Takaisin Tulosta

Tavallisimmat käytössä olevat epilepsialääkkeet, käyttöaiheet ja annostus

Lisätietoa aiheesta
8.4.2013
Taulukko 1. Tavallisimmat käytössä olevat epilepsialääkkeet, käyttöaiheet ja annostus (T50 = plasman lääkepitoisuuden puoliintumisaika).
 1. Aloitusannos; hoitoannos on 5–15 mg/kg, valproaatin kanssa 1–5 mg/kg
Lääkeaine Käyttöaihe T50 (t) Vrk-annossuositus Annoskerrat
Karbamatsepiini
 1. Fokaaliset yleistymättömät ja yleistyvät kohtaukset
 2. Yleistyvät kohtaukset
8–20 10–20 mg/kg 2
Okskarbatsepiini
 1. Fokaaliset yleistymättömät ja yleistyvät kohtaukset
 2. Suoraan yleistyvät kohtaukset
10–30 mg/kg 2
Valproaatti Kaikki muodot, erityisesti yleistyvät toonis-klooniset kohtaukset, poissaolokohtausepilepsiat, myokloniset epilepsiat 7–17 10–40 mg/kg 1–2
Lamotrigiini
 1. Fokaaliset yleistymättömät ja yleistyvät kohtaukset
 2. Lennox–Gastaut´n oireyhtymä
7 0,3–0,6 mg/kg 1) 1–2
Topiramaatti Fokaaliset yleistymättömät ja yleistyvät kohtaukset 21 1–9 mg/kg 2
Tiagabiini Fokaaliset yleistymättömät ja yleistyvät kohtaukset 2–10 0,06–0,13 mg/kg 3
Gabapentiini Fokaaliset yleistymättömät ja yleistyvät kohtaukset 5–9 900–2 400 mg 3
Levetirasetaami Fokaaliset yleistymättömät ja yleistyvät kohtaukset 7 10–40 mg/kg 2
Nitratsepaami Infantiilispasmit, Lennox-Gastaut´n oireyhtymä, myokloniset epilepsiat 24–31 0,25–0,5 mg/kg 2
Klobatsaami Kaikki epilepsiatyypit 14–22 0,25–0,5 mg/kg 2
Klonatsepaami Kaikki epilepsiatyypit 22–33 0,02–0,2 mg/kg 2
Etosuksimidi
 1. Poissaolokohtausepilepsiat
 2. Myokloniset epilepsiat
25–40 20–30 mg/kg 1–3
Fenytoiini
 1. Fokaaliset yleistymättömät ja yleistyvät kohtaukset
 2. Suoraan yleistyvät kohtaukset
9–30 4–8 mg/kg 2
Fenemaali
 1. Suoraan yleistyvät kohtaukset
 2. Fokaaliset yleistymättömät ja yleistyvät kohtaukset
25–73 3–5 mg/kg 1–2
Vigabatriini
 1. Infantiilispasmit
 2. Fokaaliset yleistymättömät ja yleistyneet kohtaukset
0,6–1,0 20–80 mg/kg 1–2
Etosuksimidi
 1. Poissaolokohtausepilepsiat
 2. Myokloniset epilepsiat
25–40 20–30 mg/kg 1–3
Primidoni
 1. Fokaaliset yleistymättömät ja yleistyneet kohtaukset
 2. Suoraan yleistyneet kohtaukset
8–15 10–20 mg/kg 2–3
Asetatsoliamiidi
 1. Poissaolokohtausepilepsiat
 2. Suoraan yleistyneet kohtaukset
 3. Fokaaliset yleistyneet ja yleistymättömät kohtaukset
48–96 10–30 mg/kg 1–2

Kirjallisuutta

 1. Sillanpää M. Epilepsioiden lääkehoito. Taulukko 5. Kirjassa: Sillanpää M, Herrgård E, Iivanainen M, Koivikko M, Rantala H (toim.) Lastenneurologia. Kustannus Oy Duodecim, 2004:501