Takaisin

Masennuslääkkeet muistisairauteen liittyvien agitaatio- ja psykoosioireiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Risto Vataja
14.9.2016

Näytön aste: C

Masennuslääkkeet lienevät tehokkaita muistisairauteen liittyvän agitaation hoidossa mutta eivät psykoosioireiden hoidossa.

Cochrane-meta-analyysissa «Seitz DP, Adunuri N, Gill SS ym. Antidepressants f...»1 arvioitiin masennuslääkkeiden (selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät eli SSRI-lääkkeet, trisykliset masennuslääkkeet, tratsodoni tai muut masennuslääkkeet) tehoa Alzheimerin tautiin, verenkiertohäiriöperäiseen tai sekamuotoiseen muistisairauteen liittyvän levottomuuden (agitaation) tai psykoosioireiden hoidossa.

Analyysi perustui lokakuuhun 2009 mennessä julkaistuihin tutkimuksiin, joissa masennuslääkkeen tehoa edellä mainittuihin oireisiin verrattiin lumeeseen tai toiseen lääkkeeseen (tyypillinen tai atyyppinen psykoosilääke, bentsodiatsepiini, mielialan tasaaja, koliiniesteraasin estäjä, memantiini tai jokin muu lääke). Meta-analyysia varten kerättiin tutkimusten eri oiremittareilla saadut tulokset, tiedot haittavaikutuksista ja tiedot tutkimukset keskeyttäneistä potilasta.

9 tutkimuksessa oli hoidettu yhteensä 692 potilasta. 5 tutkimuksessa verrattiin lumetta ja SSRI-lääkettä Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI) -kyselyä käyttäen. Masennuslääkkeitä saaneilla potilailla CMAI-pisteet olivat merkittävästi alhaisemmat (-0,89; 95 % luottamusväli -1,22 – -0,57). 1 tutkimuksessa lumeen tehoa verrattiin SSRI-lääkkeisiin Neurobehavioral Rating Scale (NBRS) -asteikolla, ja aktiivia hoitoa saaneilla pistemäärä oli analyysin perusteella merkittävästi pienempi sen jälkeen, kun oireiston vaikeusaste tutkimuksen alussa vakioitiin.

SSRI-lääkkeitä saaneiden keskeyttämisessä ei ollut eroa lumeeseen verrattuna niissä 4 tutkimuksessa, joissa verrattiin keskeyttämistä haittavaikutusten vuoksi (riskisuhde RR 1,07; 95 % luottamusväli 0,55–2,11) tai keskeyttämistä minkä hyvänsä syyn vuoksi (RR 0,91; 95 % luottamusväli 0,65–1,26).

1 tutkimuksessa ei havaittu tehoeroa sitalopraamin ja risperidonin välillä NBRS-asteikolla, eikä eroa tutkimuksen keskeyttämisessä haittavaikutusten tai minkä hyvänsä syyn vuoksi. Sitalropraamia saaneilla kuitenkin haittavaikutusten esiintyminen oli UKU-asteikolla arvioituna risperidonia saaneisiin verrattuna vähäisempää (MD -2,82; 95 % luottamusväli -4,94 – -0,70).

2 tutkimuksessa verrattiin SSRI-lääkkeitä tyypillisiin (vanhoihin) psykoosilääkkeisiin, ja meta-analyysissä ei havaittu eroa ryhmien välillä CMAI-asteikolla (MD 4,66; 95 % luottamusväli -3,58–12,90). Myöskään tutkimuksen keskeyttäneiden määrässä (haittavaikutuksen tai minkä hyvänsä syyn vuoksi) ei havaittu eroa ryhmien välillä. 1 tutkimuksessa verrattiin tratsodonia lumeeseen, ja 2 haloperidoliin (vanha psykoosilääke). CMAI-asteikolla tai tutkimuksen keskeyttämisessä ei ryhmien välillä havaittu eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

SSRI-lääkkeet näyttävät olevan yhtä tehokkaita kuin vanhat ja uuden psykoosilääkkeet levottomuuden hoidossa, mutta psykoosioireiden hoidossa niistä ei ole lumeeseen verrattuna hyötyä. Meta-analyysin laatu sinänsä on hyvä, mutta analyysiin löytyneet tutkimukset olivat heterogeenisia ja osallistujamääriltään pieniä, mikä rajoittaa niiden luotettavuutta.

Kirjallisuutta

  1. Seitz DP, Adunuri N, Gill SS ym. Antidepressants for agitation and psychosis in dementia. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD008191 «PMID: 21328305»PubMed