnin yhteydessä kohdunsuun koepalat.

Tutkimuksessa oli 403 naista, joille 72:lle tehtiin see and treat konisatio ja 331:lle biopsialla varmistettu konisatio. Vääriä positiivisia oli see and treat ryhmässä 11 % ja kontrolli ryhmässä 6 % (P = 0,162).

Tutkijoiden mukaan papakokeessa todettu HSIL-löydös on yhtä tarkka kuin biopsialla varmistettu HSIL-löydös. See and treat menetelmällä voidaan parantaa potilaan hoitomyöntyvyyttä, vähentää hoitoon liittyvää pelkoa ja säästää terveydenhuollon kustannuksia altistamatta potilaita ylihoidolle.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Israelilaisessa vuosina 1998–2001 tehdyssä retrospektiivisessä tutkimuksessa «Sadan O, Yarden H, Schejter E ym. Treatment of hig...»2 verrattiin loopkonisaatin histopatologisia löydöksiä see and treat menetelmällä hoidetuilla potilailla verrattuna biopsialla varmistettuihin loophoidettuihin potilaisiin. Tutkimuksessa oli yhteensä 144 potilasta, joista 63:lle tehtiin diagnoosin varmistus biopsialla ja 81 hoidettiin see and treat menetelmällä. Vääriä positiivisia eli ei high grade dysplasiaa oli molemmisssa ryhmissä saman verran eli 28 %.

Tutkijoiden mukaan see and treat menetelmä lyhentää aikaa diagnoosista hoitoon pääsyyn ja on tarkkuudeltaan sama kuin biopsialla varmistettu hoito.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Thaimaalainen retropektiivinen analyysi «Kietpeerakool C, Buttura R, Srisomboon J. An audit...»3 vuosilta 2004–2006, jossa analysoitiin see and treat menetelmällä hoidettujen papakokeessa HSIL-löydöksen omaavien potilaiden histopatologisia löydöksiä konisaatissa. Tutkimuksessa oli yhteensä 247 naista. 91,7 %:lla see and terat menetelmällä hoidetuista todettiin konsiaatissa vähintään high grade tasoinen dysplasia. Tutkijoiden mukaan analyysi vahvistaa käsitystä siitä, että potilaat, joilla papakokeessa todetaan HSIL-muutos, voidaan hoitaa see and treat menetelmällä syyllistymättä ylihoitoon.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Amerikkalaisessa prospektiivisessa tutkimuksessa «Numnum TM, Kirby TO, Leath CA 3rd ym. A prospectiv...»4 tehtiin loopkonisaatio see and treat -menetelmällä prospektiivisesti 51:lle peräkkäiselle potilaalle, joilla oli todettu papakokeessa HSIL- sytologia vuosina 2003-2004. Lopullisessa konisaatissa 84 %:lla todettiin high grade dysplasia. Synnyttämättömillä naisilla oli 12,4 kertainen riski ylihoitoon verrattuna synnyttäneisiin naisiin, minkä vuoksi kirjoittajat eivät suosittele see and treat -menetelmän käyttöä nuorille synnyttämättömille naisille. Tutkijoiden mukaan see and treat menetelmän käyttö sopii valikoidusti potilaille, joilla papakokeessa on todettu HSIL-löydös.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Meirovitz M, Gatt D, Dreiher J ym. Uterine cervix ...»1: Tutkimuksesta ei käynyt ilmi, millä perusteella potilaat valikoituvat see and treat -menetelmään. Kolposkopia oli epädiagnostinen 68 %:lla potilaista, jotka hoidettiin see and terat -menetelmällä verrattuna 24 %:lla biopsialla varmistettuihin. Tutkimuksen heikkous on pieni aineisto ja retrospektiivinen luonne. Vahvuuksia on kontrollipotilaiden kohtalaisen suuri määrä ja histologian varmistus saman patologin toimesta.

«Sadan O, Yarden H, Schejter E ym. Treatment of hig...»2: Tutkimuksessa ei kerrottu millä perusteella potilaat valittiin see and treat -menetelmään. Tutkimuksen heikkous on retrospektiivinen luonne ja pieni potilasmäärä. Aineistossa oli kohtalaisen suuri määrä vääriä positiivisia molemmissa ryhmissä (28 %).

«Kietpeerakool C, Buttura R, Srisomboon J. An audit...»3: Tutkimus on retrospektiivinen laadullinen tutkimus. Potilas aineisto on kohtalaisen suuri. Analyysistä ei selviä miten potilaat valkoituivat see and terat -toimenpiteeseen.

«Numnum TM, Kirby TO, Leath CA 3rd ym. A prospectiv...»4: Tutkimus on prospektiivinen tutkimus, mutta potilasaineisto on pieni. 45 % kutsutuista potilaista jätti saapumatta tutkimukseen.

Kirjallisuutta

 1. Meirovitz M, Gatt D, Dreiher J ym. Uterine cervix conization based on Pap smear results: the "see and treat" approach. Isr Med Assoc J 2014;16:303-6 «PMID: 24979836»PubMed
 2. Sadan O, Yarden H, Schejter E ym. Treatment of high-grade squamous intraepithelial lesions: a "see and treat" versus a three-step approach. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007;131:73-5 «PMID: 16516371»PubMed
 3. Kietpeerakool C, Buttura R, Srisomboon J. An audit of standards of the 'see and treat' approach in women with a high-grade squamous intraepithelial lesion on Pap smears. J Obstet Gynaecol 2009;29:430-3 «PMID: 19603324»PubMed
 4. Numnum TM, Kirby TO, Leath CA 3rd ym. A prospective evaluation of "see and treat" in women with HSIL Pap smear results: is this an appropriate strategy? J Low Genit Tract Dis 2005;9:2-6 «PMID: 15870514»PubMed