Takaisin

Mirabegronin haitat eturauhasen hyvänlaatuisessa liikakasvussa

Näytönastekatsaukset
Hanna Ronkainen
7.11.2018

Näytön aste: C

Mirabegroni ei todennäköisesti pahenna obstruktiota, mutta voi lisätä jäännösvirtsan määrää eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta kärsivillä potilailla.

Nittin ym. tutkimuksessa «Nitti VW, Rosenberg S, Mitcheson DH ym. Urodynamic...»1 200 vähintään 45-vuotiasta miestä, joilla oli alavirtsateiden oireita ja todettu virtsarakon ulosvirtauskanavan obstruktio, satunnaistettiin saamaan mirabegronia 50 mg (n = 70) ja 100 mg (n = 65) vuorokaudessa tai lumelääkettä (n = 65). Potilaille tehtiin urodynaaminen tutkimus hoidon alussa ja 12 hoitoviikon jälkeen.

Mirabegronin ei todettu vähentävän virtsauksen huippuvirtaamaa (Qmax) tai huippuvirtaaman aikaista detrusorpainetta (PdetQmax) lumelääkkeeseen verrattuna. 12 viikon hoidon jälkeen keskimääräinen Qmax oli 7,22, 6,85 ja 7,12 ml/s ja PdetQmax 62,00, 68,65 ja 70,34 cmH20 mirabegroni 50 mg/vrk-, mirabegroni 100 mg/vrk- ja lumelääkeryhmissä. Keskimääräinen ero huippuvirtaamassa oli 0,40 ml/s (95 % luottamusväli -0,63–1,42) ja 0,62 ml/s (95 % luottamusväli -0,43–1,68) mirabegroniryhmissä lumelääkkeeseen verrattuna ja huippuvirtaaman aikaisessa detrusorpaineessa -5,94 cmH20 (95 % luottamusväli -13,98–2,09) ja -1,39 cmH20 (95 % luottamusväli -9,73–6,96).

Kahdentoista viikon hoidon aikana jäännösvirtsan määrä lisääntyi keskimäärin 21, 33 ja 5 ml mirabegroni 50 mg-, mirabegroni 100 mg- ja lumelääkeryhmissä. Mirabegroniannoksen ollessa 100 mg/vrk muutosta jäännösvirtsassa (33 ml) pidettiin kliinisesti merkittävänä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Oireita ei ole raportoitu ollenkaan.

Prospektiivisessa satunnaistetussa open label -monikeskustutkimuksessa (n = 76) «Ichihara K, Masumori N, Fukuta F ym. A randomized ...»2 verrattiin mirabegronin (50 mg/vrk) ja tamsulosiinin (0,2 mg/vrk) yhdistelmää tamsulosiinimonoterapiaan (0,2 mg/vrk) vähintään 50-vuotiailla miespotilailla, joiden virtsarakon yliaktiivisuusoireiden katsottiin johtuvan hyvänlaatuisesta eturauhasen liikakasvusta ja joilla oli yliaktiivisen oireita alfasalpaajalääkityksestä (tamsulosiini 0,2 mg/vrk) huolimatta. Tutkimuksesta suljettiin pois sellaiset miehet, joiden jäännösvirtsa oli yli 100 ml tai joiden virtsauksen huippuvirtaama oli alle 5 ml/s. Tutkimus kesti 8 viikkoa.

Eturauhasen liikakasvuun liittyvät oireet vähenivät mirabegronin ja tamsulosiinin yhdistelmähoidolla pelkkää tamsulosiinia paremmin, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä: IPSS-oirepisteet vähenivät yhdistelmähoidossa 2,34 ja monoterapiassa 0,26 (p = 0,099). Virtsanhuippuvirtaama ei muuttunut mirabegronihoidon aikana: Qmax hoidon alkaessa keskimäärin 13,3 ml/s ja 8 viikon hoidon jälkeen 13,0 ml/s (keskimääräinen muutos -0,4, p = 0,762). Jäännösvirtsamäärä kasvoi mirabegroniryhmässä: keskimääräinen jäännösvirtsa oli ennen hoidon alkua 38 ml ja 8 viikon hoidon jälkeen 75 ml (muutos 37 ml, p = 0,020). Yhdelle yhdistelmähoidossa olleelle potilaalle tuli virtsaumpi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Jäännösvirtsamäärän seuranta voi olla aiheellista mirabegronihoidon aikana eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua sairastavilla.

Kirjallisuutta

  1. Nitti VW, Rosenberg S, Mitcheson DH ym. Urodynamics and safety of the ß3-adrenoceptor agonist mirabegron in males with lower urinary tract symptoms and bladder outlet obstruction. J Urol 2013;190:1320-7 «PMID: 23727415»PubMed
  2. Ichihara K, Masumori N, Fukuta F ym. A randomized controlled study of the efficacy of tamsulosin monotherapy and its combination with mirabegron for overactive bladder induced by benign prostatic obstruction. J Urol 2015;193:921-6 «PMID: 25254938»PubMed