Takaisin

Donepetsiilin vaikutus kognitioon Parkinsonin tautiin liittyvässä dementiassa

Näytönastekatsaukset
Juha Rinne
14.9.2016

Näytön aste: C

Donepetsiili saattaa kohentaa kognitiota Parkinsonin tautiin liittyvässä dementiassa.

Dubois ym. (2012) on julkaissut monikeskustutkimuksen «Dubois B, Tolosa E, Katzenschlager R ym. Donepezil...»1, jossa mukana oli 550 Parkinsonin taudin dementiaa sairastavaa potilasta, jotka satunnaistettiin saamaan joko donepetsiiliä 5 mg/vrk tai 10 mg/vrk taikka lumelääkettä 24 viikon ajan.

Potilaiden kognitiota arvioitiin ADAS-cog-asteikolla (Alzheimer´s Disease Assesment Scale - cognitive subscale). Ennalta määrätyllä tilastollisella mallilla ei nähty merkitsevää eroa donepetsiiliryhmien ja lumelääkeryhmän välillä (5 mg keskimääräinen ero -1,45 pistettä; 95 % luottamusväli -2,90 – -0,00, p = 0,050; 10 mg keskimääräinen ero -1,45 pistettä; 95 % luottamusväli -3,04 – -0,15, p = 0,076). Kun tilastollisesta mallista poistettiin hoitoryhmän ja tutkimusmaan välinen interaktiotermi, havaittiin, että ADAS-cog-pistemäärän muutos oli suurempi sekä 5 mg:n (keskimääräinen ero -2,08 pistettä; 95 % luottamusväli -3,37 – -0,79, p = 0,002) ja 10 mg:n (keskimääräinen ero -3,31 pistettä; 95 % luottamusväli -4,62 – -2,01, p < 0,001) donepetsiiliannoksella verrattuna lumelääkkeeseen. Toissijaisina kognitiivisina vastemuuttujina olivat MMSE-testin pistemäärä sekä sanasujuvuutta, tarkkaavuutta ja eksekutiivisia toimintoja arvioivat tehtävät. Näissä kaikissa sekä 5 mg:n että 10 mg:n donepetsiiliryhmät pärjäsivät tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin lumelääkeryhmä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Tutkimuksessa oli mukana potilaita Euroopasta (ei Suomesta), Venäjältä, Etelä-Afrikasta, Australiasta, Uudesta-Seelannista ja Kanadasta. Tutkimuksen ennalta määritetty tilastollinen analyysi ei havainnut tilastollisesti merkitsevää eroa kognitiivisessa päämuuttujassa aktiivi- ja lumelääkeryhmien välillä, toissijaisessa tilastollisessa analyysissa donepetsiiliryhmä pärjäsi paremmin kuin lumelääkeryhmä. Lisäksi toissijaisissa kognitiivisissa muuttujissa havaittiin merkitsevä ero aktiivi- ja lumelääkeryhmien välillä. Tutkimustulokset olivat hyvin samansuuntaisia kuin rivastigmiinillä suoritetussa tutkimuksessa «Emre M, Aarsland D, Albanese A ym. Rivastigmine fo...»2. Hoitoaika oli 24 viikkoa, joten tietoa hoidon pitkäaikaisista vaikutuksista tarvitaan.

Kirjallisuutta

  1. Dubois B, Tolosa E, Katzenschlager R ym. Donepezil in Parkinson's disease dementia: a randomized, double-blind efficacy and safety study. Mov Disord 2012;27:1230-8 «PMID: 22915447»PubMed
  2. Emre M, Aarsland D, Albanese A ym. Rivastigmine for dementia associated with Parkinson's disease. N Engl J Med 2004;351:2509-18 «PMID: 15590953»PubMed