Takaisin

Donepetsiilin vaikutus yleisvaikutelmaan Lewyn kappale -taudissa

Näytönastekatsaukset
Juha Rinne
14.9.2016

Näytön aste: C

Donepetsiilistä voi olla hyötyä Lewyn kappale -taudin yleisvaikutelmaan.

Mori ym. (2012) on julkaissut monikeskustutkimuksen «Mori E, Ikeda M, Kosaka K ym. Donepezil for dement...»1, jossa oli mukana 140 Lewyn kappale -tautia sairastavaa potilasta, jotka satunnaistettiin saamaan joko donepetsiiliä 3 mg/vrk, 5 mg/vrk tai 10 mg/vrk tai lumelääkettä 12 viikon ajan. Seuraavassa arvioidaan tutkimuksen tulokset Suomessa käytettävillä kliinisillä annoksilla (5 mg ja 10 mg).

Potilaiden yleisvaikutelmaa arvioitiin CIBIC-plus-asteikolla (Clinician´s Interview Based Impression of Change plus Caregiver Input), joka on 7-portainen arviointiasteikko merkittävästä kohenemisesta merkittävään heikentymiseen. Niiden tutkittavien osuus, joiden tilassa tapahtui kohenemista (lievä, kohtalainen tai merkittävä koheneminen), oli suurempi donepetsiili 5 mg (71 %, p = 0,004) ja 10 mg (64,3 %, p = 0,034) -ryhmissä kuin lumelääkeryhmässä (33,3 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Havaittu yleisvaikutelman muutos oli suurempi kuin on aiemmin nähty asetyylikoliiniesteraasin estäjillä Parkinsonin tautiin liittyvässä dementiassa. Tutkimuksen potilasmäärä oli kohtalaisen pieni, mikä vaikeuttaa tulosten yleistettävyyttä. Myöskään eri donepetsiiliannosten vertaaminen keskenään ei ollut mahdollista. Hoitoaika oli melko lyhyt (12 viikkoa), joten tietoa hoidon pitkäaikaisista vaikutuksista tarvitaan.

Kirjallisuutta

  1. Mori E, Ikeda M, Kosaka K ym. Donepezil for dementia with Lewy bodies: a randomized, placebo-controlled trial. Ann Neurol 2012;72:41-52 «PMID: 22829268»PubMed