Takaisin

Donepetsiilin vaikutus käytösoireisiin Lewyn kappale -taudissa

Näytönastekatsaukset
Juha Rinne
14.9.2016

Näytön aste: C

Donepetsiilistä voi olla hyötyä Lewyn kappale -taudin käytösoireisiin.

Mori ym. (2012) on julkaissut monikeskustutkimuksen «Mori E, Ikeda M, Kosaka K ym. Donepezil for dement...»1, jossa oli mukana 140 Lewyn kappale -tautia sairastavaa potilasta, jotka satunnaistettiin saamaan joko donepetsiiliä 3 mg/vrk, 5 mg/vrk tai 10 mg/vrk tai lumelääkettä 12 viikon ajan. Seuraavassa arvioidaan tutkimuksen tulokset Suomessa käytettävillä kliinisillä annoksilla (5 mg ja 10 mg).

Potilaiden käytösoireita arvioitiin NPI-plus-asteikolla (Neuropsychiatric Inventory), jossa alkuperäiseen NPI-asteikkoon kuuluvan 10 käytösoireen lisäksi arvioitiin 2 Lewyn kappale -taudille tyypillistä piirrettä: unihäiriöt, vireystilan ja tarkkaavuuden vaihtelu. Lisäksi arvioitiin erikseen NPI-2-pistemäärä (sisältäen hallusinaatiot ja vireystilan ja tarkkaavuuden vaihtelun), jotka ovat diagnostisten konsensuskriteereiden ydinpiirteitä. Samoin laskettiin erikseen NPI-4-pistemäärä sisältäen harhaluulot, hallusinaatiot, apatian ja masennuksen; oireet, joiden oli havaittu olevan keskeisimmät käytösoireet Lewyn kappale -tautia sairastavilla potilailla aiemmassa rivastigmiinillä suoritetussa tutkimuksessa «McKeith I, Del Ser T, Spano P ym. Efficacy of riva...»2.

NPI-plus-pistemäärässä havaittiin vähenemistä (käytösoireiden vähenemistä) 10 mg doneptsiiliannoksella verrattuna lumelääkkeeseen (keskimääräinen ero -8,0 pistettä; 95 % luottamusväli -15,8 – -0,9, p = 0,029). Molemmat donepetsiiliannokset vähensivät sekä NPI-2- (5 mg keskimääräinen ero -4,4 pistettä; 95 % luottamusväli -6,8 – -2,0, p < 0,001; 10 mg keskimääräinen ero -4,6 pistettä; 95 % luottamusväli -8,2 – -3,3, p < 0,001) että NPI-4- (5 mg keskimääräinen ero -4,2 pistettä; 95 % luottamusväli -7,3 – -0,4, p = 0,028; 10 mg keskimääräinen ero -5,1 pistettä; 95 % luottamusväli -8,7 – -1,0, p = 0,015) pistemääriä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Havaittu käytösoireiden väheneminen oli selvempää Lewyn kappale -taudille tyypillisissä käytösoireissa (NPI-2- ja NPI-4-pistemäärät) kuin koko NPI-10 plus -asteikolla suoritetussa arviossa. Tutkimuksen potilasmäärä oli kohtalaisen pieni, mikä vaikeuttaa tulosten yleistettävyyttä. Myöskään eri donepetsiiliannosten vertaaminen keskenään ei ollut mahdollista. Hoitoaika oli melko lyhyt (12 viikkoa), joten tietoa hoidon pitkäaikaisista vaikutuksista tarvitaan.

Kirjallisuutta

  1. Mori E, Ikeda M, Kosaka K ym. Donepezil for dementia with Lewy bodies: a randomized, placebo-controlled trial. Ann Neurol 2012;72:41-52 «PMID: 22829268»PubMed
  2. McKeith I, Del Ser T, Spano P ym. Efficacy of rivastigmine in dementia with Lewy bodies: a randomised, double-blind, placebo-controlled international study. Lancet 2000;356:2031-6 «PMID: 11145488»PubMed