Takaisin

Memantiinin vaikutus yleisvaikutelmaan Lewyn kappale -taudissa tai Parkinsonin taudin dementiassa

Näytönastekatsaukset
Juha Rinne
13.9.2016

Näytön aste: C

Memantiinista saattaa olla hyötyä yleisvaikutelmaan Lewyn kappale -taudissa tai Parkinsonin taudin dementiassa.

Aarsland ym. on julkaissut tutkimuksen «Aarsland D, Ballard C, Walker Z ym. Memantine in p...»1 memantiinin käytöstä Parkinsonin taudin dementiaa tai Lewyn kappale -tautia sairastavien hoidossa, mutta tässä ei saatu riittävää näyttöä memantiinin tehosta Lewyn kappale -taudin hoidossa. Tutkimuksessa oli mukana 72 potilasta, joilla oli joko Lewyn kappale -tauti tai Parkinsonin taudin dementia. Näistä 34 satunnaistettiin memantiiniryhmään ja 38 lumeelle.

Yleisvaikutelman (CGIC) osalta 24. viikon kohdalla nähtiin pieni ero memantiiniryhmän hyväksi (ero +0,7 pistettä; 95 % luottamusväli 0,04–1,39, p = 0,03). Samoin tarkkaavuutta mittaavassa AQT-testissä nähtiin memantiiniryhmässä tuloksen parantuvan. Tämän havainnon kliininen merkittävyys on epäselvä.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Emre ym. (2010) julkaisivat satunnaistetun, lumelääkekontrolloidun kaksoissokkotutkimuksen «Emre M, Tsolaki M, Bonuccelli U ym. Memantine for ...»2, jossa oli mukana 195 potilasta, joilla oli Lewyn kappale tauti (n = 75) tai Parkinsonin taudin dementia (n = 120). Tutkittavat saivat joko 20 mg memantiinia tai lumelääkettä 24 viikon ajan. Potilaiden yleisvaikutelmaa arvioitiin Alzheimer´s Disease Cooperative Study – Clinical Global Impression of Change -asteikolla (ADCS-CGIC).

Lewyn kappale -tautia sairastavilla potilailla yleisvaikutelma koheni lumelääkkeeseen verrattuna (keskimääräinen ero lähtötilanteeseen 3,3 pistettä mematiiniryhmässä ja 3,9 lumelääkeryhmässä, ero -0,6; 95 % luottamusväli -1,2 – -0,1; p = 0,023). Parkinsonin taudin dementiaa sairastavilla ei nähty tilastollisesti merkitsevää eroa (keskimääräinen muutos 3,6 memantiiniryhmässä ja 3,8 lumelääkeryhmässä, ero -0,1; 95 % luottamusväli -0,6–0,3, p = 0,576).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Laajoja lumekontrolloituja kaksoissokkoutettuja tutkimuksia memantiinista Lewyn kappale taudin tai Parkinsonin taudin dementian hoidossa ei ole tehty. Näiden kahden pienehkön tutkimuksen tulokset ovat siinä mielessä yhteneviä, että yleisvaikutelma koheni lievästi molemmissa tutkimuksissa Lewyn kappale -tautia sairastavilla potilailla tai yhdistetyssä Lewyn kappale -tauti / Parkinsonin taudin dementia -potilasryhmässä. Ero lumelääkkeeseen oli tosin varsin pieni ja sen kliininen merkitys on epäselvä. Lisäksi tulosten tulkintaa vaikeuttaa Lewyn kappale -taudin ja Parkinsonin taudin dementian yhdistäminen.

Kirjallisuutta

  1. Aarsland D, Ballard C, Walker Z ym. Memantine in patients with Parkinson's disease dementia or dementia with Lewy bodies: a double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet Neurol 2009;8:613-8 «PMID: 19520613»PubMed
  2. Emre M, Tsolaki M, Bonuccelli U ym. Memantine for patients with Parkinson's disease dementia or dementia with Lewy bodies: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurol 2010;9:969-77 «PMID: 20729148»PubMed