Takaisin

Antimuskariinien/antikolinergien haitat eturauhasen hyvänlaatuisessa liikakasvussa

Näytönastekatsaukset
Hanna Ronkainen
7.11.2018

Näytön aste: A

Vaikka antimuskariinit lisäävät jäännösvirtsamäärää eturauhasen hyvänlaatuisessa liikakasvussa, akuutti virtsaumpi on harvinainen.

Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä «Kim HJ, Sun HY, Choi H ym. Efficacy and Safety of ...»1 selvitettiin alfasalpaajan ja antikolinergin yhdistelmän hyötyjä ja turvallisuutta alavirtsatieoireista kärsivillä eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua sairastavilla potilailla. Jäännösvirtsan määrä oli kuvattu 11 tutkimuksessa (n = 2 079). Jäännösvirtsamäärän keskimääräinen muutos oli yhdistelmähoidossa pelkkään alfasalpaajaan verrattuna 0,56 ml (95 % luottamusväli 0,23–0,89 ml, p < 0,001). Potilailla, joiden oirekuvassa varastoimisvaiheen oireet olivat korostuneet, jäännösvirtsamäärän muutos oli hieman suurempi kuin niillä, joilla varastoimisvaiheen oireet eivät olleet vallitsevia. 4 kontrolloidussa tutkimuksessa oli kuvattu haittavaikutukset. Virtsaamisvaikeuden, akuutin virtsaummen ja merkittävän jäännösvirtsan määrässä ei ollut ilmaantuvuuseroa hoitojen välillä. Vaikka jäännösvirtsamäärä lisääntyi yhdistelmähoidossa, akuutti virtsaumpi oli harvinainen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattisessa katsauksessa «Füllhase C, Chapple C, Cornu JN ym. Systematic rev...»2 tutkittiin alfasalpaajan ja antimuskariinin yhdistelmän tehoa ja turvallisuutta miesten ei-neurogeenisten virtsaoireiden hoidossa. Suurin osa katsaukseen hyväksytyistä 8 tutkimuksesta oli add-on-tutkimuksia, joissa antimuskariini lisättiin käytössä olevaan alfasalpaajahoitoon. Kaikissa tutkimuksissa jäännösvirtsamäärä oli rajattu alle 200 ml, ja virtsan huippuvirtaama (Qmax) oli yli 5 ml/s. Kaikki tutkimukset kestivät korkeintaan 12 viikkoa.

Vaikka osassa tutkimuksista todettiin antimuskariinin lisäävän jäännösvirtsan määrää, useimmissa tutkimuksissa ei todettu merkittävää akuutin virtsaummen lisääntymistä antimuskariinihoidolla. Parissa tutkimuksessa todettiin antimuskariinin ja alfasalpaajan yhdistelmällä suurempi akuutin virtsaummen riski kuin lumeen ja alfasalpaajan yhdistelmällä (1,9–3 % vs 0 %) 3 kuukauden hoitojakson aikana. Muissa tutkimuksissa akuutin virtsaummen ilmaantuvuus oli keskimäärin 1,8 % myös lumeryhmässä.

Kaiken kaikkiaan akuutin virtsaummen riski vaikutti olevan antimuskariinin ja alfasalpaajan yhdistelmällä sama tai korkeintaan lievästi suurentunut pelkkään alfasalpaajahoitoon verrattuna. Eturauhasen koko tai PSA-arvo eivät olleet yhteydessä virtsaumpiriskiin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä «Hao N, Tian Y, Liu W ym. Antimuscarinics and a-blo...»3 arvioitiin antimuskariinien ja alfasalpaajien yhdistelmän sekä alfasalpaajamonoterapian kliinistä tehoa ja turvallisuutta alavirtsatieoireiden hoidossa. Tutkimukseen hyväksyttiin 18 satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta, joissa puolet potilaista (n = 2 106, 51,57 %) sai antimuskariinin ja alfasalpaajan yhdistelmähoitoa ja puolet pelkkää alfasalpaajaa. Virtsan huippuvirtaamassa (Qmax) ei todettu eroa ryhmien välillä. Jäännösvirtsamäärässä oli pieni, mutta tilastollisesti merkitsevä ero: keskimääräinen ero ryhmien välillä oli 6,53 ml (95 % luottamusväli 3,06–10,00 ml, p < 0,0002).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Antimuskariinihoitoon liittyy riski jäännösvirtsan lisääntymiseen. Ennen hoidon aloitusta suositellaan jäännösvirtsan mittaamista. Tutkimuksissa on ollut rajana korkeintaa 200 ml. Mikäli jäännösvirtsan määrä on suurempi kuin 200 ml, antimuskariinihoitoa ei tule aloittaa.

Kirjallisuutta

  1. Kim HJ, Sun HY, Choi H ym. Efficacy and Safety of Initial Combination Treatment of an Alpha Blocker with an Anticholinergic Medication in Benign Prostatic Hyperplasia Patients with Lower Urinary Tract Symptoms: Updated Meta-Analysis. PLoS One 2017;12:e0169248 «PMID: 28072862»PubMed
  2. Füllhase C, Chapple C, Cornu JN ym. Systematic review of combination drug therapy for non-neurogenic male lower urinary tract symptoms. Eur Urol 2013;64:228-43 «PMID: 23375241»PubMed
  3. Hao N, Tian Y, Liu W ym. Antimuscarinics and a-blockers or a-blockers monotherapy on lower urinary tract symptoms--a meta-analysis. Urology 2014;83:556-62 «PMID: 24361007»PubMed