Takaisin

Implanttihoidot parodontiittipotilailla

Näytönastekatsaukset
Marja Pöllänen ja Kimmo Suomalainen
5.1.2018

Näytön aste: A

Tupakointi, potilaan sairastama parodontiitti ja epäsäännöllinen ylläpitohoito altistavat peri-implantiittille.

Systemoituun katsaukseen peri-implantiittia käsittelevistä katsauksista «Ting M, Craig J, Balkin BE ym. Peri-implantitis: A...»1 tehtiin kirjallisuushaku PUBMED, EMBASE, Web of Science, Cochrane ja Google Scholar tietokannoista vuosilta 1989– 2016. Mukaan valikoitui 33 katsausartikkelia, joiden laatu oli arvioitu AMSTAR-kriteerein tasokkaaksi (24 katsausta) tai keskinkertaiseksi (9 katsausta). Peri-implantiitin esiintyvyys tai ilmaantuvuus (prevalenssi tai insidenssi) olivat tutkimusten ensisijaisia tulosmuuttujia. Peri-implantiittia todettiin katsauksissa 10 %:ssa implanteista ja 19 %:lla potilaista. Potilaista, joilla oli parodontiittitausta, peri-implantiittia todettiin 21 %:lla ja tupakoivista 36 %:lla. Ensimmäisten 5 vuoden aikana peri-implantiitti oli selvästi harvinaisempaa (0-3%:ssa implanteista) kuin myöhemmin (10 v jälkeen 6–17 %:ssa implanteista). Potilastasolla yli 10 vuoden seurannassa peri-implantiitin esiintyvyys oli 11–47 %. Vähintään 6 kk välein ylläpitohoidossa käyvillä potilailla peri-implantiittia esiintyi 14,3 %:lla. Katsauksessa todettiin myös, että huonossa hoitotasapainossa olevilla diabetespotilailla ja sydän- ja verisuonisairauksia sairastavilla oli suurempi riski peri-implantiitille.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: Soveltuu hyvin implanttihoitojen suunnitteluun ja potilaan riskitekijöiden arviointiin
 • Kommentti: Laaja katsaus, mutta meta-analyysia tuloksista ei tehty.

Systemoituun katsaukseen ja meta-anlyysiin «Monje A, Aranda L, Diaz KT ym. Impact of Maintenan...»2 tehtiin kirjallisuushaku MEDLINE, EMBASE, Cochrane Central ja Cochrane Oral Health Group tietokannoista kesäkuuhun 2015 asti. Mukaan otettiin tutkimukset, joissa implanttihoidoissa olleet potilaat olivat joko käyneet säännöllisessä ylläpitohoidossa tai eivät olleet saaneet ylläpitohoitoa. Peri-implantiitin ilmaantuvuus (insidenssi) oli ensisijainen tulosmuuttuja. Mukaan valikoitui 13 artikkelia, joissa oli yhteensä 1370 potilasta (4081 implanttia). Säännöllisessä ylläpitohoidossa käyvillä potilailla peri-implantiittia todettiin 12 %:lla ja niillä, jotka eivät käyneet lainkaan ylläpitohoidossa 37 %:lla ( z = −16.63, P < 0.001). Ylläpitohoitovälin pituudella oli myös merkittävä vaikutus peri-implantiitin esiintyvyyteen (z = −26.51, P < 0.001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: Soveltuu hyvin implanttipotilaiden hoidonsuunnitteluun, korostaa säännöllisen ylläpitohoidon merkitystä ja sen huomioimista jo implanttihoidon alkuvaiheen suunnittelussa.
 • Kommentti: Tutkijat totesivat yhteenvedossa, että paras tulos saavutetaan 5–6 kk välein tehtävällä ylläpitohoidolla.

Poikkileikkaustutkimuksessa «Dalago HR, Schuldt Filho G, Rodrigues MA ym. Risk ...»3 tutkittiin Sao Paulon yliopistossa vuosina 1998–2012 tehtyjen implanttihoitojen (183 potilasta, 916 implanttia) onnistumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Ensisijainen tulosmuuttuja oli peri-implantiitin esiintyvyys. Parodontiittitausta lisäsi peri-implantiitin esiintyvyyttä (OR 2,2 95 % luottamusväli 1,2–4,1). Hoitoihin liittyvistä riskitekijöistä nousivat esille sementoitava kruunurakenne (OR 3,6; 1,4–9,3) verrattuna ruuvattavaan, kruunun kulumisfasetit (OR 2,4; 1,2–4,8) ja laajat koko hampaiston restauraatiot (OR 16,1; 5,3–48,7)

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: Soveltuu hyvin implanttihoitojen suunnitteluun ja potilaan riskitekijöiden arviointiin.
 • Kommentti: Vaikuttaa siltä, että erityisesti potilailla, joilla on useita riskitekijöitä, laajoja koko hampiston restauraatioita implanteilla kannattaa välttää.

Kommentti: Tupakoinnin ja parodontiittitaustan merkitys on tullut esille useissa katsauksissa «Saaby M, Karring E, Schou S, Isidor F. Factors inf...»4, «Renvert S, Quirynen M. Risk indicators for peri-im...»5, «Lee CT, Huang YW, Zhu L ym. Prevalences of peri-im...»6 ja ne näyttävät vaikuttavan myös peri-implantiitin vaikeusasteeseen «Saaby M, Karring E, Schou S, Isidor F. Factors inf...»4. Peri-implantiitin ilmaantuvuus lisääntyy seuranta-ajan lisääntyessä «Lee CT, Huang YW, Zhu L ym. Prevalences of peri-im...»6. Erityisen selvästi ero tulee esille yli 10 vuoden seurannassa «Renvert S, Quirynen M. Risk indicators for peri-im...»5. Peri-implantiittia todettiin eri tutkimuksissa 26–67 %:lla potilaista, joilla oli parodontiittitausta ja 2–6 %:lla potilaista, joilla ei ollut parodontiittitaustaa.

Kirjallisuutta

 1. Ting M, Craig J, Balkin BE ym. Peri-implantitis: A Comprehensive Overview of Systematic Reviews. J Oral Implantol 2017;: «PMID: 29182489»PubMed
 2. Monje A, Aranda L, Diaz KT ym. Impact of Maintenance Therapy for the Prevention of Peri-implant Diseases: A Systematic Review and Meta-analysis. J Dent Res 2016;95:372-9 «PMID: 26701350»PubMed
 3. Dalago HR, Schuldt Filho G, Rodrigues MA ym. Risk indicators for Peri-implantitis. A cross-sectional study with 916 implants. Clin Oral Implants Res 2017;28:144-150 «PMID: 26754342»PubMed
 4. Saaby M, Karring E, Schou S, Isidor F. Factors influencing severity of peri-implantitis. Clin. Oral Impl. Res. 2016: 27: 7–12 doi: 10.1111/clr.12505
 5. Renvert S, Quirynen M. Risk indicators for peri-implantitis. A narrative review. Clin Oral Implants Res 2015;26 Suppl 11:15-44 «PMID: 26385619»PubMed
 6. Lee CT, Huang YW, Zhu L ym. Prevalences of peri-implantitis and peri-implant mucositis: systematic review and meta-analysis. J Dent 2017;62:1-12 «PMID: 28478213»PubMed