Takaisin

Tupakasta vieroitus masennuslääkkeillä

Näytönastekatsaukset
Klas Winell
19.6.2018

Näytön aste: A

Bupropioni ja nortriptyliini ovat tehokkaita vieroituslääkkeitä masennuspotilaiden vieroituksessa tupakasta.

Cochrane-katsaus «Hughes JR, Stead LF, Hartmann-Boyce J ym. Antidepr...»1 tarkasteli masennuslääkkeistä saatavaa hyötyä tupakasta vieroitushoidossa. Tutkimuksessa arviointiin seuraavien lääkeaineiden antamaa hyötyä: bupropioni, doksepiini, fluokseetini, imipramiini, latsabemidi, moklobemidi, nortriptyliini, paroksetiini; S-Adenosyl-L-Methioniini, selegiliinihydrokloridi, sertraliini, mäkikuisma, tryptofaani, venlafaksiini ja zimelediini. Haku tehtiin tietokannoista Cochrane Tobacco Addiction Group Specialised Register, MEDLINE, EMBASE ja PsycINFO heinäkuussa 2013. Hakuun otettiin satunnaistetut vertailututkimukset, joiden seuranta-aika oli vähintään 6 kuukautta ja joissa masennuslääkettä verrattiin lumelääkkeeseen tai johonkin muuhun lääkkeeseen.

Tutkimukseen hyväksyttiin 90 julkaisua, joista 65 koski bupropionia ja 10 nortriptyliiniä. Bupropioni ainoana vieroituslääkkeenä (44 tutkimusta, N = 13 728) lisäsi merkittävästi vieroituksen pitkäaikaista onnistumista, RR 1,62 (95 % luottamusväli 1,49–1,76). Myös nortriptyliini ainoana vieroituslääkkeenä (6 tutkimusta, N = 975), RR 2,03 (95 % luottamusväli 1,48–2,78). Bupropionin lisääminen nikotiinikorvaushoitoon (NKH) (12 tutkimusta, N = 3 487), ei merkittävästi lisännyt vieroittumista RR 1,9 (95 % luottamusväli 0,94–1,51), eikä nortriptyliinin lisääminen NKH:n (4 tutkimusta, N = 1 644) lisännyt vieroittumista, RR 1,21 (95 % luottamusväli 0,94–1,55). Bupropioni ja nortriptyliini (3 tutkimusta, N = 417) vaikuttavat yhtä tehokkailta, RR 1,30 (95 % luottamusväli 0,93–1,82), samoin bupropioni ja NKH (8 tutkimusta, N = 4 096), RR 0,96 (95 % luottamusväli 0,85–1,09). Nortriptyliinin ja NKH välisiä vertailuja ei ollut. Bupropioni vieroitti huonommin kuin varenikliini (4 tutkimusta, N = 1810), RR 0,68 (95 % luottamusväli 0,56–0,83). Lääkkeiden välillä ei ollut merkittäviä eroja haittavaikutuksissa. Vaikuttavia tuloksia ei saatu serotoniinin takaisinoton estäjillä, monoamiinioksidaasi-inhibiittoreilla tai mäkikuismalla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Hughes JR, Stead LF, Hartmann-Boyce J ym. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD000031 «PMID: 24402784»PubMed