Takaisin

Kliininen ravintovalmiste varhaisen muistisairauden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Ari Rosenvall ja Timo Strandberg
14.9.2016

Näytön aste: C

Erityisesti Alzheimerin taudin hoitoon suunnitellun kliinisen ravintovalmisteen käytöllä voi olla vaikutusta tapahtumamuistiin varhaista Alzheimerin tautia sairastavilla, joilla ei ole käytössä muistisairauslääkettä.

Keski-Euroopassa toteutettiin monikeskustutkimuksena Souvenir I -tutkimus «Scheltens P, Kamphuis PJ, Verhey FR ym. Efficacy o...»1, joka oli kaksoissokko satunnaistettu interventiotutkimus. Tutkimuspotilaina oli 212 lievää Alzheimerin tautia (MMSE 20–26) sairastavaa henkilöä, joille diagnoosi oli tehty vastikään (keskimäärin noin 30 päivää aikaisemmin). Heillä ei ollut vielä käytössään lääkitystä Alzheimerin tautiin. Heidät satunnaistettiin käyttämään kliinistä ravintovalmistetta tai isokalorista vertailujuomaa. Interventio ja seuranta kestivät 12 viikkoa. Kognitiota seurattiin viivästettyä sanamuistia mittaamalla (WMS-r) ja ADAS-Cog -asteikolla.

ADAS-Cog ei muuttunut interventio- eikä lumeryhmässä, eikä ryhmien välille tullut eroa. Viivästetyn sanamuistin testissä suoritustaan 12 viikon aikana parantaneita oli interventioryhmässä (40 %) merkitsevästi (p = 0,021) enemmän kuin lumeryhmässä (23 %).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Souvenir II oli myös Keski-Eurooppalainen monikeskustutkimus «Scheltens P, Twisk JW, Blesa R ym. Efficacy of Sou...»2, ja siinä oli mukana 259 lievää Alzheimerin tautia (MMSE > 20) sairastavaa potilasta, joille ei ollut vielä aloitettu lääkehoitoa. Heidät satunnaistettiin interventio- tai lumeryhmään. Intervention ja seurannan kesto oli 24 viikkoa, ja tulosmuuttujana oli episodista muistia mittaava NTB-testipatteristo.

Seurannan aikana interventioryhmässä testitulos parani merkitsevästi enemmän kuin lumeryhmässä. Merkittäviä haittatapahtumia ei tullut esiin, ja komplianssi oli tässäkin tutkimuksessa hyvä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Näissä tutkittu kliininen ravintovalmiste perustuu ajatukseen siitä, että hermosolujen uusiutuminen vaatii tiettyjä välttämättömiä ravintoaineita, joiden saanti useilla Alzheimerin tautia sairastavilla on riittämätöntä tarpeeseen nähden. Sinänsä sama periaate sopii muihinkin neurodegeneratiiviisin sairauksiin. Sen sijaan on epäselvää, rajoittuuko ravintovalmisteen mahdollinen hyödyllisyys vain sairauden varhaisvaiheeseen (kuten varhainen Alzheimerin tauti).

Kirjallisuutta

  1. Scheltens P, Kamphuis PJ, Verhey FR ym. Efficacy of a medical food in mild Alzheimer's disease: A randomized, controlled trial. Alzheimers Dement 2010;6:1-10.e1 «PMID: 20129316»PubMed
  2. Scheltens P, Twisk JW, Blesa R ym. Efficacy of Souvenaid in mild Alzheimer's disease: results from a randomized, controlled trial. J Alzheimers Dis 2012;31:225-36 «PMID: 22766770»PubMed