Takaisin

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun leikkaushoidon haitat

Näytönastekatsaukset
Hanna Ronkainen ja Kimmo Taari
7.11.2018

Näytön aste: A

Transuretraalisen enukleaation (TUEP) yhteydessä katetrin pitoaika ja sairaalassaoloaika ovat lyhyemmät ja verenvuotoa on vähemmän kuin avoimessa prostatektomiassa.

Jonesin systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissa «Jones P, Alzweri L, Rai BP ym. Holmium laser enucl...»1 verrattiin holmiumlaserilla tehdyn prostata-adenooman endoskooppisen enukleaation (HoLEP) ja yksinkertaisen avoimen prostatektomian tehoa ja turvallisuutta suurten eturauhasten hoidossa 3 satunnaistetun tutkimuksen (n = 263) pohjalta. Eturauhasen koko oli 114 ml HoLEP-ryhmässä ja 119 ml prostektomiaryhmässä.

Prostatektomian leikkausaika oli merkittävästi HoLEP:a lyhyempi (painotettu keskiarvoero 24,86 minuuttia, 95 % luottamusväli 5,8–43,92 minuuttia, p = 0,01), ja prostatektomiassa poistettu kudosmäärä oli suurempi (painotettu keskiero -13,16 g; 95 % luottamusväli -20,31– -6,00 g, p < 0,001).

HoLEP-ryhmässä leikkausvuoto oli vähäisempää kuin avoleikkauksen yhteydessä (hemoglobiinin laskun painotettu keskiero -0,95 g/dl, 95 % luottamusväli -1,35 – -0,56 g/dl, p < 0,001). Punasolusiirtoja sai 3 % HoLEP-ryhmässä ja 11 % avoleikkausryhmässä.

Endoskooppisen hoidon ryhmässä katetrin pitoaika (painotettu keskiero -117,36 tuntia, 95 % luottamusväli -208,11 – -26,62 tuntia, p = 0,01; painotettu keskiero -2,60 vrk, 95 % luottamusväli -2,96 – -2,24 vrk, p < 0,001) ja sairaalassa oloaika (painotettu keskiero -123,85 tuntia, 95 % luottamusväli -236,55 – -11,16 tuntia, p = 0,03) olivat lyhyemmät kuin prostatektomiaryhmässä.

Komplikaatioiden määrässä ei todettu tilastollisesti merkittävää eroa toimenpiteiden välillä. Lievistä haitoista (Clavien Dindo I) yleisin oli endoskooppisen hoidon ryhmässä dysuria (27,7 %) ja avoleikkausryhmässä ohimenevä pakkovirtsankarkailu (23,2 %). Clavien Dindo II -komplikaatioita oli vähemmän HoLEP-ryhmässä (painotettu keskiero 0,35, 95 % luottamusväli 0,15–0,82, p = 0,02). Avoleikkausryhmässä oli 1 kuolema.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissa «Lin Y, Wu X, Xu A ym. Transurethral enucleation of...»2 verrattiin transuretraalisen enukleaation (TUEP) ja transvesikaalisen avoimen prostatektomian tehoa ja turvallisuutta suurten eturauhasten hoidossa. Meta-analyysiin hyväksyttiin 9 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa oli yhteensä 758 potilasta.

Leikkausaika oli lyhyempi (painotettu keskiero 14,163 minuuttia, 95 % luottamusväli 3,225–25,100 minuuttia, p = 0,011), ja poistetun prostatakudoksen määrä (painotettu keskiero -8,713 g, 95 % luottamusväli -12,667 – -4,758 g, p < 0,001) oli suurempi avoleikkausryhmässä TUEP-ryhmään verrattuna.

Endoskooppisen hoidon ryhmässä hemoglobiinilasku oli pienempi kuin avoleikkauksella hoidetuilla (painotettu keskiero -0,937 g/dl, 95 % luottamusväli -1,392 – -0,482 g/dl, p < 0,001). TUEP-ryhmä tarvitsi merkittävästi vähemmän punasolusiirtoja kuin avoleikkausryhmä (OR = 0,251, 95 % luottamusväli 0,132–0,447, p < 0,001).

Endoskooppisen hoidon ryhmällä katetrin pitoaika (painotettu keskiero -3,734 vrk, 95 % luottamusväli -5,391 – -2,076 vrk, p < 0,001), sairaalassaoloaika (painotettu keskiero -4,113 vrk, 95 % luottamusväli -5,455 – -2,770, p < 0,001) ja ärsytysoireiden kesto (-2,143 vrk, 95 % luottamusväli -2,629 – -1,657 vrk, p = 0,004) olivat lyhyemmät kuin avoleikkausryhmällä.

Muiden komplikaatioiden (uusintakatetroinnin tarve, virtsainfektio, uusintatoimenpiteen vaatinut verenvuoto, ohimenevä virtsankarkailu, rakonkaulan ahtauma, virtsaputken kurouma, residiiviadenooma, keuhkokuume tai sydäninfarkti) suhteen ryhmät eivät eronneet.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattisessa katsauksessa «Li M, Qiu J, Hou Q ym. Endoscopic enucleation vers...»3 verrattiin endoskooppisen enukleaation ja avoimen prostatektomian tehoa ja turvallisuutta suurten eturauhasten hoidossa. Katsaukseen otettiin 7 prospektiivista satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta, joissa oli yhteensä 735 potilasta.

