Takaisin Tulosta

Riskinarviointi työpaikalla

Lisätietoa aiheesta
Iris Pasternack
17.4.2013
 • Vuoden 2003 alussa voimaan tulleen työturvallisuuslain «http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738»1 mukaan "Työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. "Tällöin on otettava huomioon muun ohella esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet ja työn kuormitustekijät". Lisäksi työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet on valittava, mitoitettava ja sijoitettava työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti ( «http://www.sfs.fi»2) asianmukaisella tavalla. Toistotyöstä laissa mainitaan erikseen: "Lisäksi on otettava huomioon, että ... toistorasituksen työntekijälle aiheuttama haitta vältetään tai, jollei se ole mahdollista, se on mahdollisimman vähäinen."
 • Riskinarviointi on ensisijaisesti yritysten ja työsuojelun toimintaa. Työterveyshuollon osaamista kannattaa kuitenkin käyttää, erityisesti todettujen riskien terveydellisen merkityksen arvioinnissa.
 • Seuraavilla aloilla tarvitaan erityisesti yläraajakuormituksen riskinarviointia «Ketola R, Laaksonlaita S. Toisto - Repe, Toistotyö...»1, «Ketola R, Viikari-Juntura E, Malmivaara A, Karppin...»2:
  • elintarviketeollisuustyö
  • muu teollinen työ
  • pakkaus-, varastointi ja ahtaustyöt
  • puutyö
  • tekstiili-, ompelu-, jalkine- ja nahkatyö
  • rakennustyö
  • maa- ja metsätaloustyö, kalastus
  • metalli-, valimo- ja konepajatyö
  • kemian prosessi-, massa- ja paperityö
  • kokoonpanotyö
  • elektroniikka kaupan alalla.
 • Riskinarviointimenetelmiä on useita. Erityisesti yläraajakuormituksen arviointiin soveltuvat
  • Toisto-Repe 2004
  • Työterveyslaitoksen Työpaikan ergonomia© selvitysmenetelmä
  • SFS-EN ISO 5349-2: Mekaaninen värähtely. Käsiin kohdistuvan tärinäaltistuksen mittaus ja arviointi. Osa 2: Käytännön ohjeita työpaikkamittauksia varten. Suomen standardoimisliitto, Helsinki

Kirjallisuutta

 1. Ketola R, Laaksonlaita S. Toisto - Repe, Toistotyön arviontimenetelmä 2004. Työterveyslaitos
 2. Ketola R, Viikari-Juntura E, Malmivaara A, Karppinen J. Rasitusvammaopas - yläraajan rasitussairaudet ja yläraajoihin kohdistuvan kuormituksen arviointi 2004. Työterveyslaitos