Leikkausaika oli enukleaatioryhmässä avoleikkausta pitempi (painotettu keskiero 16,21 minuuttia, 95 % luottamusväli 3,72–28,70 minuuttia, p = 0,01). Prostatektomiassa poistettiin enemmän prostatakudosta kuin enukleaatiossa (painotettu keskiero -9,63 g, 95 % luottamusväli -14,46 – -4,81 g, p < 0,00001).

Verenvuotoa (painotettu keskiero hemoglobiinin laskussa -1,14 g/dl, 95 % luottamusväli -1,81 – -0,47 g/dl, p = 0,0008) ja punasolusiirtojen tarvetta (RR = 0,22, 95 % luottamusväli 0,10–0,47, p = 0,0001) oli avoprostatektomiaryhmässä enemmän kuin enukleaatioryhmässä.

Katetri poistettiin endoskooppisesti hoidetuilta keskimäärin 3,8 päivää aikaisemmin kuin avoleikkauksella hoidetuilta (painotettu keskiero 3,80 vrk, 95 % luottamusväli -5,11 – -2,48 vrk, p < 0,00001). Endoskopiaryhmä myös kotiutui lähes 5 päivää aikaisemmin kuin avoleikkausryhmä (painotettu keskiero -4,93 vrk, 95 % luottamusväli -5,96 – -3,89 vrk, p < 0,00001).

IIEF-5-pisteiden perusteella enukleaation jälkeen seksuaalitoiminnot olivat paremmat kuin avoleikkauksen jälkeen 1 vuoden kuluttua leikkauksesta (painotettu keskiero 1,00, 95 % luottamusväli 0,21–1,78, p = 0,01). Muissa komplikaatioissa ei todettu eroa ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

140 potilasta (keski-ikä 70,4 vuotta, vaihteluväli 54–87 vuotta), joilla oli eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu, satunnaistettiin joko bipolaariplasmaenukleaatioon (E) tai avoimeen transvesikaaliseen adenooman poistoon (TA) «Geavlete B, Stanescu F, Iacoboaie C ym. Bipolar pl...»4. Tutkimukseen otettiin potilaat, joilla eturauhasen koko oli yli 80 ml, maksimi virtaama alle 10 ml/s ja IPSS-pisteytys yli 19.

Enukleaatioryhmässä oli lyhyempi sairaalassaoloaika 2,1 vs 6,9 vrk (p < 0,0001) ja lyhyempi keskimääräinen katetrinpitoaika 1,5 vs 5,8 (p < 0,0001) kuin prostatektomiaryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Transuretraalinen enukleaatio on toimenpiteenä teknisesti vaativa. Kestokatetri voidaan endoskooppisen enukleaation jälkeen poistaa noin 3–4 vrk aikaisemmin kuin avoleikkauksen jälkeen. Sairaalassaoloaika on noin 4–5 vrk lyhyempi endoskooppisesti hoidetuilla avoleikkauksella hoidettuihin verrattuna. Osaavissa käsissä endoskooppinen enukleaatio voi olla avoleikkausta turvallisempi ja kustannustehokkaampi suurten eturauhasten leikkaushoito «Salonia A, Suardi N, Naspro R ym. Holmium laser en...»5 kuin avoleikkaus. Näytönastekatsauksesta jätettiin pois laparoskooppista prostatektomiaa ja endoskooppista enukleaatiota vertailevat tutkimukset, koska laparoskooppista prostatektomiaa ei tehtäne Suomessa.

Kirjallisuutta

 1. Jones P, Alzweri L, Rai BP ym. Holmium laser enucleation versus simple prostatectomy for treating large prostates: Results of a systematic review and meta-analysis. Arab J Urol 2016;14:50-8 «PMID: 26966594»PubMed
 2. Lin Y, Wu X, Xu A ym. Transurethral enucleation of the prostate versus transvesical open prostatectomy for large benign prostatic hyperplasia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. World J Urol 2016;34:1207-19 «PMID: 26699627»PubMed
 3. Li M, Qiu J, Hou Q ym. Endoscopic enucleation versus open prostatectomy for treating large benign prostatic hyperplasia: a meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One 2015;10:e0121265 «PMID: 25826453»PubMed
 4. Geavlete B, Stanescu F, Iacoboaie C ym. Bipolar plasma enucleation of the prostate vs open prostatectomy in large benign prostatic hyperplasia cases - a medium term, prospective, randomized comparison. BJU Int 2013;111:793-803 «PMID: 23469933»PubMed
 5. Salonia A, Suardi N, Naspro R ym. Holmium laser enucleation versus open prostatectomy for benign prostatic hyperplasia: an inpatient cost analysis. Urology 2006;68:302-6 «PMID: 16904441»PubMed